IN TAYECANA TAJCUILOLAMATZIN TEN QUIJCUILOHUILIJ IN TATITANIL SAN PABLO PARA IN TAPIXQUE TIMOTEO
1
In Pablo quitajcuilohuilij Timoteo
Nejuatzin ya ni Pablo ten nitatitanil de Jesucristo, huan de Totajtzin Dios Yejuatzin Totemaquixtijcau. Huan Yejuatzin nechualtitanic ma nicchiutinemi itequiu de Yejuatzin queme se nitatitanil. Huan Totecotzin Jesucristo, Yejuatzin ticchixtocque ma mohualuicas ocsepa nican talticpac. Tejua Timoteo, nimitztajpaloa ica nijín amatzin. Porín nicmatoc que tejua queme yesquía tinoconetzin porín nimitztaneltoctij ya ihuan Cristo. Huan semi nicnequi xicpixtiu ne tetatiochihualis huan ne teicnelilis huan ne yolsehuilis ten hualehua imaco Totajtzin Dios huan Totecotzin Jesucristo.
In Pablo quinejmachtij Timoteo que ongasque tacajcayahuani ten tanextilijtinemisque
Huan cuac nejua niquisac ya para ne Macedoniajcopaca, ijcuacón ticmati que ipa nimitztatautiteu que tejua ximocahua tech ne pueblo ten monotza Efeso. Huan no nimitzyequilijtehuac que tejua xiquinyecnahuati sequin taneltocani de Efeso ma amo tamachtijtinemican ica tataman tanextililis de tacajcayahualis. Huan ne taneltocani ma amo taneltocacan de ne tetapohuilis san de ne huejcaucayome. Huan no nimitzilijtehuac que xiquinili ne taneltocani de Efeso que ma amo tanemilijtinemican sayó den ninueyitatuan quenín mohuicayaj. Porín nochi nijín tetapohuilis den huejcaucayome sayó tecuatapololtijtinemi san, huan amo tepalehuía para ticchiutinemisque ten Totajtzin Dios technahuatilij ya ma ticchihuacan. Porín Totajtzin Dios techyolmajxititiu sayó ica por ne tacuautamatilis de Dios.
Huan in tamachilis de nijín totanahuatil ten nimitzijcuilohuilía yejua nijín: Monequi ximosepantasojtacan ica ne yec tetasojtalis ten hualehua de yolchipahualis, porín namechyolchipahuac ya Totajtzin Dios. Huan xitatacamatiyacan nochi tenica Dios namechyolnojnotza, huan xitacuautamatiyacan ihuan Dios ica nochi namoyolo. Porín xicmatican que sequin tamachtiani melau mosecocauque ya de nijín chipaucanemilis. Ica ya nojón yejuan mocuatapololtijque ya ica ne tajtoltehuilis de sayó nencajti san. Porín nojón tamachtiani no quinequij mochihuasque tanahuatiani de tanahuatil de Moisés. Pero yejuan hasta amo no cajsicamatij nintajtoluan. Huan yejuan amo no cajsicamatij ne nintanextililisuan masqui melau mota que yejuan ay tanextilijtinemij ica míac yolchicahualis.
Huan cuali ticmatij que in tanahuatil de Moisés melau chipahuac, pero sayó monequi ma se quiyectapohui ijcón queme Dios quimonequiltía. Huan xicmatican que nijín tanahuatil de Moisés amo quinmachililtía neques ten quichiutinemij ten cuali. Ta, nijín tanahuatil de Moisés quinmachililtía ne naquen elihuistijtinemij huan neques ten amo tatacamatinemij ihuan Dios, huan no para neques ten tamajcahualnemij huan tajtacolejque, huan no para neques ten amo quineltocaj Dios huan no ten sayó quimohuispoloaj Dios. Huan in tanahuatil de Moisés quinmachililtía neques ten quinmictíaj nintat huan ya ninnan, huan nochi naquen yesqui temictiani. 10 Huan in tanahuatil de Moisés quinmachililtía yejuan ne taca huan sihuame ten ahuilnentinemij, huan yejuan ne taca ten ahuilnencanentinemij ihuan itagaicnihuan. Huan no in tanahuatil de Moisés quinmachililtía yejuan neques ten tachtectinemij ica taca, huan neques ten xolopijtitinemij san, huan no neques ten quitejtenehuaj Dios ica xolopijyot san. Huan in tanahuatil de Moisés quinmachililtía yejuan neques ten quisecocautinemij in cuali tanextililis den Tajtoltzin de Dios. 11 Huan nijín cuali tanextililis, yejua ne in yancuic Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne cualtzin nemaquixtilis de Totajtzin Dios ten sayó tetatiochiutinemi. Huan Totajtzin Dios techmactilij ya nijín tequit tenica nitamachtijtinemij.
Dios quimactilij Pablo nijín tequit
12 Huan nicueyitasojcamachilía Totecotzin Jesucristo porín Yejuatzin nechmacac in chicahualis para notequiu. Huan Yejuatzin yec tacuautamatic nohuan que nejua nihuelis nicchihuas nijín tequit. Huan no nictasojcamachilía que Yejuatzin nechtalij ya queme niitatitanil. 13 Huan Yejuatzin nechtequimacac masqui nejua nicmohuispoloaya Jesucristo huan no masqui nejua nictajyohuiltiaya huan niquihuijuicaltiaya Yejuatzin. Pero Totajtzin Dios nechyolicnelij porín ayamo niyectaneltocaya in Tajtoltzin de Dios huan nochi nijín nicchiutinemía sayó de mijmiquiloyot san. 14 Ica ya nojón Totecotzin nechueyipanicnelij huan nechtacuautamatiltij huan nechtasojtac. Huan nochi nijín mochihuac ijcón porín nipoutinemi ihuan Cristo Jesús. 15 Huan nijín Tajtoltzin ten nimitziliti, yejua yec melahuactzin. Huan nijín monequi ma nochi talticpacuani quineltocacan: Cristo Jesús huala nican talticpac para quinmaquixtiquiu in tagayot ten tajtacolejque. Pero nejua in cachi nihueyitajtacole nicatca. 16 Pero nechyolicnelij Totajtzin Dios porín Jesús quinequía quinextis nopan iteicnelilis. Porín Yejuatzin ica iteicnelilis nechyolicaxicohuilijtihuala notachihualisuan ten cualcuitoya tajtacol. Huan in Totecotzin nechtapojpoluij de nochi notajtacoluan masqui nejua nicatca cachi nihueyitajtacole. Huan no in Totecotzin quinequic quinnextilis iteicnelilis para ne naquen taneltocasque oc ma yejuan no ma quipiacan ne yec nemilis nachipa.
17 Ica ya nojón ma ticmohuistilican huan ma ticueyipancualnextican in Totayecancau porín Yejuatzin mohueyipanmasoutoc ica ichicahualis sen nachipa. Yejuatzin nachipa yoltinemis huan amo aquen huelis quitas. Huan sayó Yejuatzin in hueyi Tamatque huan amo teyi ocsé oc. Amén.
18 Huan tejua Timoteo, notasojconetzin, nimitztequimactía ijcuín: Xicchiutinemi ica nochi moyolo huan ica hueyi tacuautamatilis nochi ten nimitzilijtoc. Huan xiquelnamiqui san nochi ne tanahuatilme ten mitzilijteuque ne achtopa ya ne tocnihuan ica itencopaca ne tocaytzin den Totajtzin Dios. Huan xiyó xictacamatiu nochi ne tanahuatilme ijcón queme in soldado quichiutinemi ica ne yolchicahualis nochi ten quinajnahuatilijque. 19 Huan xiquielnamiqui san que sequin taca quixtopeuque ya in chipaucanemilis huan ne tacuautamatilis ihuan Cristo. Huan nojonques ixpoliuque ya ijcón queme se barco ixpolihui cuac pancalaqui tech in at. 20 Huan ijcón inpan mochihuac ne omen taneltocani ten monotza Himeneo huan ne Alejandro. Yejuan quisecocauque nintacuautamatilis ihuan Cristo. Ica ya nojón yejuan niquinmactilij ya imaco in amocuali Satanás, huan para ma yejuan ma moyecajsicamatilican ten melau huan amo ocsepa quihuijuicaltijtinemisque itocaytzin de Totajtzin Dios.