2
Mangꞌe joꞌ sitiu yantyi na tyíꞌcjö nntꞌa na mꞌanhoꞌ, ngꞌe xe na aa tyjë quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, ntsichjooꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ jnaanꞌ na ntsityꞌia ja ꞌoꞌ. Ee xe ntyja njan na ntsichjooꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ, yajoꞌ ¿Nin tsꞌan na ꞌndyiihanꞌ na nninncyaa juu na nën? Ee xiaꞌntyi ntyja ꞌnaan nquehoꞌ na ncꞌön na nën. Mangꞌe na nndaꞌ, tji tsonꞌñeen na scüenönhanꞌ na mꞌanhoꞌ chaꞌ tyiꞌncꞌön na chjooꞌto tsꞌön xjen na nguë nntꞌa quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, ee xiaꞌntyi ntyja ꞌnaan nquehoꞌ incyaahanꞌ na neiinꞌ tsꞌön. Ngꞌe mavaaꞌ ya tsꞌön xjen na mꞌan na nën, mantyi ꞌoꞌ ncꞌonhoꞌ na neinhoꞌ. Vi na jndë tji juu tsonꞌñeen, tꞌman jndyi vaa na siꞌndaaꞌhanꞌ ntyji ata tjiꞌhanꞌ ndaa nnön. Ee taaꞌ tsꞌön na joo jñꞌoonꞌñeen ntsichjooꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ. Majoꞌ chito scüenön tsonꞌñeen na mꞌanhoꞌ chaꞌ quitsichjooꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ, scüenönhanꞌ ndëëhoꞌ chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na tꞌman vaa na venchji ꞌoꞌ.
Quinanꞌtꞌman nꞌonhin juu tsꞌan na sitjahin
Ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii tsanꞌñeen na tsojnaanꞌ juu na sichjooꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ, chito xiaꞌntyi ja na sichjooꞌhanꞌ tsꞌön ntyja ꞌnaanꞌ juu, mandyo tsoñꞌenhoꞌ tꞌonhoꞌ na tyia ngiohoꞌ jnaanꞌ na nndaꞌ vaa na sitjahin. Majoꞌ tyiꞌninꞌquitsijndyë jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ tsanꞌñeen. Mayato na mandyo tsoñꞌenhoꞌ jnanꞌjndaꞌhoꞌ na quinduiꞌ tsanꞌñeen quiiꞌ ntꞌanhoꞌ. Majoꞌ naneinhin chuhanꞌ na quinanꞌtꞌman nꞌonhoꞌhin ndoꞌ quitaꞌñoonꞌhoꞌhin, tyiꞌntsꞌaahanꞌ na ntsichjooꞌñꞌenhanꞌ tsꞌon juu ndoꞌ na nꞌndyii juu na vantyja tsꞌon juu Jesucristo. Ngꞌe joꞌ matsiquiꞌmanꞌ jahoꞌ na quinanꞌman nndaꞌhoꞌ nnon juu na conanꞌvengiohoꞌhin. Ee majuu tsꞌian na tji tsonꞌñeen na scüenönhanꞌ na mꞌanhoꞌ na quinanꞌquiꞌmaanꞌhoꞌ juu tsanꞌñeen na sitjahin, ee ninꞌquintyꞌia na aa ntaꞌngueeꞌhoꞌ jñꞌoon na tquën ndëëhoꞌ. 10 Ndoꞌ xe na aa conanꞌtꞌman nꞌonhoꞌ ncüii tsꞌan, mantyi ja matsitꞌman tsꞌönhin. Ngꞌe xe na aa vaa ncüii nnon na sitja tsꞌan na icanhanꞌ na quitsitꞌman tsꞌön, tonnon Cristo matsitꞌman tsꞌönhin chaꞌ juu tmaanꞌ na conduihoꞌ ntjo ya ntcüeꞌhanꞌ. 11 Matsꞌa na nndaꞌ chaꞌ ngitꞌë na ninꞌcüantjon Satanás jaa ngꞌe mangiö ya manyan na tsixuan juu na ninꞌquitsiꞌndaaꞌ juu jaa.
Ve vaa nchjii Pablo xjen na tomꞌaan jon tsjoon Troas
12 Tyjë tsjoon Troas na nninncya jñꞌoon naya ntyja ꞌnaanꞌ Cristo ndëë nnꞌan tsjoonꞌñeen. Xjenꞌñeen tꞌman vaa na tyincyaahanꞌ na totyentjön nnon jon. 13 Majoꞌ tyíꞌcꞌön na xoncüiiꞌ tsꞌön na tomꞌan joꞌ ngꞌe tantji juu ntyjëëhë Tito. Ngꞌe na nndaꞌ, tyincya tsꞌon njan ndëë nanꞌñeen, jntꞌui na tondëëhin. Tyjë ndyuaa Macedonia.
Condëë contꞌa ngꞌe nanꞌxuan ntyja ꞌnaanꞌ Cristo
14 Ncya ya jndyi Tyoꞌtsꞌon na ninnquiiꞌchen itsꞌaa jon na condui já nnꞌan na conanꞌjö́n yohin ngꞌe mꞌaan Cristo quiiꞌ nꞌö́n. Mangꞌe joꞌ minyuuchen na coninncyá juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon, coyꞌon nnꞌan cüentahin. Xjen na condye nnꞌan juu jñꞌoonꞌñeen, itsijonhanꞌ ngiohan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ chaꞌvijon tseonsu na quichi jndyihanꞌ, nquii Tyoꞌtsꞌon itsꞌaa jon na cocya jñꞌoonꞌñeen chaꞌxjen na condyiꞌ tseonsu. 15 Caveeꞌ nchjii jon na concyá jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ Cristo ndëë nnꞌan. Ya na itsco tsꞌan su, quichi condyiꞌ jndyeeꞌhanꞌ ndëë tsoñꞌen nnꞌan. Manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ na nchjii Tyoꞌtsꞌon na concyá juu jñꞌoonꞌñeen ndëë nnꞌan na condyehinhanꞌ. Nque nnꞌan na coyꞌonhin cüenta Cristo na ntsinꞌman jon ñuaanhin ndoꞌ mantyi nincüajon itsꞌaahanꞌ quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na cotsu ñuaanhan. 16 Ntyja ꞌnaan nnꞌan na cotsuhin, juu jñꞌoonꞌñeen na condyehin na concyá, itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon ncüii jndye na tsiꞌmanhanꞌ na coꞌohan vꞌio. Majoꞌ ntyja ꞌnaan nque nnꞌan na conanꞌqui nꞌonhin Cristo na itsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaanhin, joo jñꞌoonꞌñeen itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon ncüii jndye quichi na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ cotandoꞌ xcohin. Ninnquiiꞌchen ngꞌe na incyaa Tyoꞌtsꞌon na jndaꞌ nquë́n, joꞌ na condëë contꞌá tsꞌianmin na jaaꞌ jndyihanꞌ. 17 Jndye nnꞌan mꞌan na conanꞌmanhin jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ Cristo ndëë nnꞌan chaꞌ ntantjonhin xoquituꞌ. Majoꞌ juu jñꞌoon na coninncyahin, quijñꞌeenhanꞌ, tyiꞌcüjiꞌhanꞌ juuhanꞌ chaꞌxjen juu jñꞌoon na sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ já tyiꞌcontꞌá chaꞌna contꞌa joo nanꞌñeen, ngꞌe tonnon Tyoꞌtsꞌon xoncüeeꞌ nꞌö́n na cotyentjö́n nnon Cristo, ndoꞌ nquiintyi jon tꞌua jon tsꞌianmin ndë́.