2
Jñꞌoon na tyincyaa Jesucristo ntyja ꞌnaan ntyqueꞌ tmaanꞌ nnꞌan Jñꞌoon cüenta nnꞌan tsjoon Éfeso
Tsochen Jesús nnön: “ꞌUꞌ Juan, cüjiꞌ jñꞌoon na matsjö nnonꞌ ndoꞌ quitscüenonꞌhanꞌ na mꞌaan nquii ángel na ivantyjeeꞌ jon tmaanꞌ nnꞌan na conduihan cüenta na mꞌanhan tsjoon Éfeso. Quitsuꞌ ndëëhan: Ndö vaa na matsjö ncö na tooꞌ ntyqueꞌ ncjuu ntꞌö ntyjaya. Mancö na mantyꞌi quiiꞌ ntꞌan joo ntyqueꞌ ncjo na jndëhanꞌ yo sꞌon ijan na contyjo chonhanꞌ. Ja ntyji ya ncüii cüii nnon na contꞌahoꞌ ntyja njan, ndoꞌ mantyi yo na conanꞌjonhoꞌ na cotyeꞌntjonhoꞌ nnön. Ndoꞌ mantyi ntyji na contjotyenhoꞌ ntyja njan. Ntyji na tyiꞌquintjo ya ngiohoꞌ yo joo nnꞌan na conanꞌjonhan yo ꞌnan tyia. Ndoꞌ mantyi maquën cüenta na joo nnꞌan na conduehan na nquii Jesucristo jñon jonhan ndëë nnꞌan yo jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon, cotjiꞌhoꞌ cüenta na condui nanꞌñeen nnꞌan na veꞌ conanꞌviꞌnnꞌanhin. ꞌOꞌ ngꞌe na njon jndyi ngiohoꞌ yo xuë, mꞌanhoꞌ na tꞌman nꞌonhoꞌ conanꞌquii nꞌonhoꞌ quityquiiꞌ tsoñꞌen naviꞌ na coquenonhoꞌ, min tyiꞌquiꞌndyehoꞌ ntyja njan. Majoꞌ ndö vaa na tyiꞌcaveeꞌ ntyji ntyja ꞌnaanhoꞌ. ꞌOꞌ tyiꞌconanꞌvengiohoꞌ ja chaꞌxjen na vejndyee. Ngꞌe na nndaꞌ, cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ nchu vaa na tomꞌanhoꞌ na tonnön na toxenꞌchen, nanein jndë tycyaahoꞌ na nndaꞌ tonanꞌxuanhoꞌ. Joꞌ quintcüeꞌ nꞌonhoꞌ ꞌnan na conanꞌtjahoꞌ ndoꞌ quintꞌa nndaꞌhoꞌ chaꞌxjen na tontꞌa jndyeehoꞌ. Majoꞌ xe na aa tyiꞌntcüeꞌ nꞌonhoꞌ, yajoꞌ ncüjenön ndoꞌ ncüjiꞌ ntcüꞌë juu xjo cüentahoꞌ na ntyjo chonhanꞌ. Majoꞌ min na nndaꞌ, vaa ncüii nnon na nanꞌxuanhoꞌ na caveeꞌ ntyji. Mꞌanhoꞌ na jndohoꞌ joo tsꞌian na contꞌa nnꞌan tmaanꞌ nicolaítas. Ndoꞌ mantyi ja jndö jndyi ꞌnan na contꞌa nanꞌñeen.
“Minꞌcya ro tsꞌan na ninꞌcüaaꞌ tsꞌon jñꞌoonminꞌ, quindyii juu jñꞌoon na itsinin nquii Espíritu Santo ndëë joo nnꞌan na conduihan ntmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Juu tsꞌan na condëë itsꞌaa yo natyia, ninncya ja na ntquii juu tëëꞌ tsꞌon na incyaahanꞌ na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuaanꞌ juu. Juu tsꞌoonꞌñeen minntyjeeꞌhanꞌ quiiꞌ paraíso naijon na mꞌaan nquii Tyoꞌtsꞌon.”
Jñꞌoon cüenta nnꞌan tsjoon Esmirna
Tsontyichen Jesús nnön: “Juu jñꞌoon na matsjö nnonꞌ, cüjiꞌhanꞌ, ndoꞌ quitscüenonꞌhanꞌ na mꞌaan juu ángel na ivantyjeeꞌ jon tmaanꞌ nnꞌan na conduihan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon tsjoon Esmirna. Quitsuꞌ ndëëhan: Jñꞌoonmin matsinën ncö, ja na mancüiixjen mꞌan navejndyee ndoꞌ na matsꞌiañꞌen. Mancö na jnanꞌcueeꞌ nnꞌan ja, majoꞌ vantꞌö xcö. Joo naviꞌ na coquenonhoꞌ, nchji jntꞌa ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, ndoꞌ mantyi nchji na jñenꞌ jndyihoꞌ. Majoꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon conduihoꞌ na tyahoꞌ. Manchji jñꞌoon tsanꞌ na conanꞌnein minndye nnꞌan nacjohoꞌ. Nanꞌñeen tuihan tsjan nnꞌan judíos, majoꞌ ngꞌe na contꞌa viꞌhan ꞌoꞌ, joꞌ tsiꞌmanhanꞌ na chito conduihan nnꞌan judíos, conduihan tmaanꞌ cüentaaꞌ Satanás. 10 Tyiꞌnanꞌtyuehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu naviꞌ na mavaa xjen na ntquenonhoꞌ. Ee juu yutyia ntsꞌaa juu na ntyiꞌ nnꞌan vendyehoꞌ vancjo chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na aa mayuuꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ ja. Juu naviꞌñeen, nincüanntyi ro xuee na ngenonhoꞌhanꞌ, majoꞌ quintjotyenhoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ ja min xe na aa nanꞌcüje nnꞌanhoꞌ, ndoꞌ nninncya na ncyꞌonhoꞌ cüenta na tyiꞌquintycüii na cotaꞌndoꞌhoꞌ, na juuhanꞌ tsixuanhanꞌ chaꞌvijon corona na njon jndyihanꞌ. 11 Minninchen tsꞌan na nincüaaꞌ tsꞌon jñꞌoonminꞌ, quindyii juu jñꞌoon na itsinin nquii Espíritu Santo ndëë joo nnꞌan na conduihan ntmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Nquii tsꞌan na condëë itsꞌaa yo ꞌnan tyia, juu na covje nnꞌan na vja ve, tyiꞌjeꞌquitꞌuiihanꞌ tsanꞌñeen”.
Jñꞌoon cüenta nnꞌan tsjoon Pérgamo
12 Tsontyichen Jesús nnön ja Juan: “Joo jñꞌoonmin na matsjö nnonꞌ, cüjiꞌhanꞌ, ndoꞌ quitscüenonꞌhanꞌ na mꞌaan juu ángel na ivantyjeeꞌ jon nnꞌan na conduihan tmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon tsjoon Pérgamo. Quitsuꞌ ndëëhan: “Ndö vaa jñꞌoon na matsjö ncö na yꞌön xjo na të ve ntyjaquio. 13 Mantyji ya ntyja ꞌnaanꞌ na cotsamꞌanhoꞌ xoncüe quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na mꞌan tocje ꞌnaanꞌ Satanás. Majoꞌ min na nndaꞌ, contjotyenhoꞌ ntyja njan. Tacotjihoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ ja min na xoncüe quiiꞌ tsjoonhoꞌ jnanꞌcueeꞌ nnꞌan juu ntyjehoꞌ Antipas. Juu tsanꞌñeen yo manchaꞌchen tsꞌon jon tocüjiꞌ jndyoyu jon ntyja njan ndëë nnꞌan tsjoonhoꞌ na mꞌanhan nacje ꞌnaanꞌ Satanás. 14 Majoꞌ mꞌaan cüanntyi ro jñꞌoon na nchji na tyiꞌcotsamꞌanhoꞌ na tonnön chaꞌxjen na chuhanꞌ. Ndyiiꞌ ntyjehoꞌ na tyiꞌninꞌquiꞌndyehan jñꞌoon na totsiꞌman Balaam. Tsanꞌñeen siꞌman jon nnon Balac jñꞌoon na sꞌaahanꞌ na tonanꞌtja nnꞌan Israel nnon Tyoꞌtsꞌon. Ee juu Balaamꞌñeen itso juu na ya quinanꞌtꞌmaanꞌ nanꞌñeen ꞌnan na veꞌ tonanꞌya nnꞌan. Ndoꞌ tanin min na aa ntquiihan sꞌi quiooꞌ na conanꞌcüje nnꞌan na conanꞌtꞌmaanꞌhan juu nanꞌñeen. Min tanin xe na aa mꞌanhan yo ntyjehan na veꞌ ndöꞌ ro.
Ndöꞌ ro jñꞌoon na totsiꞌman juu Balaamꞌñeen. 15 Ndoꞌ tsontyichen Jesús: Mantyi vaa ncüiichen ꞌnan na ntyji yohoꞌ, na ñꞌen ntyjehoꞌ na conanꞌjontyenhan yo juu jñꞌoon na conanꞌman nnꞌan tmaanꞌ nicolaítas. 16 Mangꞌe joꞌ quintcüeꞌ nꞌonhoꞌ jnanhoꞌ nanꞌminꞌ, ee xe tyiꞌntcüeꞌ nꞌonhoꞌ, cje na nguënön ndoꞌ ntsiquitꞌa ja tyiaꞌ yo nanꞌñeen yo xjo na ndyiiꞌhanꞌ quiiꞌ ꞌndyö. 17 Minninchen tsꞌan na ninꞌcüaaꞌ tsꞌon joo jñꞌoonminꞌ, quindyii juu jñꞌoon na itsinin nquii Espíritu Santo ndëë joo nnꞌan na conduihan ntmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ncüii ncüii tsꞌan na xeꞌncyaa juu na juu ꞌnan tyia ntcoꞌxenhanꞌhin, nninncya na ntcüaꞌ juu ꞌnan na itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon maná, ncüii nnon na tyiꞌcovaaꞌ nꞌon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Ndoꞌ mantyi nnon tsanꞌñeen nninncya ja ncüii tsjöꞌ chjo na quichiꞌ. Nnonhanꞌ nnintyincyooꞌ xueeꞌ tsanꞌñeen na xcohanꞌ na tji ja na xiaꞌntyi nquii juu ncüaaꞌ tsꞌon juu nchu vaa tsiꞌmanhanꞌ.
Jñꞌoon cüenta nnꞌan Tiatira
18 Tsontyichen Jesús nnön: “Joo jñꞌoonmin na matsjö nnonꞌ, cüjiꞌhanꞌ, ndoꞌ quitscüenonꞌhanꞌ na mꞌaan juu ángel na ivantyjeeꞌ jon nnꞌan na conduihan tmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon tsjoon Tiatira. Quitsuꞌ ndëëhan: “Ndö jñꞌoon na matsinën ncö na condui ja jnda Tyoꞌtsꞌon. Maja na quixuee jndyi tënnön chaꞌvijon tsachon, mantyꞌia ata quityquiiꞌ nꞌon nnꞌan. Ndoꞌ quixuee ngꞌë chaꞌvijon colo sꞌon ve xjen na jndë jnduiꞌhanꞌ quiiꞌ tonꞌ na conein ncjo ndoꞌ na sijntyꞌui ya tsꞌanhanꞌ. 19 Chen jndyi ntyji ꞌnan na contꞌahoꞌ. Mantyji ntyja ꞌnaanꞌ na conanꞌvengiohoꞌ nnꞌan yo juu na vantyja nꞌonhoꞌ ja. Ndoꞌ maquën ya cüenta na xoncüeeꞌ nꞌonhoꞌ na cotyentjonhoꞌ nnön na conanꞌquii nꞌonhoꞌ naviꞌ na coquenonhoꞌ. Mantyi maquën cüenta nchu vaa na conanꞌjonhoꞌ yo ja, majndyentyi nnon ꞌnan na contꞌahoꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ, chito chaꞌxjen na tomꞌan jndyeehoꞌ. 20 Majoꞌ vaa ꞌnan na ntyji na tyiꞌquichuhanꞌ ntyja ꞌnaanhoꞌ. Ee tyquiiꞌ ntꞌanhoꞌ mꞌaan ncüii tsanscu na itsiꞌman juu jñꞌoon tsanꞌ ndëëhoꞌ. Veꞌ itso nquii juu na conduihin tsꞌan na incyaa juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ veꞌ itsꞌaa juu chaꞌ totsꞌaa tsanscu na jndyu Jezabel, ndoꞌ na nndaꞌ joo nnꞌan na vantyja nꞌon ja, itsiviꞌnnꞌan juu nanꞌñeen. Ee itsiꞌman juu na tanin min na veꞌ ndöꞌ ro mꞌan nnꞌan yo ntyjehan, ndoꞌ na cuaa nquii min na conanꞌtꞌmaanꞌhan ꞌnan na conanꞌya nnꞌan, ndoꞌ mantyi ya min xe na aa cotquiihan sꞌi quiooꞌ na conanꞌcüje nnꞌan na conanꞌtmaanꞌhin joo nanꞌñeen. 21 Jndë tyincya xjen nnon juu tsanscuꞌñeen na quintcüeꞌ tsꞌon juu na veꞌ ndöꞌ ro mꞌaan juu yo nnꞌan, majoꞌ tyiꞌninꞌquiꞌndyii juu na nndaꞌ vaa na vamꞌaan juu. 22 Majnaanꞌ joꞌ ntsquiö tycu vꞌii nacjooꞌ juu. Ndoꞌ ntsꞌa na nque nnꞌan na veꞌ ndöꞌ ro mꞌanhan yohin, xe na aa tyiꞌntcüeꞌ nꞌonhan ꞌnan na jndë contꞌahan na siꞌman juu ndëëhan, cüejon tꞌman naviꞌ ntquenonhan chaꞌxjen nquii tsanscuꞌñeen. 23 Ndoꞌ mantyi joo nnꞌan na conduihan chaꞌvijon ntsinda juu ngꞌe na conanꞌjonhan yo jñꞌoon na incyaa juu, ntscüjëhan. Yajoꞌ nque nnꞌan na conduihan ncüii ncüii tmaanꞌ na icüji Tyoꞌtsꞌon cüentaaꞌ nquii jon, ncüaaꞌ nꞌonhan na chen chen ntyji ja nchu vaa ꞌnan itsitiu tsꞌan yo nchu vaa na mꞌaanꞌ tsꞌon juu. Ja ndyiön ncüii ncüii ꞌoꞌ xiꞌ ncüii nchu vaa ꞌnan na contꞌahoꞌ. 24 Majoꞌ mꞌan minndyehoꞌ tsjoon Tiatira na tyiꞌconanꞌjonhoꞌ yo juu jñꞌoon na itsiꞌman juu tsanscuꞌñeen. Joo nanꞌñeen na conanꞌjonhin yo juu, conduehin na min jñꞌoon na njon jndyi nanꞌxuanhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Satanás. Majoꞌ ꞌoꞌ na tyiꞌconanꞌjonhoꞌ yo jñꞌoonꞌñeen, taviꞌnan ncüiichen xu na matyiö nacjohoꞌ. 25 Xiaꞌntyi na quintjotyenhoꞌ tyquiiꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ ja ata xjen na nguëntcüꞌë na mꞌanhoꞌ. 26 Ntyja ꞌnaan nque ntyjehoꞌ na contꞌahin ꞌnan na ntꞌue tsꞌön, na tyiꞌxeꞌncyahan na juu natyia ntquenhanꞌ xjen ꞌnaanꞌhanꞌhin, ja nninncya na nditquehin ndëë tsoñꞌen nnꞌan tsonnangue. 27 Joohan ngitoxenhan nanꞌñeen yo naijndeiꞌhanꞌ, ndoꞌ ya na tyiꞌninꞌquitaꞌngueeꞌ nanꞌñeen, nanꞌtyuiiꞌhan joo nanꞌñeen chaꞌvijon ya na itsityuiiꞌ tsꞌan xuaa na jndëhanꞌ yo tsꞌoquichu. Nquii Tyëhöꞌ jndë tyincyaa jon najndei na tsixuan ja na ntcoꞌxën. Ndoꞌ chaꞌxjen na sꞌaa jon na nndaꞌ, mandaꞌ vaa na ninncya na quinanꞌxuan nanꞌñeen na jndëꞌhan na quitoxenhan. 28 Ndoꞌ mantyi nninncya na nndahan quixjuunco. 29 Minninchen tsꞌan na ninꞌcüaaꞌ tsꞌon jñꞌoonminꞌ, quindyii juu jñꞌoon na itsinin nquii Espíritu Santo ndëë joo ntmaanꞌ nnꞌan na conduihan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon”.