13
Huan nochi namejuan monequi xiquintacamatiyacan nochi nojón tequihuani ten quintalía in gobierno. Porín ma ticmatican que amo se tequihua ongac que ma amo Dios itencopaca tequititoc. Huan nochi tataman tequihuani Dios ijcón quintalij ya. Ica ya nojón namechilía que naquen quinixnamiquis nojonques tequihuani, yejua ne no quixnamictinemi in tanahuatil ten Dios quitalij. Huan nochi neques ten quinixnamictinemij in tequihuani, yejuan nojónques motajtacolmacaj iixpantzinco Yejuatzin huan ijcón Dios quintatzacuiltis. Porín ne tequihuani amo tequititinemij para quinmoucacuiltisque neques ten quichiutinemij ten cuali. Ta, ne tequihuani quinmoucacuiltisque neques ten quichiutinemij ten amocuali tachihualisme. Huan como ticnequi que in tequihuani ma amo mitzmoucacuiltican, ijcuacón tejua monequi xicchiutinemi sayó ten cuali huan ijcón mitzmohuiscapohuasque ne tequihuani. Porín xicmatican que ne tequihuani, yejuan nojonques tequititinemij itencopaca Dios. Huan como tejua ticchiutinemi ten amo cuali tachihualisme, ijcuacón tiquinmohuilis ne tequihuani. Porín amo nencajti san ne tequihuani de nintequiu. Ta, yejuan quipíaj tanahuatil de mitztatzacuiltisque. Huan ne tequihuani tequititinemij sayó itencopaca Dios para ijcón quintatzacuiltisque neques ten quinnamiqui ma quiselican tatzacuiltilis porín yejuan quichiutinemij ten amocuali. Ica ya nojón namechilía semi monequis xiquintacamatican ne tequihuani. Huan ijcón xiquintacamatitinemican ne tequihuani porín totalnamiquilis technojnotza que cuali ma ijcón ticchiutinemican. Huan como nanquintacamatinemi ne tequihuani ica nochi namoyolo, pero amo ica tacajcayahualis, ijcuacón amo nanquimohuilíaj que ne tequihuani namechtatzacuiltisque itechcacopaca Dios. Huan no monequis xitaxtautiyacan nochi tataman rentas porín ne tequihuani tequititinemij ica itencopaca Dios huan motequitiltijtinemij sayó ica nojón tequit ten Yejuatzin quinmactilij. Ica ya nojón ximoxtahuacan nochi namejuan ten nantahuicatinemij ica yesqui tahuicalis. Huan no ximoxtautiyacan nochi tataman rentas huan nochi tataman impuestos ten in tequihuani namechtopaluíaj. Huan no xicmohuiscapohuacan neques ten quinnamiqui ma se quinmohuispohua. Huan no xicmohuiscaitacan nochi neques ten quinnamiqui ma se quinmohuiscaita. Huan amo xitahuicatinemican ihuan acsame. Ta, sayó monequi ximosepantasojtatiyacan se huan ocsé. Porín ne ten quinyoltasojtatinemi iicnihuan, yejua nojón cajsicatacamatiu nochi in tanahuatil de Dios. Porín cuali nanquimatij namejuan nijín tanahuatilme de Dios ten quijtoa ijcuín: “Amo xiahuilnentinemican”, huan “amo xitemictican”, huan “amo xitachtequican”, huan “amo xixolopijtijtinemican”, huan “amo xicyolnejnequican ten teaxca”. Huan nochi nijín tanahuatilme huan in ocsequin tanahuatilme de Dios cuali se quisepanijtoa ya queme quijtoa in Tajcuilolamatzin de Dios ijcuín: “Xictasojtatinemi moicniu ijcón queme tejua timoyoltasojtatinemi”. 10 Huan neques ten tetasojtatinemij, yejuan nojonques amo quitajyohuiltijtinemij inicniu. Porín cuac titetasojtatinemij, ijcuacón tejuan ticajsicatacamatinemisque ya nochi in tanahuatil de Dios.
11 Huan cuali xictacamatinemi nochi nijín tanahuatil, porín no cuali ticajsicamatinemij de toni niman mochihuati tech nijín tonal campa axcan tinentinemij. Porín ejcoc ya in tonal cuac monequi xiixpetanto para ma cachi oc xictacamatiu Dios. Porín ne tonal cuac Cristo techtamimaquixtis ya, yejua ne cachi motoquico ya huan que ne tonal cuac yequinica titacuautamatque ya ihuan Cristo. 12 Huan nijín talticpac campa tinentinemij queme yesquía tayohuayanijtic porín tajtacol momautoc. Pero ne tayohuayanilot poliutiu ya, porín axcan tanestihuitz ya, huan hualas Cristo para ijcón quitamiajchihuas in tajtacol. Ica ya nojón monequi ma ticautiyacan nochi tataman pitzotic chihualisme ten cualcui tayohuayanilot. Huan no monequi ma timoquemiloltican ica ne chicahualis den cualcui in tanextzin de Dios. Huan ijcón ma timoyecpixtinemican mosta mosta huan in amocuali Satanás amo huelis techxijxicos. 13 Huan ma tichipaucanenmican ijcón queme in tanextzin de Dios techyoltahuilijtinemi. Huan no sayó ma ticchiutinemican ten tamelahuac. Ma amo elihuis titatacuajtinemican campa sayó mijmiquiloyot san. Huan nión no ma titahuantinemican. Huan nión no ma tiahuilnentinemican. Huan nión no ma ticchiutinemican míac tataman vicios. Huan nión no ma timotajtoltehuijtinemican. Huan nión no ma ticyolnejnequican de timoaxcatilisque ten teaxca. 14 Ta, cachi oc monequi ma timoquemiloltican ica in huelilis den Totecotzin Jesucristo para ijcón huelis tichipaucanemisque. Huan ma amo timotecahuilican que ma techyecana ne tosoltictalnamiquilis ten momautoc ica tajtacol.