IN TAJCUILOLAMATZIN TEN TOTAJTZIN DIOS QUIMONEXTILIJ IN ITATITANIL, YEJUA IN SAN JUAN
1
Nican tajtoa de queniu Jesucristo quimonextilij in San Juan nijín tajtolme
Huan Totajtzin Dios quimonextilij Jesucristo nijín tanextililisme para que in Totecotzin Jesús ma quinmachtis ne itequiticahuan de queniu mochihuaquiu nochi ten niman monequi mochihuas. Huan Totecotzin Jesucristo quiyecajsicanextilij se ángel taquehual de Dios nochi nijín tanextililisme. Huan de ompa Jesús quititanic in ángel ma nechmatiltiti nejua ni Juan de niitequiticau de Jesucristo. Huan ijcón ni Juan nitetapohuijtinemic nochi in tajtolme ten Totajtzin Dios nechonnextilij ya, huan nochi ne tajtolme ten Jesucristo nechonmachtij ya. Huan no ni Juan nitetapohuijtinemic nochi ten nejua nicyecajsicaitac ya.
Huan semi tatiochihualme de Dios huan yolpactocque nochi neques ten quileerojtinemisque nijín tajtolme. Huan no tatiochihualme nochi neques ten quicactinemisque cuac quinleerohuilíaj nijín tanahuatilme ten Dios nechmactilij nejua ni Juan. Huan no tatiochihualme nochi neques ten quitacamatinemisque nochi tanextililisme ten nican ixnesi tech nijín tajcuilolamatzin. Porín ejcotoc ya in tonal de motamichiutihuitz ya nochi nijín tanextililis ten nican ijcuiliutoc.
Nican tajtoa de queniu in tanojnotzque Juan quintajcuilohuilía ne chicome pantime de taneltocani ten calyetocque campa Asiajcopaca
Nejua ni Juantzin huan niquintajcuilohuilía ne chicome pantime de taneltocani ten calyetocque ne Asiajcopaca. Huan, namejuantzitzin de Asiajcopaca, xicselican ne teicnelilis huan ne yolsehuilis de hualeutoc imaco Totajtzin Dios. Porín Yejuatzin ya axcan yoltinemi huan Yejuatzin ipa yoltinemía ya huan no Yejuatzin ipa yoltinemis sen nachipa. Huan no xicselican nochi nijín tatiochihualis imaco ne Yecticatzin Espíritu de Dios ten tequititinemi ica chicome taman de ejecatzitzin chipauque ten yetocque ixtenojtzinco Yejuatzin campa ihuelilispan. Huan no xicselijtiyacan ne teyolicnelilis huan ne yolsehuilis imaco Jesucristo. Porín sayó Yejuatzin quitetapohuijtinemi ica ten yec melau tamachilis. Huan ne Jesucristo Yejuatzin ya in Tayecancateconetzin de Dios ten achtopa ya panquisac yoltoc intzalan in ánimajme. Huan ne Jesucristo, Yejuatzin quinyecantinemi nochi huejueyi chihuanime de nican talticpac. Huan ne Jesucristo Yejuatzin techueyitasojtatinemi. Huan no techtacajcahualtij de nochi totajtacoluan. Huan no techyolchipahuac ica iesyotzin. Huan ne Jesucristo, Yejuatzin techtalico queme titayecananime huan no queme titiopixcame para ijcón tictequitilijtinemisque Totajtzin Dios. Huan sayó Yejuatzin quinamiqui ma ticmohuistilican sen nachipa porín sayó Yejuatzin quipixtinemi ne cualtziyot huan ne hueyi chicaucahuelilis sen nachipa. Nochi nijín ma ijcón mochiutiu. Amén.
Xiquitacan, Cristo hualajtoc ya ne mixtzalan huan nochi in talticpacuani quitasque huan hasta no quitasque neques ten quicojcocojque Cristo. Huan no nochi in pueblojme den senmanahuac momoucachoquilisque cuac quitasque Jesús. Quema, nochi nijín ijcón mochihuaquiu. Huan Yejuatzin Totecotzin quipía nochi chicaucahuelilis huan techilía ijcuín: “Nejuatzin niyoltinemi cuac nochi hualtzinpehuac. Huan Nejuatzin niyoltinemis tech ne tonalme cuac nochi ten nanquijtaj que tatajtamis. Ica ya nojón Nejuatzin nimonejnehuililtía queme ne letra A, huan ne letra Z”. Huan Yejuatzin axcan yoltinemi; huan Yejuatzin ipa yoltinemía ya; huan Yejuatzin ipa yoltinemis sen nachipa.
Nican tajtoa de queniu in Juan tajtachíac huan quitac in Yectagatzin que Yejuatzin in Cristo
Huan nejuatzin ni Juan ninamoicnitzin. Huan nitajyohuijtihuala ijcón queme namejuan nantajyohuijtocque axcan. Huan titajyohuijtocque porín nochi tejuan titacuautamatinemij ihuan Jesucristo. Huan nejuatzin ijcón queme namejuan tisenyetinemij ica ihueyichicahualis de Dios tenica Yejuatzin techyolyecantinemi. Huan nochi tejuan ticyolicataxicojtiyohue ica chicahualis nochi nijín tajyohuilis. Huan nejua ni Juan niyetoya campa ne taltzin ten monotza Patmos ten quiyehualojtoc in at den mar. Huan nican Patmos nechualtitanque queme preso porín nitanojnotztinemic ica in Tajtoltzin Dios, huan no porín nitetapohuijtinemic nochi ten Cristo Jesús quichiutinemía. 10 Huan nejua nechquemiloco in chicahualis de Yecticatzin Espíritu huan nochi nijín mochihuac tech se tonal domingo cuac se quimohuistilía Totecotzin. Huan de ompa nicayic nejua noicampa se chicaucatajtolis queme yesquía cuac chicaucatapitza ica se trompeta. 11 Huan ne tajtolis nechiliaya ijcuín:
―Nejuatzin ya niyoltinemi cuac nochi hualtzinehuac, huan no niyoltinemis tech ne tonalme cuac nochi ten nanquitaj que tatajtamis ya. Ica nojón Nejuatzín nimonejnehuililtía queme ne letra A huan ne letra Z.
Huan ne tajtolis no nechiliaya ijcuín:
―Xiquijcuiloti tech se libro nochi nijín ten tiquitztoc. Huan de ompa xiquinontitanili nijín libro ne chicome pantime de taneltocani ten mosentilijtinemij campa tech in pueblojme de Efeso huan de Esmirna huan de Pérgamo huan de Tiatira huan de Sardis huan de Filadelfia huan de Laodicea.
12 Huan nimoicancuepac para niquitas aconi nechnojnotztoc. Huan cuac nejua nimoicancuepac ya, ijcuacón niconitac chicome teposme de oro campa quinquejquetzaj velas. 13 Huan intzalan ne chicome velajquetzalonime de oro monextij se acsá ten quinejnehuilía in Yectagatzin de Dios. Huan Yejuatzin Cristo taquentoc ica se tilma ten sentanequistoc hasta tani. Huan no niquitac que quelpancuitoc ica se tajcoilpiloni de oro. 14 Huan no niquitac ne itzontecon huan nitzontzin nochi istac queme ichcatojmit huan ne itzon istac queme in secti. Huan niixtololohuan motayaj queme yesquía tit momejmelahuaya. 15 Huan niquitac que nimetzuan motaya queme in tepos bronce cuac ticoijtic mochipautoc. Huan nimetzuan mimilicaya queme yesquía tepos cuac yetoc ticoijtic tech hueyi horno. Huan nitajtolis mocaquía huan tacomonía queme huel míac ame cuac mocuentectihuitz. 16 Huan niquitac que Yejuatzin niyecmacopaca maactoc chicome sitalinme. Huan no niquitac que hualquisa ya iteno se machete de ojcan tencanahuac. Huan no niquitac niixco queme in tonaltzin cuac mimilica ica nochi ichicahualis.
17 Huan cuac nictamiitac ya nochi nijín, ijcuacón nihuetzito queme nimiquet imetzicxitantzinco. Ijcuacón Yejuatzin nechpantalilij niyecmay nopan huan nechiliaya ijcuín:
―Amo ximomouti, porín Nejuatzin niyoltinemi cuac nochi hualtzinehuac, huan no ipa niyoltinemis oc cuac nochi ten nanquitaj nochi tatajtamis ya. 18 Huan Nejuatzin axcan niyoltinemi. Huan masqui nimomiquilijca ya, pero axcan ocsepa niyoltinemis sen nachipa. Huan Nejuatzin nicpixtinemi tanahuatil ipan nochi neques ten momiquilijque ya para niquinmaquixtis oso niquintelchihuas. Huan no nicpixtinemi tanahuatil ipan ne lugar campa tajyohuijtocque in ánimajme. 19 Huan axcan xiquijcuilo tech molibro nochi ten tiquitac ya. Huan no xiquijcuilo nochi ne ten mochiutoc ya axcan huan no nochi ne ten mochihuaqui oc. 20 Huan nimitzajsicamatiltis de toni quijtosnequi ne ichtacatamachilis de nijín chicome sitalinme ten tiquinitac ya tech noyecmay. Huan no nimitzajsicamatiltiti de toni quijtosnequi ne chicome velajquetzalonime de oro. Huan ne chicome sitalinme, yejuan nojonques in chicome tanahuatiani ten tequititinemij campa in chicome pantime de tocnihuan taneltocani. Huan ne chicome velajquetzalonime de oro ten tiquinitac ya, yejuan nojonques in chicome pantime de tocnihuan taneltocani.