IN TAYECANA TAJCUILOLAMATZIN TEN QUITAJCUILOHUILIJ IN TATITANIL SAN PABLO PARA IN TANELTOCANI TEN CALYETOCQUE TECH PUEBLO DE TESALONICA
1
Pablo quintajcuilohuilij in taneltocani campa Tesalónica
Nejua ni Pablo huan inixpan in Silvano huan in Timoteo namechijcuilohuilía nijín amat de namejuan nantocnihuan nantaneltocani ten nancalyetocque tech ne pueblo Tesalónica. Huan namejuan nansenpoutocque ihuan Totajtzin Dios huan ihuan Totecotzin Jesucristo. Huan nicnequi que xicselijtiyacan ne teicnelilis huan de ne yolsehuilis ten hualeutoc inahuac Totajtzin Dios huan inahuac Totecotzin Jesucristo.
Pablo tajtoa de quenín tacuautamatinemíaj in tocnihuan de Tesalónica
Huan tejuan nachipa tictasojcamachilíaj Dios ica por nochi namejuan. Huan cuac tejuan timotatatautilíaj ihuan Dios, ijcuacón tamechelnamiquij nannochin. Huan tamechelnamictiyohue inahuactzinco Totajtzin Dios de quenín namejuan nanmotequitiltijtiyohue para Dios porín nanyectacuautamatiyohue ihuantzin. Huan no tamechelnamiquij iixpantzinco Dios de quenín namejuan nanmosiohuiltijtiyohue porín nanquipíaj ne tetasojtalis de Dios. Huan no tamechelnamiquij inahuactzinco Dios de quenín nanquiyolicachixtiyohue, masqui icsá ca tajyohuilis, ne tonal cuac mohualuicas in Totecotzin Jesucristo. Pues, tocnihuan, ticmatocque ya que Dios namechijitac ya para ximocahuacan xiiaxcahuan. Porín cuac tamechnojnotzque ica in yancuic Tajtoltzin de Dios, ijcuacón amo tamechnojnotzque ica in chicahualis de tejuan san. Ta, ne totajtoluan cuicaya ne chicahualis ten cualcui in Yecticatzin Espíritu, huan no cuicaya ne yolchicahualis ten yec melau tenica tamechnojnotztinemíaj. Huan namejuan cuali nanquimatocque ya de quenín tichipaucanemíaj namohuan para tamechpalehuisque.
Huan mochihuaco que namejuan melau nanchipaucanenque ijcón queme nantechitilijtinenque que tejuan timohuicatinemíaj ihuan Totecotzin. Huan namejuan no nanchipaucanentinenque ijcón queme Yejuatzin chipaucanemico. Huan namejuan melau nanmoaxcatilijque Dios Itajtoltzin. Huan in Yecticatzin Espíritu namechyolpactijtiyaya, masqui namejuan namechtajyohuiltijtinemíaj in talticpacuani. Huan cuac namechitacque nojón pueblojuani ten calyetocque campa Macedonia huan Acaya, ijcuacón yejuan no peuque taneltocaj de Cristo, ijcón queme namejuan nantacuautamatque. Huan namejuan nancalyetoni de Tesalónica, namotech hualehuac huan momoyahuac nochi nijín Tajtoltzin de Totecotzin Jesucristo. Huan nijín Tajtoltzin momoyahuac amo sayó campa Macedonia huan Acaya. Ta, no nohuiyampa quimaticoj ya que namejuan nantacuautamatinemij ihuan Dios. Ica ya nojón tejuan amo monequi oc que ma ay titanojnotztinemican oc. Ta, cachi oc in tagayot de Macedonia campa nancalyetocque, yejuan teilijtinemíaj de queniu tamechcalpanotoj, huan no de quenín nantechselijque ca tetasojtalis. Huan no yejuan teilijtinemíaj de quenín namejuan nanquicauque in tatadiosme tamachijchiume para nanquitacamatisque Totajtzin Dios. Huan no namejuan nanmotemactijque imaco Dios para ijcón nanquitequitilitiyohue ne Dios ten nachipa yoltica huan nachipa yolmelahuactzin. 10 Huan no teilijtinemij que namejuan nanquiyolicachixtocque ne tonal cuac mohualuicas Jesús de ne eluiyactzinco, Yejuatzin ten Iconetzin Dios. Porín Totajtzin Dios quipanquixtij in Jesucristo yoltoc intzalan in ánimajme. Ica ya nojón in Cristo techmaquixtijtiu para ma amo tihuetzitij tech ne hueyi tatzacuiltilis ten hualajtoc.