2
Monextis ne hueyi tamajcahual tagat, ne hueyi tajtacole
Huan namejuan, tocnihuan, ipa tamechmachtijca ya de ne tonal cuac mohualuicas in Totecotzin Jesucristo, huan cuac Yejuatzin techsentiliquiu para ticnamiquisque in Cristo. Huan axcan tamechontatautíaj que amo ximotecahuilican que ma acsá elihuis namechtamachilispapata de que ejcoc ya ne tonal cuac mohualuicas in Totecotzin. Huan ma amo acsá namechyolmojmouti ica se tajtolis queme yesquía itencopa in Yecticatzin Espíritu. Porín sequin tamachtiani quinnextilijtinemij in tacaquini que huala ya in Totecotzin Jesucristo; pero amo melau. Ica ya nojón queme nanquicaquij ya nijín taman tanojnotzalis, amo ximoyolcuejmolocan. Huan no tacán nanquiselíaj se amatzin ten cuica ne tanojnotzalis de que huala ya Cristo, ijcuacón amo no xicneltocacan masqui nanquitasquíaj que tamati que tejuan ijcón tamechtajcuilohuilijque. Huan ocsepa tamechilíaj que amo ximotecahuilican que ma acsá ma namechcajcayahuacan nión ica teyi taman tamachilis. Porín Yejuatzin amo mohualuicas como amo achtopa monextiqui senteixteno que in talticpacuani pehuasque quimajpeutinemisque in Tajtoltzin de Dios. Huan no monextiquiu ne hueyi tamajcahual tagat ten monotza hueyi tajtacole. Huan nijín hueyi tajtacole, yejua ne Dios quixtalij ya tech ne tatelchihualis. Huan ne hueyi tajtacole quixnamictinemis in Tajtoltzin de Dios. Huan yejua mohueyichiutinemis inpan nochi ten cuica in chicahualis den itocaytzin de Dios. Huan ne hueyi tajtacole no mohueyinectinemis inpan nochi ten mocuij para quimohuistilisque Dios. Huan no ne hueyi tajtacole motalis campa in hueyi tiopan de Dios ijcón queme yesquía melau Dios. Huan yejua ya mopohuas queme yesquía Dios.
¿Xe namejuan amo nanquelnamiquij que cuac nejua niyetoya namohuan, ijcuacón namechiliaya nijín tanextililis? Huan axcan cuali nanquimatocque ya que in Yejuatzin quixtzacuilijtoc oc ne hueyi tajtacole para ma yejua ayamo huelis monextiqui achtopa que ne tonal ten Dios quixtalij ya. Pero axcan ichtacatequititoc ya ne pitzotic chicahualis den amocuali Satanás. Pero queme yetoc oc Yejuatzin, ica ya nojón Yejuatzin quixtzacuilijtoc oc ne hueyi tamajcahual tagat hasta ejcoquiu in tonal queman Yejuatzin moajchihuas ya intzalan in talticpacuani. Huan cuac monextiquiu ne hueyi tamajcahual tagat, ijcuacón Totecotzin Jesús quimictiquiu sayó ica in chicahualis de niijyoyotzin. Huan cuac monextijtzinojquiu Cristo, ijcuacón Yejuatzin quicuis ne hueyi chicahualis de nicualtziyo para quitamihuejuelos ya ne tamajcahual tagat.
Huan in amocuali Satanás quichihuas ma monextiqui ne tamajcahual tagat ten tequititinemis ica hueyi chicahualis, huan ica hueyi nescayome, huan no ca mohuiscatequime ten sayó ica teixcajcayahuas san. 10 Huan ne tamajcahual tagat cualcuis míac tataman de tajtacol, huan yejua quintamicajcahuas nochi neques ten yajtocque ya campa ne ixpolihuilis. Huan yejuan nojonques quimajpeuque ya Dios Itajtoltzin huan amo quinecque quitasojtasque ne melahuac Tajtoltzin de Dios. Huan ijcón nochi yejuan amo huelis maquisasque. 11 Ica ya nojón Totajtzin Dios quinualtitanilis ne taixnamiquini de Dios se chicahuac tacajcayahualis tenica motaneltoctisque ica ne hueyi xolopijyot. 12 Huan ijcón yejuan ne ten yajtocque ya campa in ixpolihuilis, Dios quintelchihuas porín yejuan amo quineltocasque ne melahuac Tajtoltzin de Dios. Ta, yejuan cachi oc moyolpactijtinemisque ica tachihualisme ten cualcui tajtacol.
Dios techijitac para techmaquixtis
13 Huan nachipa monequi tictasojcamachilisque Dios ica por namejuan, tocnihuan, namejuan ten namechtasojta Totecotzin. Porín Totajtzin Dios namechijitac ya achtopa que tzinpehuasquía in talticpac, para que namejuan ximaquisacan de namotajtacoluan. Huan namejuan nanmaquisasque porín in Yecticatzin Espíritu namechyolchipautiu huan porín namejuan nantaneltocatinemij ica ne melahuac Tajtoltzin de Dios. 14 Huan Totajtzin Dios namechyolnotzac para que namejuan ximaquisacan ica por ne Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis tenica tejuan titanojnotztinemij. Huan no Dios namechnotzac para que namejuan ximoaxcatilitij ne chipaucanemilis de Cristo ne campa hueyi itacualtzinyojcan.
15 Huan ijcón, tocnihuan, ticnequij que xicsentocacan xitacuautamatiyacan ihuan Cristo huan xictacamatiyacan ne tanahuatilme ten tamechnextilijque ya ica totajtoluan oso ica totajcuilolamahuan. 16 Huan Totajtzin Dios, Yejuatzin techneltasojtac huan techmacac ne yolsehuilis ten amo queman tamis. Huan no Yejuatzin techmactilij ya se cuali tacuautamatilis sayó porín Yejuatzin techyolicnelij. 17 Huan ticnequij que Totecotzin Jesucristo huan Totajtzin Dios que ma Yejuatzin namechyolchicautiu huan ma namechmaca chicahualis para que namejuan xiquijtojtinemican huan xicchiutinemican nochi ten cuali.