3
Nican tajtoa de queniu monequi nentinemisque neques ten namicuani
Huan namejuan, nantesihuahuan, ximotecahuilican ma namechyecanacan namoyoquichuan. Porín tacán sequin namoyoquichuan amo quitacamatij in Tajtoltzin de Dios, ijcuacón namejuan nantesihuahuan nanquintaneltoctisque namoyoquichuan ica namochipaucanemilis huan amo monequis xiquinnojnotztocan. Huan cuac namoyoquichuan ten amo taneltocani quitasque que namejuan nanchipaucanemij huan que nantatacamatinemij, ijcuacón yejuan quineltocasque in Tajtoltzin de Dios.
Huan amo semi ximochijchihuacan ica ne cualnescayot ten nestinemi panían san ijcón queme in oro. Huan amo ximotachicahuilican tech ne cualnescayot san ten hualeutoc tech se itaquen san oso ne cualnescayot ten mochihua cuac se quitelpanoltis de se mocuatzicahuasuis. Ta, monequi nantesihuahuan, ximocualnextican tech namoyolijtic ica ne cualnescayot ten amo queman ijtacahuis. Huan se tesihuau mocualnextijtinemis iixpantzinco Dios cuac yejua yolyemancanentinemi huan yolseutinemi. Huan nijín taman de cualnescayot de namotalnamiquis, Dios quipohua semi cachi quipía ipatiu. Huan ne huejcausihuame ten yolchipauque taneltocani no ijcón mocualnextijtinemíaj. Yejuan tacuautamatinemíaj ihuan Dios huan motecahuilijque ma quinyecanacan ninyoquichuan. Huan ne tohuejcaunan Sara no quitacamatinemic Abraham huan quimohuiscailiaya Abraham ijcuín: “Notecotzin”.
Huan tacán namejuan nantesihuahuan nanquintacamatinemij namoyoquichuan, ijcuacón nanmochihuatihue queme yesquía naniichpochuan de Sara como nantachiutinemij ica ten cuali. Huan amo no ximotecahuilican que acsame ma namechmoutican para ijcón nanquicahuasque in Tajtoltzin de Dios.
Huan no ijcón, namejuan nanteyoquichuan, monequi xinentinemican ihuan namosihuahuan ica chipaucatamachilis. Huan monequi xiquinmohuiscapiacan namosihuahuan porín yejuan cachi amo quipíaj chicahualis. Huan namejuan, nanteyoquichuan huan nantesihuahuan, ximohuiscapiacan se huan ocsé porín nochi namejuan nanquinselijque ya ne teicnelilis de Dios cuac namechsepansentilij Dios queme namicuani. Huan como ijcón nanquichiutinemisque, ijcuacón amo teyi namechtzajtzacuilía cuac namejuan nanmotatatautilíaj ihuan Totajtzin Dios ica por ne ten amo nanquipíaj.
Nantajyohuijtinemisque masqui nantachiutinemij ica ten cuali
Huan axcan nicnequi que nochi namejuan xicpiacan se tanemilil san huan ximoyoltalijtiyacan se huan ocsé huan ximosepantasojtatiyacan. Huan no ximoyolicnelijtiyacan huan xiyolyemacanentinemican. Huan como namechchihuilíaj tensá ten amo cuali, ijcuacón namejuan amo no ijcón xiquinixilican. Huan como namechquejqueloaj, ijcuacón namejuan amo no xiquinquejquelocan. Ta, cachi oc xictajtanilican Dios que ma Yejuatzin ma quintiochihua neques ten namechquejqueloaj. Porín xicmatican que Totajtzin Dios namechnotzac xicselijtiyacan tatiochihualis de Yejuatzin. 10 Porín in Tajtoltzin de Dios techilía ijcuín:
Tacán acsáme quinequij mopaquiltijtinemisque oc tech ne nemilispan, huan tacán acsáme quinequij ixpanotinemisque ica paquilis,
yejuan nojonques monequi ma quitzacuilican ninnenepil
huan ma amo tajtojtinemican elihuis.
Huan no monequi ma amo tacajcayautinemican ica intenxipal.
11 Huan no monequi ximosecocahuacan den tajtacolnemilis huan monequi xicchiutinemican sayó ten cuali.
Huan no monequi xictemocan de queniu nanyolseucanemisque huan sayó xictoctilican ne yolsehuilis.
12 Porín Totecotzin techualitztoc huan techyecpixtoc porín tejuan tiyolchipauque ya de tiitaneltocacahuan.
Huan Totecotzin no cuali techcaquilijtinemi tonetatatautilis.
Pero Totecotzin quinixnamictinemi neques ten tachiutinemij ica ten amocuali.
13 Porín amo aquen huelis namechchihuilis ten amocuali, como namejuan nanmofuerzahuijtinemij de nanquichiutinemij ten cuali. 14 Pero como namejuan nanquijyohuijtinemisque nijín tajyohuilis ica por namochipaucanemilis, ijcuacón Dios namechmaca ne hueyi yolpaquilis. Huan amo xiquinmohuilican neques ten semi quinequij namechyolmoutisque, huan amo no ximoyolcuejmolocan ica por yejuan. 15 Ta, xicueyimohuistilican tech namoyolojuan Cristo Temaquixtijque queme Namotecotzin. Huan no xicnemilijtinemican de queniu nanquinanquilisque ne tagat ten namechtajtanilía de queyé nantacuautamatij ihuan Cristo. Pero xicnanquilican ica yolyemanalis huan ica mohuisyot.
16 Huan xichipaucanemican ijcón queme Dios quimonequiltía para ma amo mitzteluilis ica tajtacol de namotamachilis. Huan neques ten amo taneltocani, yejuan nojonques namechijitoaj que namejuan nantachihuanime ica ten amocuali, porín nantacuautamatij ihuan Cristo. Pero cuac yejuan namechitilisque ya namochipaucanemilis ihuan Cristo, ijcuacón yejuan mopinaucatalisque san ica por ne nintaijitolis. 17 Cachi cuali xiquijyohuijtiyacan tajyohuilis como nantachiutinemij ica ten cuali porín ijcón itanejnequilis Dios. Huan ma amo namechtajyohuiltijtinemisque porín nantachiutinemij ica ten amocuali.
18 Porín Cristo momiquilij toixpatca huan sepa san quinsenixtahuac totajtacoluan. Huan Cristo yolchipahuactzin pero Yejuatzin techixpatcayoti tech in miquilis tejuan ten amo tiyolcualime. Huan Yejuatzin ijcón quichihuac para techtoquitiu tejuan campa Totajtzin Dios. Huan Cristo melau quimictijque inacayo pero Dios ocsepa quiyolitij italnamiquilis. 19 Huan italnamiquilis de Cristo yajqui quinnojnotzato ne ánimajme campa tzactoyaj queme presos. 20 Huan ne ánimajme ipa amo cajsicatacamatque in Tajtoltzin de Dios tech ne achtopa tonalme cuac Noé nemico. Ijcuacón Totajtzin Dios quiyolicachixtoya que Noé ma quichijchihua ne hueyi barco ten quilía arca. Huan melau tech nojón tonalme amo miacque maquisque. Ta, sayó chicueyi taca masquisque cuac ne tetzaucahueyiat quiajocuic ninbarco. 21 Huan cuac techahuij, ijcuacón tiquelnamiquij ne tonal de queniu maquisque nojón chicueyin. Huan cuac techahuij, ijcuacón ixnesi ya que tiyolchipauque ya huan techmaquixtij ya porín tejuan titacuautamatij ya que Cristo panquisac yoltoc intzalan in ánimajme. Huan ica ne taahuilis amo techtacayojchijchipahua. Ta, ica ne taahuilis timonemilisque de totajtacoluan para que Dios techtapojpoluis. 22 Huan Cristo cuac paquisac yoltoc intzalan in ánimajme, ijcuacón Yejuatzin yajqui eluiyactzinco huan motalito iyecmacopaca Itajtzin Dios campa ne ichicaucahuelilispan. Huan nochi in ángeles, huan in tequihuani huan tayecanani de nentinemij ejecaixco, nochi yejuan monequi quitacamatisque Cristo.