6
Quitejndei jaa ntyjëëhë na vantyja nꞌon Cristo
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, ya na covityincyooꞌ na itsitja ncüii ntyjehoꞌ, nquehoꞌ na cotsamꞌanhoꞌ nacje ꞌnaanꞌ Espíritu, quitejndeihoꞌhin na ncjuꞌ nndaꞌhanꞌhin nato ꞌnaanꞌ Cristo. Majoꞌ tyiꞌnanꞌsꞌahoꞌ, tyiꞌnanꞌntcuhoꞌ nnon juu na cotejndeihoꞌhin. Ncüii cüiihoꞌ quitquen nquehoꞌ cüenta ntyja ꞌnaanhoꞌ, tyiꞌntsꞌaahanꞌ na mantyi nquehoꞌ ntyiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌ ꞌoꞌ. Nque ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon Cristo, quitejndeihoꞌhin ncüii cüii nnon na iñchjehanꞌhin. Ya na contꞌahoꞌ ꞌnanꞌminꞌ, conanꞌquindëhoꞌ juu jñꞌoon na tquen jon na icoꞌxenhanꞌ.
Ee ncüii tsꞌan na ndyiiꞌ tsꞌon juu na njon conduihin, min na taꞌnan conduihin yu ro, itsiviꞌnnꞌan nquiihin. Xiꞌ ncüii cüiihoꞌ quitjiꞌ nquehoꞌ cüenta nchu vaa na cotsamꞌanhoꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon. Xe na aa juu ꞌnan na contꞌahoꞌ yahanꞌ, yajoꞌ nincjehoꞌ na neinhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, min tyiꞌxeꞌcanhanꞌ na ntjiꞌhoꞌ cüenta na aa yantyichen conanꞌquindëhoꞌ, chichen ncüiichen ntyjehoꞌ. Ee ncüii cüii ꞌoꞌ icanhanꞌ na cꞌoonꞌ nꞌonhoꞌ na aa conanꞌquindëhoꞌ ndoꞌ aa conanꞌtjahoꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon.
Nque nnꞌan na coninncya jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëë nnꞌan, joo nnꞌan na condyehanꞌ, chuhanꞌ na joohin ninncyahin ꞌnan na icanhanꞌ nanꞌñeen.
Tyiꞌnanꞌviꞌnnꞌan nquehoꞌ, nquii Tyoꞌtsꞌon tyiꞌjon quindëë ntonco tsꞌanhin. Ee minꞌcya ro nnon ꞌnan na nnonꞌ tsꞌan, majuuhanꞌ ngueꞌ na ntyjee juu. Ee juu tsꞌan na incyaahin na itsꞌaa juu ꞌnan tyia na ntꞌue jndyi tsꞌon siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ juu, joo natyiaꞌñeen ngoyꞌonhanꞌhin na ngitsu ñuaanꞌ juu. Majoꞌ juu tsꞌan na incyaahin na coꞌxen Espírituhin, manquii Espíritu ntsiquindaaꞌ jon tsanꞌñeen na conduihin tsꞌan na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuaanꞌ juu. Tyiꞌquichuhanꞌ na nnanꞌntquen jaa na nntꞌaha ꞌnan na ya na tonnon Tyoꞌtsꞌon, ee ngüentyja xjen na ntyjii jon na ncyꞌön cüenta na tyiꞌquintycüii na cotandoꞌ ñuan njanhan xe na aa tyiꞌquiꞌndyi cje jaa. 10 Ngꞌe na nndaꞌ, ncüii cüii jon na incyaahanꞌ na nntꞌaha naya nnꞌan, quintꞌaha na nndaꞌ, majndeichen yo nque ntyjëëhë na vantyja nꞌonhan Jesucristo.
Jñꞌoon na matsꞌia na itsiquiꞌmaanꞌ Pablo nnꞌan ndyuaa Galacia
11 Quitquen yahoꞌ cüenta na tꞌman ntji na macüji ncö ncüii ve ꞌndyo jñꞌoon na vantycüii juu tsonvahin. 12 Joo nanꞌñeen na conanꞌchonhan na quitaꞌngueeꞌhoꞌ na nndui yohoꞌ chaꞌxjen na contꞌa nnꞌan judíos yo yononꞌndaa ndahan, conanꞌchonhan na quintꞌahoꞌ juu nanꞌñeen chaꞌ ntjiꞌhoꞌ cüenta na joohan vaquinjonꞌ contꞌahan. Majoꞌ xiaꞌntyi contꞌahan na nndaꞌ, chaꞌ cüiya ngio nnꞌan yo joohan, ndoꞌ chaꞌ tyiꞌntꞌaviꞌ nnꞌanhan tsojnaanꞌ juu jñꞌoon na tꞌion nnꞌan Cristo nnon tsonjnꞌaan. 13 Ee min nque nanꞌñeen na coninncyahan jñꞌoon na quinanꞌquindë nnꞌan chaꞌxjen na contꞌa nnꞌan judíos yo yononꞌndaa ndahin, min tyiꞌquinanꞌquindëhan jñꞌoon na icoꞌxen juu ntjiꞌñeen na tquen Moisés. Xiaꞌntyi ntꞌue nꞌonhan na quindui yo ꞌoꞌ chaꞌxjen na contꞌa nquehan, chaꞌ vi na jndë tyincyahoꞌ na tuihanꞌ yo ꞌoꞌ, nndëë nnanꞌsꞌahin na tyincyahoꞌ na tui chaꞌxjen na ntꞌue nꞌon nquehan. 14 Majoꞌ tyiꞌjon cüjiꞌsꞌa ja ntyja ꞌnaanꞌ ncüii nnon na matsꞌa ncö. Xiaꞌntyi ncüjiꞌsꞌa ja ntyja ꞌnaanꞌ na tueꞌ Cristo ntyja njan xjen na tꞌion nnꞌanhin nnon tsonjnꞌaan. Ntyja ꞌnaanꞌ na nndaꞌ tjon jon, tsoñꞌen natyia na tsixuan tsonnangue, jndë ñoonhanꞌ nnon tsonjnꞌaan, ntyja njan tavinanꞌxuanhanꞌ na vandoꞌhanꞌ. Ndoꞌ ngꞌe joꞌ mantyi ja condui ja tsꞌoo ntyja ꞌnaan joo ꞌnan tyiaꞌñeen. 15 Ee tonnon nquii Tyoꞌtsꞌon, tanin min xe na aa jndë tui yohin chaꞌxjen juu ꞌnan na contꞌa nnꞌan judíos yo yononꞌndaa ndahin oo aa tyiꞌconduihanꞌ. Xiaꞌntyi xe na aa tui xco tsꞌan ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu Santo, joꞌ na njonchen. 16 Tsoñꞌen nnꞌan na conanꞌjonhan yo jñꞌoonvaꞌ, macꞌan na juu na condui Tyoꞌtsꞌon na tajñuaanꞌ tsꞌonhin yo ninjuu na mꞌaan jon na ntyꞌia ro nnꞌan nchjii jon, cyꞌonhan cüenta joohanꞌ. Nquehan ndoꞌ yo ninꞌtsoñꞌen nnꞌan na conduihan cüentaaꞌ jon.
17 Naneinhin na tonnonchen, minꞌncüii tsꞌan tyiꞌntscüetëꞌ juu ja na aa condui ja tsꞌan na iꞌua Cristo tsꞌian ꞌnaanꞌ jon nnön. Ee jndye quitsan chu siꞌtsꞌo njan na conanꞌmanhanꞌ na condui ja tsꞌan na ityeꞌntjontyen nnon nquii Jesús.
18 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ ta Jesucristo, juu naya na conduihin, macꞌan nnon jon na nnanꞌxuanhoꞌhanꞌ. Quindui na nndaꞌ.