IN ACHTO TAJCUILOLAMATZIN TEN QUIJCUILOJ IN TATITANIL SAN PABLO PARA IN TANELTOCANI TEN CALYETOCQUE CAMPA PUEBLO CORINTO
1
Nican tajtoa de queniu in tatitanil Pablo quintajpaloa in taneltocani campa pueblo de Corinto
Nejuatzin ni Pablo, huan Totajtzin Dios ijcón quimonequiltij ma mochihua huan nechnotzac huan nechijitac para ma niitatitanil itencopaca itocaytzin Jesucristo ten nechualtotocac ma nitanojnotztinemi ica Yejuatzin itencopaca. Nejuatzin ihuan in tocnihuan Sóstenes tamechontajpaloaj ica nijín Tajcuilolamatzin de Dios, namejuan nantaneltocani de Dios ten nanpoutocque inahuactzinco Dios huan nancalyetocque tech pueblo Corinto. Huan namejuan Dios namechyolchipahuac ya para nanpohuij ihuan Cristo Jesús Temaquixtijque. Huan Dios namechnotzac namejuan para cachi oc xichipaucanentinemican. Ica ya nojón tamechonijcuilohuilíaj nijín tajtolme namejuan ihuan nochi tocnihuan den nohuiyampa calyetocque ten quimohuistilíaj Dios ica itocaytzin de Totecotzin Jesucristo. Huan Jesucristo in Tecotzin de yejuan huan no Totecotzin de tejuan. Huan ma xicpiacan ne teicnelilis huan ne yolsehuilis ten hualehua imaco Totajtzin Dios huan no hualehua imaco Totecotzin Jesucristo.
Nican Pablo quitasojcamachilía Dios porín Yejuatzin techmacatinemi huelilisme tech toyolojuan
Huan ijcón nachipa nictasojcamachilía Dios ica por namejuan de que Yejuatzin namechmactilij ya neteicnililis porín namejuan nanpoutinemij ihuan Totecotzin Cristo Jesús. Huan no nictasojcamachilía Dios porín Yejuatzin namechtayocolij ya tech namoyolojuan míac tataman huelilis de tatiochihualisme tenica namejuan hueli nantanojnotztinemij ica in Tajtoltzin de Dios huan hueli nanquiyecajsicamatinemij in Tajtoltzin de Dios. Huan nochi nijín mochiutoc porín nanmajsitinemij ihuan Cristo Jesús. Huan ne achtopa ya namechnextilijca ya nochi ten Cristo quipía de quichihuas namopan. Huan axcan namechilía que motamichihuaco ya tech namonemilispan nochi ne itequiu de Cristo Jesús. Huan amo teyi namechpoloa de nochi nijín tamachilisme huan huelilisme ten Dios quitemaca. Ica ya nojón nanquiyolicachixtocque Cristo Jesús hasta cuac ejcos in tonal queman monextijtzinojquiu. Huan Cristo Jesús namechyecpixtiyás huan namechyolchicautiyás para xiyectacuautamatiyacan itech Yejuatzin. Huan ijcón amo aquen huelis namechtejtechtis tensá tajtacol tech ne tonal cuac mohualuicas in Totecotzin Jesucristo para quintelchihuaquiu in talticpacuani ten amo taneltocani. Huan Dios quiyecajsicachihuas nochi ten techtenilijca ya. Huan Totajtzin Dios techijitac huan technotzac para ma tisenpohuican ihuan in Teconetzin de Dios, Yejuatzin ne Totecotzin Cristo Jesús.
Nican tajtoa de queniu mochihuac ne xexelolis huan ne cuejmololis campa in taneltocani de Corinto
10 Nocnihuan, namechtatautía ica itencopaca in itocaytzin de Totecotzin Jesucristo, huan namechilía que ximoyectajtoluiyacan sansé huan ma amo ximocualancaxexelocan campa namejuan nanmosepansentilíaj. Ta, namechilía xisenyecyetocan se huan ocsé huan xiyecsentanemilitocan sansé huan no xisentaixejecojtiyacan tech namoyolojuan. 11 Huan nochi nijín namechilía notasojicnihuan, porín Cloé ichancahuan nechajsicamatiltijque que namejuan nanmotajtoltehuijtocque. 12 Huan nicnequi namechilis que sejsé de namejuan nanquijtoaj ijcuín: “Nejua nipohui ihuan ne itanextililis de Pablo”. Huan ocsé quijtoa ijcuín: “Nejua nipohui ihuan neitanextililis de Apolos”. Huan ocsé quijtoa ijcuín: “Nejua nipohui ihuan ne itanextililis de Cefas”. Huan ocsé no quijtoa ijcuín: “Nejua nipohui ihuan ne itanextililis de Cristo”. 13 ¿Xe no acsá quixejxeloj in Temaquixtijque Cristo Jesús ma oncani miacque Temaquixtiani? Pues amo melau. ¿Xe nijín Pablo quicuoupampilojque por namejuan para quixtahuas namotajtacoluan? Pues amo. ¿Xe nijín Pablo namechahuijque ica yejua itocaytzin para nanquitacamatinemisque ne Pablo? Pues amo. 14 Nictasojcamachilía Dios de que nejuatzin amo miacque den namejuan namechahuij. Ta, de nochi namejuan melau sayó nicahuij yejuan in tocnihuan in Crispo huan in Gayo. 15 Como amo aquen oc nicahuij, ica ya nojón amo aquen huelis quijtos que yejua tahuil ya ica nejua notocay para nechtacamatisque nejua. 16 Huan axcan niquelnamiqui no niquinahuij inchancahuan in Estéfanas. Huan amo niquelnamiqui cox niquinahuijco ocsequin tocnihuan. 17 Porín Cristo Temaquixtijque amo nechualtitanic para ma nitaahuijtinemi san. Ta, Cristo nechualtitanic ma nitetapohuijtinemij ica in Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis. Huan nejuatzin amo namechonxochinojnotzaco ica huejueyi tamachilisme ten hualeu nican itech talticpacuani. Huan tacán ijcón namechonnojnotzasquía, ijcuacón nicueyiahuiltisquía hasta nencajtic san in tanextililis de Cristo ten Yejuatzin momiquilij tech in colotzin ica por tejuan.
Nican tajtoa de Cristo Temaquixtijque, Yejuatzin quipía in chicahualis huan in tamachilis de Dios
18 Huan cuac titanojnotztinemij de que Cristo momiquilij tech in cruztzin, ijcuacón in talticpacuani ten yajtocque tech ixpolihuilis, yejuan nojonques quimatij queme yesquía mijmiquiloyot san nijín totanojnotzalis. Pero para tejuan ten ticyecneltocatocque tech nijín nemaquixtilis, tejuan cuali ticmatij que ne tanojnotzalis de Cristo, yejua ne techualcuilía ne ichicahualis de Dios. 19 Huan Dios quijtoa itech Itajcuilolmatzin ijcuín:
Niquinpojpolohuilis nintamachilis ten taca tamatinime huan no nicsecotalis nintanemililis de neques ten mopohuaj hueyi chihuanime.
20 ¿Pues para toni cualtías in tanemililisme den ne tamatinime? Pues amo teyi. ¿Huan para toni cualtías in tamachilisme de naquen tanextilía den tanahuatil de Moisés? Pues amo teyi. ¿Huan para toni cualtías ne tajtolme ne aquen sayó xochitajtoa de míac tataman de nican talticpac san? Pues in tamachilisme de taca de nican talticpac, yejua nojón Dios quichihualtij que nochi nojón mijmiquiloyot san iixpantzinco Yejuatzin. 21 Huan Tohueyitajtzin ica Yejuatzin mismo itamachilis cuali moyecantinemi. Huan Yejuatzin quitalij que in talticpacuani amo huelis quixmatisque Dios ica por yejuan intamachilis san. Ica ya nojón Dios quimonequiltij de que quinmaquixtis nochi neques ten tacuautamatij tech nijín tanojnotzalis de que Cristo momiquilij tech in cruz para quixtahuas nochi nintajtacoluan. Huan nochi nijín ijcón mochiutoc masqui ocsequin talticpacuani quipohua nijín miquilis de Cristo mijmiquiloyot tanojnotzalis san. 22 Huan in taca judíos tajtanij para ma quitacan se mohuiscatequit para huelis yec tacuautamatisque ihuan Cristo Jesús. Huan no in taca griegos quitemojtinemij tamachilisme san de nican talticpacuani san para ica momaquixtisque. 23 Pero tejuan titanojnotztinemij ica in Tajtoltzin de que ne Cristo momiquilico toixpatca huan quixtahuac totajtacoluan. Huan in tagayot judíos quipinaucamatij nijín tanojnotzalis de Cristo. Huan in taca ten amo judíos, yejuan nojonques quipohuaj nijín tanojnotzalis de Cristo queme yesquía se mijmiquiloyot san. 24 Pero para tejuan ten Dios technotzac huan techijitac ya ma tipohuican ihuantzin, masqui titaca tijudíos oso titaca amo tijudíos, nochi tejuan ticpohuaj que ne tanojnotzalis de que Cristo yejua ne cualcui in chicahualis huan in tamachilis de Dios. 25 Huan masqui in talticpacuani quipohuaj queme se mijmiquiloyotanojnotzalis de Dios, pero ne tanojnotzalis yejua ne cualcui cachi oc tamachilis de Dios. Huan masqui in tagayot quimatij queme se tanojnotzalis ten amo cualcui chicahualis, pero yejua ya nijín quipía cachi oc chicahualis huan que nochi in chicahualis den ongac nican talticpac.
26 Huan tocnihuan, xiquelnamictican de queniu nannentinemíaj cuac ne achtopa ya Dios namechijitac ya para xipoutinemican ihuantzin. Pero Dios amo quinijitac miacque tamatinime tamachilejque ma poutinemican ihuantzin naquen quiyolnemilijtinemij de que semi tamachilijque nican talticpac san. Huan amo no Dios quinijitac miacque tayecanani ma poutinemican ihuantzin. Huan Dios amo no quinijitac ma poutinemican ihuantzin miacque inchancahuan den huejueyi tayecanani de semi mopoutinemij que yejuan tepiluan den tayecanani. 27 Pero Dios quinijitac ya ma yesqui ipueblojcahuan naquen in talticpacuani quinpohuaj que semi yolmijmiquilome. Huan ica por nijín taca ten quinpohuaj mijmiquilome, Dios ica quinpinautía naquen semi momachilíaj tamatinime. Huan Dios no quinijitac ya ma yesqui ipueblojcahuan naquen in talticpacuani quinpohuaj que semi amo teyi cualtíaj. Huan ica por nijín taca ten quinpohuaj queme amo teyi cualtíaj, Dios ica quinpinautij nochi neques ten mochicaucanectocque. 28 Huan Dios no quinijitac ya ma yesqui ipueblojcahuan naquen in talticpacuani quinpohuaj que amo hueyi chihuanime, ten in talticpacuani amo quinmohuiscanojnotzaj. Huan Dios no quinijitac ya ma yesqui ipueblojcahuan naquen in talticpacuani quinpohuaj queme amo teyi ipatiu. Huan ica por nojón taca ten amo teyi ipatiu, Dios ica quinpinautía in talticpacuani naquen sayó mocuajcualnextijtocque. 29 Huan nochi nijín mochiutoc para ma amo aquen huelis mohuejueyichihuas inahuactzin Dios.
30 Huan Totajtzin Dios techsenolochoj ya ma tisenyolmajsitocan inuan Cristo Jesús. Huan Dios cualtitanic iconetzin Cristo Jesús ma Yejuatzin techyecana ica itamachilis. Huan no Cristo Jesús quixtahuac totajtacoluan huan ijcón huelis Dios techselij ya que amo titajtacolejque. Huan Cristo Jesús techonyolchipautinemi huan no techonmaquixtijtinemi. 31 Pues ijcuiliutoc tech in tajcuilolamatzin de Dios ijcuín: “Tacán acsá quinequis mohuejichihuas, ma amo mohueyueyichihua yejua iseltij san. Ta, sayó ma mohuelita tenica Totecotzin Jesucristo quichihuac por yejua”.