IN TAJCUILOLAMATZIN TEN QUIJCUILOHUILIJ IN TATITANIL SAN PABLO PARA IN TANELTOCQUE FILEMON
1
Pablo quitajcuilohuilij in tequitique Filemón desde Roma campa yetoc preso
Huan nejuatzin ni Pablo ten nechtzacuacque ya queme preso porín nejua nitacuautamatinemi ihuan Cristo Jesús. Huan tejua Filemón, nimitzijcuilohuilía nijín amat. Huan amo nejua san. Ta, no nimitzijcuilohuilijtoc iixteno in tocniu Timoteo. Huan timitztajpaloaj tejua Filemón, titotasojicnitzin huan titotequiticaicnitzin. Huan ica nijín amat no niquintajpaloa nochi in taneltocani ten mosentilíaj tech mochan para quimohuistilisque Totajtzin Dios. Huan no tictajpaloaj in sihuat taneltocacque ten monotza Apia, yejua isihuau de Filemón. Huan no tictajpaloa in tocniu Arquipo, yejua iconeu de Filemón ten techpalehuijtinemi de tictehuijtinemisque nochi tataman chihualis ten amo cuali. Huan nochi namejuan xicpixtiyacan ne teyolicnelilis huan no ne yolsehuilis ten hualeutoc inahuac Totajtzin Dios huan inahuac Totecotzin Jesucristo.
Pablo tajtoa de in tetasojtalis huan in tacuautamatilis ten quipixtinemi in Filemón
Huan nejua ni Pablo nicueyitasojcamachilía Totajtzin Dios por tejua, Filemón, cuac nimitzelnamiqui tech nonetatatautilis ihuan Dios. Huan ijcón nicchiutinemi porín nejua nictecaquilijtinemic ya de ne hueyi motetasojtalis huan de ne hueyi motacuautamatilis ten tictenextilijtinemi ihuan Totecotzin Jesús. Huan no ticnextijtinemi motetasojtalis ihuan nochi ne taneltocani yolchipauque de Cristo Jesús. Huan tejua Filemón, tiquinaxcatilij ya miacque de motacuautamatilis de Cristo. Huan no tiquintaneltoctij ya miacque de Cristo. Huan nejua nimotatautilía iixpan Dios ica por ne yancuic taneltocani. Huan nimotatautilía ihuan Dios que ma Yejuatzin quinyecajsicamatiltijtiu ne yancuic taneltocani de nochi ne tatiochihualisme ten ticselijque porín tisenpoutocque ihuan Cristo Jesús. Huan no nimohuelita de nicselij se cualtzin yolsehuilis porín tejua tiquinyoltasojtatinemi in taneltocani, huan no tiquinyoltalijtinemi ne yolchipauque taneltocani.
Pablo quitatautía Filemón que ma quichihuili Pablo se cualtagayot de quiselis ne tanamactequitique ten monotza Onésimo
Huan nejua ni Pablo niitatitanil de Cristo, huan ica nijín tanahuatil nicpía huelilis para nimitznahuatis toni monequi xicchiutiu. Huan masqui nejua cuali nihuelisquía nimitzchicaucanahuatisquía, pero amo ijcón nicchihuas. Ta, nicnequi nimitztatatautis san ica ne tetasojtalis de Cristo. Xiconita san, nejua ni Pablo nihuehuentzin ya, huan nechtzacuacque ya porín nitanojnotztinemi ica in Tajtoltzin de Cristo Jesús. 10 Ica ya nojón nimitzonueyitatautía por ne taneltocacque Onésimo ten mochihuaco queme yesquía noconeu, porín nictaneltoctij ya ihuan Cristo nican campa nitzactoc.
11 Ne tonalme ten panocque ya, in Onésimo yejua motaquehual tacohual catca, huan nencajtic san nitequiu para tejuatzin porín mitzcholohuilij. Pero axcan cuali nechtequitilía nejua. Huan no cuali mitztequitiliti oc, tejua Filemón. 12 Ica ya nojón ocsepa nimitzontitaniliti Onésimo ijcón queme nimitzontitanilisquía notalnamiquilis, porín ihuan Onésimo semi nimoyoltasojtatinemi axcan. 13 Huan nejua nicnequisquía que ma mocahuani oc nohuan in Onésimo, para ma yejua mitzixpatcayotijto, huan ma nechtequitilijto nican campa nejua nitzactoc. Huan nechtzacuacque porín nejua nitanojnotztinemía ica ne yancuic Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis. 14 Pero nochi nijín amo nicnequi nicchihuas como amo tejua motahuelital que ma mocahua nohuan ocsepa in Onésimo. Huan como mocahuas Onésimo, ijcuacón nicnequi ma mocahua sayó por tejua moyolpaquilis huan amo porín nimitztequihuía. 15-16 Huan melau in Onésimo mitzcholohuilijtehuac ya huan amo mohuan yetoya sequi tonalme. Huan achá Dios quichihuac ijcón para ma axcan huelis ticselis Onésimo ocsepa queme se motaneltocaicniu huan para ma xisenyetinemi mohuan sen nachipa. Ica ya nojón nimitzilía que ne Onésimo, yejua ne mocuepati ya, yas mochan amo queme se taquehual ten tanamac. Ta, moejcoltis campa mochan queme se motasojicnitzin taneltocacque. Huan nejua semi nicyoltasojta ne Onésimo. Pero tejua cachi oc ticyoltasojtatiyás, amo queme se tanamac tequijtijque. Ta, tictasojtatiyás porín yejua se tocnitzin ten poutinemi ihuan Totecotzin.
17 Huan como melau tejuan tisentequitini ihuan Cristo, ijcón nicnequi xicseliti ca cuali in Onésimo queme yesquía nejua tinechselisquía. 18 Huan no nimitzilía como tensá chihualis ten amo cuali mitzualchihuilijtehuac in Onésimo oso como tensá mitztahuiquilía ca tomin, pues nejua xinechtopalui nochi ten monequis. 19 Huan nejua ni Pablo nimitzijcuilohuilía nijín amat ca nomahuan. Huan ica nijín notajcuilol, xicmati que nejua niquixtahuas nochi ten Onésimo mitztahuiquilisquía. Huan no xicmati que huelis nimitzelnamictis que tejua majyá tinechtahuiquilía hasta motalnamiquilis porín nejua nimitztaneltoctij ya ihuan Cristo. Pero nejua amo ijcón nimitziliti. 20 Ta, nejua nicnequi nicselis se cualtagayot de tejua, porín tisenpohuij ihuan Cristo. Ica ya nojón nimitzontatautijtoc que xicseli in Onésimo para que nejua ma no nicseli ne yolsehuilis tech Cristo huan ijcón nejua hasta niyolcaxanis.
21 Nimitztajcuilohuilía ijcuín, tejua Filemón, porín nicyecmati que tinechtacamatis. Huan no nicmati que tejua ticchihuas cachi oc huan que nijín ten nimitzilijtoc. 22 Huan no nimitzilía que xinechyectaliliti ya campa nimosehuis ompa mochan, porín nejua nicchía que Totajtzin Dios ma namechnanquili namonetatatautilis huan no ma nechcahua ma namechitati.
Pablo quintajpaloa huan quintiochihua in taneltocani ihuan ichancahuan de Filemón
23 Huan mitztajpaloa ca nijín amatzin in tocniu ten monotza Epafras, ten tzactoc nohuan queme preso, porín titanojnotztinenque ica in Tajtoltzin de Cristo Jesús. 24 Huan no mitzontajpaloaj in Marcos huan Aristarco huan in Demas huan in Lucas. Nijín tocnihuan nochi nechpalehuijtocque tech in tequit de Cristo. 25 Huan Totecotzin Jesucristo ma namechyolicnelijtiu nochi namejuantzitzin. Ma ijcón mochiutiu. Amén.