2
Ntyja ꞌnaan nnꞌan na tyiꞌyuuꞌ jñꞌoon na conanꞌman
(Judas 4—13)
Ndyu na toxenꞌchen quiiꞌ ntꞌan nnꞌan Israel tomꞌan nnꞌan na toninncyahan jñꞌoon ndëë nanꞌñeen, majoꞌ tyiꞌyuuꞌ na nquii Tyoꞌtsꞌon tꞌua jon tsꞌianꞌñeen ndëëhan. Manndaꞌ ro itsijonhanꞌ na nncꞌon nnꞌan na tyiꞌyuuꞌ jñꞌoon na nnanꞌmanhan ndëëhoꞌ. Cüenta cüenta ro ntsatyiꞌhan jñꞌoonꞌñeen ndëëhoꞌ na joohanꞌ nnanꞌtyuiiꞌhanꞌ juu na vantyja nꞌonhoꞌ. Ata nnduehan na tyiꞌyuuꞌ na sijnda ta Jesús joohan yo neoonꞌ jon. Ndoꞌ na nndaꞌ, nquehin nntꞌahan na ninjonto na quitꞌuiityen Tyoꞌtsꞌonhin na ngitsuhan. Nanꞌñeen nnduehan na taꞌnan jnan tsixuan tsꞌan na veꞌ ndöꞌ ro mꞌaan juu yo mañoon tsꞌan. Ndoꞌ juu jnanꞌñeen, jndye nnꞌan nnanꞌjonhan yohanꞌ. Ndoꞌ ngꞌe na nntꞌahan na nndaꞌ, nnanꞌcüejnaanꞌ nnꞌan juu nato na mayuuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. Ndoꞌ joo nanꞌñeen na veꞌ conanꞌviꞌnnꞌanhin, ngꞌe na conanꞌcjaaꞌ jndyi nꞌonhan na ntaꞌntjonhan sꞌon ꞌnaanhoꞌ, joꞌ na nnanꞌmanhin ndëëhoꞌ jñꞌoon na nnanꞌjndaꞌ nquehan min na tyiꞌyuuꞌhanꞌ. Majoꞌ tivio ndyu tso Tyoꞌtsꞌon na ntꞌuiityen jonhan ntyja ꞌnaanꞌ na nntꞌahan na nndaꞌ. Ndoꞌ juu jñꞌoonꞌñeen vaa cjehanꞌ na ntsiquindëhanꞌ juuhanꞌ.
Ee joo ángeles na jnanꞌtjahin nnon jon, taꞌnan sitꞌman tsꞌon jonhan, ata tyiiꞌ jonhan quityquiiꞌ vꞌio naijon najaan tsueꞌ, tyen tyenhan yo carena. Sijndaꞌ jon na quintjotyenhan joꞌ ata juu xuee ya na ngüentyja xjen na ntcoꞌxen jon tsoñꞌen nnon jnan. Min taꞌnan sitꞌman tsꞌon jon nque nnꞌan na tomꞌanhan xjen na sꞌaa jon na tsu tsonnangue, isquioo jon ndaatsuaꞌ na tuaꞌ tyꞌa. Yo juuhanꞌ siquitsu jon nanꞌñeen na tyíꞌquintꞌahan na njon jon. Juu xjenꞌñeen tomꞌaan Noé. Conduihin tsꞌan na toninncyaa jon jñꞌoon ndëë nanꞌñeen na cꞌonhan na jndyoyuhin na tonnon Tyoꞌtsꞌon. Xiaꞌntyi nquii jon sinꞌman Tyoꞌtsꞌonhin yo ntyqueꞌ nnꞌan ꞌnaanꞌ jon quityquiiꞌ juu naviꞌñeen. Ndoꞌ mantyi joo nnꞌan tsjoon Sodoma yo Gomorra, sijndaꞌ jon na tꞌuiityenhanꞌ nanꞌñeen na iscohanꞌhin. Ninnquiiꞌ tsjaaꞌ scüequenhanꞌ joo njoonꞌñeen jnaanꞌ na tenon ntyja xjen na ji vaa ꞌnan natyia na tontꞌahan. Ndoꞌ na nndaꞌ tui, itsiꞌmanhanꞌ ndëëhë nin ꞌnan na ntquenon nnꞌan na conanꞌjonhan yo ꞌnan tyia. Majoꞌ juu tsan na jndyu Lot, sinꞌman Tyoꞌtsꞌonhin quityquiiꞌ juu naviꞌñeen. Ee tsanꞌñeen tonduihin tsꞌan na jndyoyuhin na tonnon jon. Totsiꞌndaaꞌhanꞌ nchjii juu ntyja ꞌnaanꞌ natyia jndyi na tontꞌa joo nanꞌñeen yo ntyjehan.
Juu Lotꞌñeen tonduihin tsꞌan na jndyoyuhin. Tomꞌaan ya jon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan juu tsjoonꞌñeen. ꞌIo ꞌio tondyiaaꞌ jon ꞌnan tyia na tontꞌa nanꞌñeen ndoꞌ tondyii jon jñꞌoon tsanꞌ na tonanꞌneinhan, ndoꞌ na nndaꞌ, totsiꞌndaaꞌhanꞌ nchjii jon. Ngꞌe na nndaꞌ conanꞌquindyi jñꞌoonminꞌ, itsiꞌmanhanꞌ na nchjii Tyoꞌtsꞌon nchu vaa ntsꞌaa jon yo nnꞌan na conduihin cüentaaꞌ nquii jon na ntsiquindyaa jonhan quityquiiꞌ naviꞌ na ityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌhin. Ndoꞌ mantyi ntyja ꞌnaan joo nnꞌan na contꞌa ꞌnan natyia, nchjii jndaꞌ jon nchu vaa ntsꞌaa jon yo nanꞌñeen ee juu na ntꞌuiiviꞌhanꞌhin, mꞌaan cjehanꞌ. Nndui na nndaꞌ juu xuee ya na ntcoꞌxen jon nnꞌan na ninvaa tsonnangue ntyja ꞌnaanꞌ na conanꞌtjahin. 10 Majndeichen ntsꞌaa jon na nndaꞌ yo joo nnꞌan na veꞌ coninncyatohin yo ꞌnan natyia jndyi na ntꞌue nꞌonhan. Min tyiꞌcueeꞌ nꞌonhan na quen jon xjenhan. Ee joo nanꞌñeen na veꞌ quintu jñꞌoon na coninncyahin, tyiꞌncyaahan min nquii Tyoꞌtsꞌon, majndeichen nnꞌan. Tyiꞌjeꞌncyahin na ntsixjen tsꞌan ꞌnan na contꞌahan. Min tyiꞌtsityꞌuehanꞌhin na conanꞌcüejnaanꞌhin joo ángeles na tꞌman jndyi conduihin na mꞌanhin naijon na nancooꞌ na mꞌaan nquii Tyoꞌtsꞌon. 11 Majoꞌ nque ángeles na cotaꞌngueeꞌhan na tonnon Tyoꞌtsꞌon, min na tꞌmanntyi conduihin ndoꞌ jndëntyichenhan, chito joo nanꞌñeen, joo ángelesꞌñeen tyiꞌcꞌonhan na saaꞌ nꞌonhan, min tyiꞌconanꞌneinhan jñꞌoon tsanꞌ nacjo ntyjehan na tonnon nquii Tyoꞌtsꞌon.
12 Majoꞌ joo nanꞌñeen na tyiꞌyuuꞌ jñꞌoon na coninncyahin, tanin min jñꞌoon na ndicüaaꞌ nꞌonhan, conanꞌcüejnaanꞌhinhanꞌ. Itsijonhanꞌhin chaꞌvijon quiooꞌ na tyiꞌjndaꞌ nquen oꞌ, ee quiooꞌ veꞌ contꞌato oꞌ. Tui oꞌ na veꞌ na ncyꞌon nnꞌan oꞌ ndoꞌ na nnanꞌcüjehan oꞌ. Ndoꞌ chaꞌna conanꞌcüje nnꞌan quiooꞌ, manndaꞌ vaa ntꞌuiityenhanꞌ joo nanꞌñeen na ngitsu ñuan ꞌnaanhan. 13 Juu naviꞌ na coquenon nnꞌan tsojnan nanꞌñeenhanꞌ, ndyionhinhanꞌ. Ee joohan xiaꞌntyi mꞌaanꞌ nꞌonhan na ninncyatohan yo minꞌcya ro nnon ꞌnan na itsꞌaahanꞌ na neiinꞌ siꞌtsꞌo ꞌnaanhan min na aa naxuee. Ndoꞌ na nndaꞌ xjen nnꞌanhin, joꞌ ya na tojnaanꞌ na cocüaꞌhoꞌ yo ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon Cristo, ndoꞌ na ñꞌen nanꞌñeen quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, itsijonhanꞌ joohan chaꞌvijon ndiaa na jndë tꞌa ꞌnan tyꞌahanꞌ.
14 Joo nanꞌñeen veꞌ na njntyꞌiahan nanntcu, ninꞌcꞌon jndyihan yo nanꞌñeen. Tyiꞌcꞌocüentyjeeꞌhan na conanꞌtjahan. Yo jñꞌoon na conanꞌneinhan, cotꞌuehan nnꞌan na tyiꞌtyen mꞌanhan natooꞌ ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, chaꞌvijon na jndë tyꞌoon xiuꞌ quiooꞌ. Conanꞌcjaaꞌ jndyi nꞌonhan ꞌnaan nnꞌan na cojntꞌue nchu vaa nquii nntꞌahan chaꞌ nninꞌnaanhinhanꞌ. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ xjen nnꞌanhan, mꞌanhan nacje ꞌnaanꞌ na ijuꞌviꞌ Tyoꞌtsꞌonhan. 15 Juu nato jndyoyu na ntsiquindë tsꞌan na tonnon jon, jndë jntyꞌe nanꞌñeenhanꞌ. Vatꞌio contꞌahan, veꞌ cotsantyjatohan ntyja ꞌnaanꞌ juu natyia na sꞌaa juu Balaam, tsan na totso nchu vaa ꞌnan na nguaa. Tye juu tsan na jndyu Beor. Juu Balaamꞌñeen ntꞌue jndyi tsꞌon juu na ngüantjon juu sꞌon na ncjuꞌ juu jñꞌoonviꞌ nacjo nnꞌan ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon. 16 Ndoꞌ ngꞌe na tyíꞌquintꞌue tsꞌon Balaamꞌñeen na ntsiquindë juu jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon nnon juu, joꞌ na sityiaꞌ jonhin yo jñꞌoon ꞌndyo snon tsjuenꞌ juu, quiooꞌ na ndiquitsinin. Ee ticꞌuaa jndyeeꞌ tsꞌan ꞌndyo juu choꞌñeen. Ndoꞌ na tui na nndaꞌ, sitsanꞌhanꞌ juu Balaamꞌñeen na tsanꞌ sitiu juu yo ꞌnan na ninꞌquitsꞌaa juu.
17 Nque nanꞌñeen na tyiꞌyuuꞌ jñꞌoon na coninncyahin, itsijonhanꞌhin chaꞌvijon nduiꞌ na tandaa quinduiꞌ, chaꞌvijon chincyu na itscyaato jndyehanꞌ na minꞌchjo ndaa tsuaꞌ taquichuhanꞌ. Nquii Tyoꞌtsꞌon jndë sijndaꞌ jon na ntyiiꞌ jon nanꞌñeen naijon na taquintyja najaan. 18 Joo nanꞌñeen, jñꞌoon na conanꞌneinhan, minꞌncüii taꞌnan itejndeihanꞌ tsꞌan. Conanꞌquinjon nquehin nchu vaa na conduihan. Tsoñꞌen ꞌnan tyia na ntꞌue tsꞌon siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ tsꞌan, covijntꞌuehin joohanꞌ. Nndaꞌ vaa na contꞌahan chaꞌ nque nnꞌan na tyiꞌcovijndye xuee na jnduiꞌhan quiityquiiꞌ ntꞌan nnꞌan na tyiꞌcꞌonhin nacje ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, quitsintcüeꞌ nndaꞌhanꞌ nanꞌñeen. 19 Joo nanminꞌ na tyiꞌyuuꞌ jñꞌoon na conaneinhan, conduehan xe na aa ntsijon tsꞌan yo jñꞌoon na coninncyahin, vanaan na cꞌoon juu chaꞌxjen na caveeꞌ ntyjii nquii juu. Ndoꞌ na nndaꞌ jñꞌoon na conanꞌmanhin, ninvaa na cotyeꞌntjonhan nnon jnanhan. Ndoꞌ minꞌcya ro ncüii nnon na vayꞌoonhanꞌ tsꞌan xjen ꞌnaanꞌhanꞌ, condui tsanꞌñeen tsꞌan na ityeꞌntjontyen juu ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. 20 Ee vi na jndë tajnaanꞌ tsꞌan Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon tsꞌan, ndoꞌ na itsinꞌman jon ñuaanꞌ juu, na ntyja ꞌnaanꞌ joꞌ jndë jndyaahin joo ꞌnan tyꞌa na tsixuan tsonnangue, xe na aa ntsijon nndaꞌhin yo nanꞌminꞌ na ji minhanꞌ, ndoꞌ na nninncyaa juu na joohanꞌ ntyeꞌntjon nndaꞌhanꞌhin, jen vantyichen ntsixuan tsanꞌñeen, chichen na totsixuan juu vitjachen na tëntyja tsꞌon juu Jesús. 21 Ee na nndaꞌ nanꞌxuan nanꞌñeen, juu jñꞌoon na iquenhanꞌ tsꞌan chaꞌxjen na chuhanꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon, yantyichen xe na aa tatajnꞌaan nanꞌñeenhanꞌ, chito vi na jndë tajnꞌaanhin juu jñꞌoonꞌñeen, ndoꞌ na ntji ntcüeꞌhin ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. 22 Ndoꞌ na nndaꞌ contꞌahan, itsiꞌmanhanꞌ na mayuuꞌ juu jñꞌoon na tyiꞌquitso nquiiꞌhanꞌ na itsohanꞌ: “Juu quitsëꞌ, ꞌnan na jndë tan oꞌ, iꞌu ntcüeꞌ oꞌhanꞌ. Ndoꞌ quitscu xque, vi na jndë siquindëëꞌ tsꞌan oꞌ, ivantcüeꞌ oꞌ quiiꞌ ndooꞌ.”