ICA OME TAJCUILOLAMATZIN TEN QUIJCUILOHUILIJ IN TATITANIL SAN PABLO PARA IN TAPIXQUE TIMOTEO
1
In Pablo quitajcuilohuilij Timoteo
Nejuatzin ya ni Pablo de nitatitanil de Jesucristo ijcón queme Totajtzin Dios quimonequiltij huan porín Totajtzin Dios motencahuaco de que techmactilis ne nemilis nachipa como tipoutinemij ihuan Cristo Jesús. Nimitzijcuilohuilía nijín amat para tejua Timoteo, porín tejuatzin tinotasojconetzin porín nimitztaneltoctij ihuan Cristo. Huan nicnequi que xicpixtiu ne tatiochihualis huan ne teyolicnelilis huan ne yolsehuilis ten hualehua inahuac Totajtzin Dios huan inahuac de Totecotzin Jesucristo.
Ma xitetapohuijtinemi de Cristo
Huan ijcón cuac nimitzelnamiqui tech nonetatatautilis ihuan Dios, ijcuacón yohualitonal nictasojcamachilía Totajtzin Dios por tejuatzin. Porín nejua nictequitilijtoc Totajtzin Dios ica ne yolchipahualis ijcón queme quichiutihualajque nohuejcautatuan. Huan ijcón nejua nachipa niquelnamiqui de mochoquilis cuac nimitzcautehuac tech ne pueblo de Efeso. Huan axcan yohualitonal ocsepa nicnectoc nimitzitas para ijcón nimohueyiyolpactis. Porín nejua nachipa niquelnamiqui de quenin tiyecajsicatacuautamatic ya ihuan Dios. Huan ijcón queme mohueyinan Loida tacuautamatic ihuan Dios huan ya monantzin Eunice tacuautamatía ihuan Dios no ijcón tejua, nicmati que titacuautamatiu ihuan Dios.
Ica ya nojón nimitzelnamictía que ocsepa xicyectequitiltijtiu nojón huelilis ten Dios mitzmactilij ya cuac nejua nimitzcuamapachoj ca nomahuan. Porín Totajtzin Dios amo techmactilij se ejecat de moucapinahualis. Ta, techmactilij ya se yolchicahualis huan ya ne tetasojtalis para ijcón huelis timoyecantiyasque ica yolchipahualis. Ica ya nojón amo ximopinaucamati cuac tejua titetapohuijtinemis de Totecotzin Jesucristo. Huan no nimitzilía que amo xipinaucamati de nejua porín nejua nechpixtocque queme preso sayó porín nitetapohuijtinemic de Cristo. Ta, cachi cuali tejua no xitajyohuijtinemi cuac mitzajsitiyás ne ohuijcayot cuac titetapohuijtinemis de que Cristo quinequi techmaquixtis. Huan nochi nijín tequime huan tajyohuilisme sayó Totajtzin Dios mitzchicahualismacatiyás para tiquijyohuijtiyás. Huan in Totajtzin Dios Yejuatzin techmaquixtij ya huan techijitac ya huan technotzac ya que tejuan ma tichipaucanemican. Huan in Totajtzin Dios Yejuatzin amo techmaquixtij sayó ica por tocualitachihualisuan san. Ta, techmaquixtij porín Yejuatzin ijcón quimonequiltij san, huan no porín techonyolicnelij. Huan Totajtzin Dios techyolicnelij ijcón porín tipouque ya ihuan Cristo achtopa que tzinehuasquía in talticpac. 10 Pero axcan Dios quitenextij ne hueyi nitetasojtalis para tejuan cuac monextijtzinoco Totecotzin Jesucristo nican talticpac. Huan Cristo quixijxicoco in chicahualis de miquilis tenica in amocuali momasoutoya topan. Huan Cristo technextilico ne nemilis ten amo queman tamis, cuac Yejuatzin tetapohuijtinemía ica Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis. 11 Huan Totajtzin Dios nechijitac que monequi nejua ma nictetapohuijtinemi nijín Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis. Huan no Totajtzin Dios nechualtitanic queme niitatitanil para ma ijcón nejua niquinmachtijtinemi in tagayot ten amo poutinemij queme judíos ten Tajtoltzin de Dios. 12 Huan sayó porín nictetapohuijtinemía den Tajtoltzin de Dios, niquijyohuijtoc nican nijín ohuijcayot queme preso. Pero nejua amo nimopinahuilía niyetoc nican queme preso, porín nejua cuali nicmatoc aconi ihuan nitacuautamatinemi. Huan no cuali nicmatoc que Yejuatzin in Cristo quipía nochi in chicahualis para nechyecpixtiyás hasta cuac ne tacuitapan tonalme ya yesqui, porín sayó Yejuatzin ihuantzin nitacuautamati. 13 Huan ne cuali tanextililis ten nimitzinmactilij ya, tejua xicsentoca xictacamatiu huan no xicsentoca xichipaucanentinemi ica ne yec tacuautamatilis huan ica ne tetasojtalis. Yejuan nijinques techyecantinemisque porín no tipoutinemij ihuan Cristo. 14 Huan xicyecpixtinemi ica nejmach ne chipahuac Tajtoltzin ten Totajtzin Dios mitzmactilij ya. Huan xicmati que Dios mitzmactilij ya nijín Tajtoltzin ica por ne ichicahualis den Yecticatzin Espíritu ten yetinemi toyolijtic.
15 Huan queme ticmatoc ya, nochi in taneltocani de ne país ten monotza Asia, yejuan nojonques mosecocauque ya de nejua. Huan ne Figelo huan ya ne Hermógenes, yejuan nojonques omen no nechsecocauque ya. 16 Huan ma Totajtzin Dios quiyolicnelijtiu ne taneltocque ten monotza Onesíforo ihuan ichancahuan. Ijcón niquijtoa porín yejua miacpa huahualaya nechyoltalico huan nechyolchicahuaco, huan yejua amo queman pinahuac de nechitaquiu cuac nejua nitzactoya huan niilpitoya ica cadenas queme nipreso. 17 Huan ne Onesíforo cuac ejcoc tech nijín pueblo Roma, ijcuacón amo yolajsic de nechtemojtinemis. Ta, yejua nechtemoaya ica nejmach hasta campa nechajsis. 18 Huan tech ne tonal cuac Dios quinixcomacas in talticpacuani, ijcuacón ne Onesíforo ma no quiseliti ne teyolicnelilis imacotzinco Totajtzin Dios. Porín tejua cuali ticmatoc ya que ne Onesíforo cuali techpalehuijtinemic cuac tisenyetoyaj tech ne pueblo Efeso.