3
Ntyja ꞌnaanꞌ ntji na icoꞌxenhanꞌ ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja tsꞌon tsꞌan Jesucristo
ꞌOꞌ ntyjë na mꞌanhoꞌ ndyuaa Galacia, nanꞌxuanhoꞌ na nanꞌ nquenhoꞌ. Itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanhoꞌ na chaꞌvijon jndë sindaaꞌ tsanquindyuaꞌ ꞌoꞌ. Ee na ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoon na toninncyá ndëëhoꞌ, sꞌaahanꞌ chaꞌvijon jntyꞌia ndëëhoꞌ na jñon nnꞌan Jesús tsonjnꞌaan. Ninncüii vaa na ntꞌue tsꞌön na quinduehoꞌ nnön. Na tyꞌonhoꞌ cüenta nquii Espíritu Santo, ¿Aa tui na nndaꞌ ngꞌe na tontꞌahoꞌ chaꞌxjen na itsiꞌman juu ntji na tquen Moisés? Oo ¿Aa ngꞌe na vantyja nꞌonhoꞌ jñꞌoon naya na tondyehoꞌ, joꞌ tyꞌonhoꞌ cüenta Espíritu Santo? ¿Aa nndëë ntsꞌaahanꞌ na nanꞌ nquenhoꞌ? Xjen na tyeꞌ na covantyja nꞌonhoꞌ, taaꞌ nꞌonhoꞌ na xiaꞌntyi ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu Santo ncꞌonhoꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon chaꞌxjen na ntꞌue tsꞌon jon. Ndoꞌ naneinhin, ¿Aa cotjiꞌhoꞌ cüenta na ncꞌonhoꞌ na tonnon jon ntyja ꞌnaanꞌ na jndaꞌ nquen nquehoꞌ? Ndoꞌ naneinhin, ¿aa cotjiꞌhoꞌ cüenta na ntquen Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ na quindë conduihoꞌ tonnon jon ngꞌe na conanꞌjñꞌoonꞌ ꞌoꞌ nchu vaa na icoꞌxen juu ntjiꞌñeen? Tsoñꞌen naviꞌ na toquenonhoꞌ ngꞌe na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, ¿Aa ntsꞌaahanꞌ na veꞌ jnꞌaanhanꞌ? Tyiꞌquitsꞌaahanꞌ nchji na veꞌ jñꞌaanhanꞌ. Incyaa Tyoꞌtsꞌon nquii Espíritu na conduihin quiiꞌ nꞌonhoꞌ ndoꞌ mantyi itsꞌaa jon tsꞌian tꞌman quiiꞌ ntꞌanhoꞌ na tyiꞌjon quindëë nnduihanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ najndei nquii tsꞌan. Majoꞌ chito itsꞌaa jonhanꞌ ee ngꞌe na conanꞌquindëhoꞌ nchu vaa icoꞌxen juu jñꞌoon na tquen Moisés. Itsꞌaa Tyoꞌtsꞌon tsꞌianꞌñeen xengꞌe na vantyja nꞌonhoꞌ jñꞌoon na jndë macondyehoꞌ.
Quitquenhoꞌ cüenta ntyja ꞌnaanꞌ nquii Abraham. Tovantyja tsꞌon jon Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ ngꞌe joꞌ tquen jonhin na tajnan tsixuan juu. Mangꞌe na nndaꞌ, cüaaꞌ nꞌonhoꞌ na xiaꞌntyi nque nnꞌan na vantyja nꞌon Tyoꞌtsꞌon, joohan conduihin ntsinda Abraham. Juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui, tyuaaꞌntyichen siꞌmanhanꞌ na joo nnꞌan na chito judíos condui, ntquen jonhan na tajnan nanꞌxuanhan. Ee ndö vaa jñꞌoon naya na tso jon nnon juu Abrahamꞌñeen: “Yo ntyja ꞌnanꞌ ꞌuꞌ ndyiö jnꞌaan tsoñꞌen nnꞌan na ninvaa tsonnangue.” Yajoꞌ juu jñꞌoonꞌñeen itsiquindyihanꞌ na joo nnꞌan na vantyja nꞌon Tyoꞌtsꞌon, cüejon ityio jon jnꞌaanhan chaꞌxjen totyio jon jnꞌaan nquii Abraham, tsan na tovantyja tsꞌon.
10 Majoꞌ nque nnꞌan na tꞌman qui nꞌonhan juu ntjiꞌñeen na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, na cojooꞌ nꞌonhan na ntaꞌngueeꞌhinhanꞌ, ncjuꞌ Tyoꞌtsꞌon jñꞌoonviꞌ nacjo nanꞌñeen ee vaa jñꞌoonꞌ jon na jndui. Itsohanꞌ: “Minꞌcya ro tsꞌan na tyiꞌitsiquindë juu tsoñꞌen jñꞌoon na jndui nnon tson na chuhanꞌ ntji na icoꞌxenhanꞌ, ncjuꞌviꞌ Tyoꞌtsꞌon tsanꞌñeen.” 11 Ndoꞌ min xe na aa itsiquindë tsꞌan chaꞌxjen na coꞌxen juu ntjiꞌñeen, covityincyooꞌ jndyoyu na tyiꞌxeꞌquen Tyoꞌtsꞌonhin na tajnan tsixuan juu. Ee cüiichen jñꞌoonꞌ jon na jndui tivio itsiquindyihanꞌ: “Xiaꞌntyi na vantyja tsꞌon tsꞌan Tyoꞌtsꞌon, joꞌ na iquen jonhin na tajnan tsixuan juu. Ngꞌe na vantyja tsꞌon juu, joꞌ na ncyꞌoon juu cüenta na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuaanꞌ juu.”
Ndöꞌ vaa na tso juu jñꞌoonꞌñeen. 12 Majoꞌ juu jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, tyiꞌitꞌuiihanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja tsꞌon tsꞌan. Juuhanꞌ itsiꞌmanhanꞌ na minninchen tsꞌan na vamꞌaan juu ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, icanhanꞌ na cüangueeꞌ juu ꞌnan na coꞌxen jñꞌoon na tquen jon.
13 Juu jñꞌoon na tquen Moisés, minꞌcya ro tsꞌan na tyiꞌcüangueeꞌ juuhanꞌ, iꞌndyiiviꞌhanꞌhin. Majoꞌ jndë sijnda ntcüeꞌ jon jaa na tomꞌan nacje ꞌnaanꞌ naviꞌ ngꞌe na tonanꞌtja jaa tonnon juu ntjiꞌñeen. Ee juu naviꞌñeen na tyꞌoonhanꞌ jaa, tꞌahanꞌ nquii jon, ngꞌe vaa jñꞌoon na jndë jndui na itsiquindyihanꞌ: “Ncüii cüii tsꞌan na cotꞌion nnꞌan tsonjnꞌaan, iꞌndyiiviꞌ Tyoꞌtsꞌon tsanꞌñeen.”
Nndaꞌ vaa na itsiquindyi jñꞌoonꞌñeen. 14 Juu naviꞌñeen na tꞌahanꞌ Cristo, tjon jonhanꞌ chaꞌ juu nayaꞌ na tyio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan Abraham, nque nnꞌan na chito conduihan nnꞌan judíos, mantyi nndëë ncyꞌonhan cüenta juuhanꞌ. Itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ condëë coyꞌön cüenta nquii Espíritu Santo na jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na nque nnꞌan na vantyja nꞌon Jesucristo ndahin jon.
Ntyja ꞌnaanꞌ ntji na tquen Moisés yo jñꞌoon na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon nnon Abraham
15 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, chaꞌ ncüaaꞌ nꞌonhoꞌ juu jñꞌoon na ntsjö, ntsinën ndëëhoꞌ ncüii jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan contꞌa nnꞌan. Mangiohoꞌ ya na itsijon tsꞌan ncüii jñꞌoon yo ncüiichen tyje juu, vi na jndë tyio juu xueeꞌ juu nnon tson na jndui juu jñꞌoonꞌñeen, contjotyenhanꞌ, min tyiꞌcüanaan na ntscüejndyo tsꞌanhanꞌ. Min tyiꞌcüanaan na ndëcya na ntscüantjoꞌchen tsꞌan jñꞌoon. Nndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ yo ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonva. 16 Ee nquii Tyoꞌtsꞌon tcoꞌ jon ꞌndyo jon nnon Abraham na ndëcya nndui ncüii jnda tsanꞌñeen na ntyja ꞌnaanꞌ tsjan ꞌnaanꞌ jon na vacahanꞌ. Majoꞌ quitquenhoꞌ cüenta na tyíꞌquitso Tyoꞌtsꞌon na ntsiquindë jon juu jñꞌoonꞌñeen ndëë ntsinda nquii Abraham. Xiaꞌntyi tso jon na ntsiquindë jon juuhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ncüii jnda nquii Abraham, joꞌ itsiquindyihanꞌ nquii Cristo. 17 Ndö vaa na ntꞌue tsꞌön na cüaaꞌ nꞌonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonvaꞌ. Nquii Tyoꞌtsꞌon sijndaꞌ jon jñꞌoon yo Abraham na tyiꞌxeꞌquitscüejndyohanꞌ juuhanꞌ ndoꞌ tcoꞌ jon ꞌndyo jon na ntsiquindë jonhanꞌ. Ndoꞌ vi na jndë tëca ninque ciento vantjoꞌ ntycu nchoꞌnqui ndyu, nnon Moisés tyincyaacya jon juu ntji na icoꞌxenhanꞌ. Majoꞌ juuhanꞌ, tyiꞌjeꞌquindëë na ntsityuiiꞌhanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen na tcoꞌ jon ꞌndyo jon nnon nquii Abraham. 18 Ee xe na aa ntyja ꞌnaanꞌ na itsiquindë tsꞌan juu ntji na tquen Moisés na ncyꞌoon juu cüenta na ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaanꞌ juu, yajoꞌ chito ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoon na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon, joꞌ na ncyꞌoon tsꞌan cüentahanꞌ. Majoꞌ tyincyaa Tyoꞌtsꞌon na juu Abraham tsixuan jon juu nayaꞌñeen ngꞌe ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoon na tco ꞌndyo jon nnon juu.
19 Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, juu ntjiꞌñeen na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, ¿Nin tsꞌiaanꞌhanꞌ? Nquii Tyoꞌtsꞌon jndëcya tyincyaa jonhanꞌ chaꞌ quitsiꞌman jndyoyuhanꞌ ndëë nnꞌan na tꞌman vaa na conanꞌtjahan nnon jon. Sijndaꞌ jon na cuaa juu jñꞌoonꞌñeen ata xjen na ncüjeeꞌ nquii jon na jndë siꞌman juu jñꞌoonꞌñeen, manquii jon na jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na nndyo. Nque ángeles tyincyahin jñꞌoonꞌñeen nnon Moisés, ndoꞌ tyquiiꞌhanꞌ tonduihin tsꞌan na tondijntꞌuehin na tomꞌaan jon tonnon Tyoꞌtsꞌon yo tondëë nnꞌan Israel. 20 Majoꞌ ya na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon nnon Abraham, sꞌaa jonhanꞌ na ninnquiintyi jon, min taꞌnan tijntꞌuehin tsꞌan quiiꞌ ntꞌan jon yo na tonnon tsanꞌñeen.
Tsꞌiaanꞌ na tsixuan juu ntji na tquen Moisés
21 Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ vaa, ¿Aa ninꞌquitsiquindyihanꞌ na juu ntji na icoꞌxenhanꞌ na tquen Moisés, vjahanꞌ nacjooꞌ joo jñꞌoon na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon? Tyiꞌxeꞌquitsꞌaahanꞌ na nndaꞌ. Ee xe na aa vaa ncüii nnon jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ na nndaaꞌ tsꞌan na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuaanꞌ juu, yajoꞌ ntquenhanꞌhin na jndyoyu conduihin ngꞌe yo na ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. 22 Majoꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui, itsijndaꞌhanꞌ na tsoñꞌen nnꞌan tsonnangue mꞌanhan nacje ꞌnaanꞌ jnan. Itsꞌaahanꞌ na nndaꞌ chaꞌ nque nnꞌan na vantyja nꞌon Jesucristo, ncyꞌonhan cüenta juu jñꞌoon na jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na ndyio jon jnꞌaan nnꞌan.
23 Vitjachen na tityincyooꞌ juu jñꞌoon na itsiꞌmanhanꞌ na cantyja nnꞌön jon, juu ntjiꞌñeen na icoꞌxenhanꞌ tonanꞌyꞌoontyenhanꞌ jaa na chaꞌvijon nnꞌan na mꞌan naviꞌ. Manndaꞌ vaa tomꞌan jaa ata xjen na tityincyooꞌ na ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaan nnꞌan ngꞌe na vantyja nꞌonhan Jesucristo. 24 Juu ntjiꞌñeen na tquen Moisés totsixuanhanꞌ ncüii na toquenhanꞌ xjen jaa na tsotsiꞌmanhanꞌ ndëëhë nchu vaa quintꞌaha ata xjen na ncüjeeꞌ nquii Cristo. 25 Majoꞌ naneinhin, ngꞌe na vantyja nnꞌönhin, joꞌ jndë jndyaa jaa na tocoꞌxen ntjiꞌñeen.
26 Majoꞌ naneinhin ngꞌe na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo Jesús, tsoñꞌenhoꞌ conduihoꞌ ntsinda Tyoꞌtsꞌon. 27 Ndoꞌ ngꞌe na jndë jntꞌëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, juu na tsixuan jon, mantyi jndë conanꞌxuanhoꞌhanꞌ. 28 Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, nincüejon conduihoꞌ. Taꞌnan itscüejndyohanꞌ na conduihoꞌ min xe na aa tsꞌan judío ꞌuꞌ, oo min mañoon tsjan nnꞌan ꞌuꞌ, min xe na aa tsꞌan na ityeꞌntjon nnon patrón ꞌuꞌ, ndoꞌ aa mꞌanꞌ xjen ꞌnanꞌ ncuꞌ, min xe na aa tsansꞌa ꞌuꞌ oo tsanscu ꞌuꞌ. Tsoñꞌenhoꞌ cüejon conduihoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. 29 Ndoꞌ ngꞌe na conanꞌxuanhoꞌ cüentaaꞌ jon, yajoꞌ conduihoꞌ tsjan ꞌnaanꞌ nquii Abraham na jndyocahanꞌ. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, joo jñꞌoon na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon nnon nquii Abrahamꞌñeen, tsoñꞌen joohanꞌ ntsiquindaaꞌ jonhanꞌ ꞌoꞌ.