Tson Na Jndë Ve Scüenon Pablo Na Mꞌaan Timoteo
1
Incyaa Pablo tsꞌon ꞌnaanꞌ jon nnon Timoteo
Ja Pablo matscüenön tsonvahin. Condui ja tsꞌan na iꞌua Jesucristo tsꞌian nnön na mancya jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan ngꞌe na nndaꞌ ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon. Tcoꞌ jon ꞌndyo jon na joo nnꞌan na vantyja nꞌon Jesucristo, nnanꞌxuanhan na tyiꞌquintycüii na cotandoꞌ ñuaanhan. ꞌUꞌ Timoteo na condui ꞌuꞌ jnda na viꞌ ntyji jndyi ꞌuꞌ, mancya tsꞌon njan nnonꞌ. Nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon yo nquii Cristo Jesús na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, juu naya na nanꞌxuanhan yo juu na ntyꞌia ro nnꞌan ngiohan, ndoꞌ mantyi yo ninꞌjuu na tajñuaanꞌ tsꞌon conduihan, cyahan na ntsixuanꞌhanꞌ.
Siquiꞌmaanꞌ Pablo Timoteo
Xjen na matsinën nnon Tyoꞌtsꞌon, min na aa naxuee ndoꞌ aa natsjon, mancya na yahin ntyja ꞌnanꞌ. Matyentjön nnon jon na minꞌncüii tyiꞌquitsꞌaahanꞌ na tyiꞌya vicjeeꞌ ñuan njan, chaꞌxjen mantyi nque ndochi tsjan nnꞌan na tui ja na tomꞌanhan na tonnon jon. Ninꞌquintyꞌia jndyi ꞌuꞌ chaꞌ nninncyaahanꞌ na neiinꞌ tsꞌön ee vañjoonꞌ tsꞌön na juu xjen na jntyꞌi ꞌuꞌ, siꞌndaaꞌhanꞌ nchjiꞌ ata tjiꞌhanꞌ ndaa nnonꞌ. Vañjoonꞌ tsꞌön na xoncüeeꞌ tsonꞌ na vantyja tsonꞌ Jesucristo. ꞌUꞌ ndoꞌ mantyi chitanꞌ Loida yo ꞌndyoꞌ Eunice, joohan tëntyja jndyee nꞌonhan jon. Ndoꞌ nanein ntyjiiꞌ ya jndyi tsꞌön na mantyi ꞌuꞌ vantyja tsonꞌ jon chaꞌxjen joohan.
Mangꞌe na vantyja tsonꞌ, matsintcüi ja jñꞌoonva nnonꞌ na cjooꞌ ya ya tsonꞌ na matyeꞌntjonꞌ nnon Jesucristo. Ee ya na tyiö ntꞌö cjoꞌ, juu xjenꞌñeen siquindaaꞌ jon ꞌuꞌ ncüii nnon naya chaꞌ condëë matsaꞌ tsꞌian ꞌnaanꞌ jon. Ee chito incyaa Tyoꞌtsꞌon na nanꞌxuan na ncyaaꞌ nꞌön. Incyaa jon na nanꞌxuan najndei na condui nquii jon. Incyaa jon na conanꞌvengiö nnꞌan ndoꞌ na cotquën nquë xjen nchu vaa na cotsamꞌan. Ngꞌe na nndaꞌ, tyiꞌndyijnanꞌ na ncüjiꞌ jndyoyuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ta Jesús na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, min tyiꞌndyijnanꞌ na ntyꞌi vancjo ngꞌe na mancya jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon. Mantyi ꞌuꞌ, quitsijon ꞌuꞌ yo ja naviꞌ na maquenön. Nndëë ntsaꞌ na nndaꞌ ngꞌe na incyaa jon na matsixuanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na condui nquii jon. Nquii Tyoꞌtsꞌon tjiꞌ jon jaa quiiꞌ naviꞌ, joꞌ sinꞌman jon ñuan njanhan, ndoꞌ tqueenꞌ jon jaa na nnanꞌxuan nnꞌan cüentaaꞌ nquii jon. Chito sꞌaa jon na nndaꞌ ngꞌe vaa ncüii nnon na contꞌa na caveeꞌ nchjii jon. Sꞌaa jonhanꞌ ngꞌe nndaꞌ vaa na sijndaꞌ jon ndoꞌ ngꞌe na viꞌnchjii jon jaa ntyja ꞌnaanꞌ Cristo Jesús. Vitjachen na nguaa tsonnangue, ndoꞌ mꞌaan jon na viꞌnchjii jon jaa. 10 Majoꞌ nanein juu naya na conduihin, jndë tityincyooꞌ jndyoyuhanꞌ ndëëhë ngꞌe na jndyo Cristo Jesús na conduihin na itsinꞌman jon ñuan njanhan. Ee juu najndei na itsijndaꞌhanꞌ na covje nnꞌan, jndë sityuiiꞌ jonhanꞌ, ndoꞌ totsiꞌman jon jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ coyꞌön cüenta na tyiꞌquintycüii na cotantꞌö.
11 Ndoꞌ iꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnön na ninncya jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon ndoꞌ mantyi iquen jon na condui ja tsꞌan na ijñon jon ja ndëë nnꞌan yo juu jñꞌoonꞌñeen, na quitsiꞌman jahanꞌ ndëëhan. 12 Ndoꞌ ngꞌe juu tsꞌianꞌñeen na matsꞌa, joꞌ na maquenön naviꞌminꞌ. Majoꞌ tanin, minꞌchjo tyiꞌjnꞌan na nndaꞌ itsꞌaahanꞌ ee ntyjiiꞌ ya jndyi tsꞌön na nquii jon na vantyja tsꞌön, ndoꞌ mantyi nchji jntꞌa na tsoñꞌen tsꞌian na iꞌua jon nnön, nquii jon ngüantyjeeꞌhanꞌ yo juu najndei na conduihin ata juu xuee na nndyo ntcüeꞌ jon.
13 Joo jñꞌoon na mayuuꞌ na jndë siꞌman nnonꞌ, quintjotyen ꞌuꞌ ntyja ꞌnaanhanꞌ. Ncyaꞌ na nnanꞌxuan joohanꞌ ncüii na ntsijndaꞌhanꞌ nchu vaa na vamꞌanꞌ. Tyiꞌntsiquindyaa ꞌuꞌ na vantyja tsonꞌ Cristo Jesús yo ntyja ꞌnaanꞌ na viꞌnchjii Tyoꞌtsꞌon nnꞌan. 14 Yo na ntejndei Espíritu Santo na mꞌaan jon quiiꞌ nnꞌön, cüantyjeꞌtyenꞌ juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, na juu tsꞌianꞌñeen tꞌua jon nnonꞌ, juuhanꞌ cüii na njon jndyihanꞌ.
15 Mantyjiꞌ na tsochen nnꞌan na vantyja nꞌon Cristo na mꞌanhin ndyuaa Asia, tji ntcüeꞌhin na tonanꞌjonhan yo ja, quiiꞌ ntꞌan joohan ñꞌen Figelo yo Hermógenes. 16 Joo nnꞌan vaaꞌ Onesíforo, quitsꞌaa Tyoꞌtsꞌon na ntyꞌia rohan nchjii jon. Ee ntyja ꞌnaanꞌ tsanꞌñeen, jndye jnda tyincyaahanꞌ na tondineiinꞌ tsꞌön quityquiiꞌ naviꞌ na toquenön, min tyiꞌjnaanꞌ jon na tyen ja ntyꞌi vancjo. 17 Ee xjen na tyjeeꞌ jon tsjoon Roma, jntꞌue vichen tsꞌon jon ja ata xjen ntjii jon ja. 18 Juu xuee ya na nndyo nndaꞌ ta Jesús na ntcoꞌxen jon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ na conanꞌtjahan, quitsꞌaa ta Tyoꞌtsꞌon na ndyiaꞌ ro juu Onesíforoꞌñeen nchjii jon. Ndoꞌ mantyjiꞌ yaꞌ na jndye nnon tejndei tsanꞌñeen ja xjen na tomꞌan Éfeso.