4
Añuri Yeri, to biri Cristore ca junagʉ yeri
Yʉ yaarã yʉ ca mairã, “Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca majiorije mena jãa wede” ca ĩirãre, niipetirãpʉrena tʉo nʉnʉjeeticãña. Díámacʉ̃ra Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca majiorije mena cʉ̃ja ĩimiti ĩirã, cʉ̃ja ca wederijere añuro tʉoya. Ati yepapʉre paʉ peti niicãma, “Ʉmʉreco Pacʉ yee quetire ca wederã jãa nii,” ca ĩi dito yujurã. Ati wãme nii, Ʉmʉreco Pacʉ yʉʉ Añuri Yeri cʉ̃ ca majiorije mena ca wederãre ĩa majirica wãme: “Jesucristo manire biigʉ dooupi” ca ĩigʉ niimi, Ʉmʉreco Pacʉ yʉʉ Añuri Yerire ca cʉogʉ. “Jesucristo manire biigʉ dooupi” ca ĩitigʉa, Ʉmʉreco Pacʉ yʉʉ Añuri Yerire cʉotimi. “Cristore ca ĩa junagʉ doorucumi,” cʉ̃ja ca ĩiro mʉja ca tʉoricʉ, mee ati yepapʉre ca nii yerijãagʉ yeri peere ca cʉogʉ niimi. Yʉ yaarã, mʉja, Ʉmʉreco Pacʉ yaarã mʉja nii. “Ʉmʉreco Pacʉ yee quetire ca wederã jãa nii,” ca ĩi ditorãre mʉja bii ametʉa nʉcãcãupa. Mʉjapʉre ca niigʉa, ati yepa macãrã mena ca niigʉ ametʉenero do biro ca tiiya manigʉ niimi. Cʉ̃ja ati yepa macãrã niima; to biri ati yepa maquẽ cʉ̃ja ca majirije wadore wedema. Teere cʉ̃jare tʉo nʉnʉjeema ati yepa macãrã. Mania, Ʉmʉreco Pacʉ yaarã pee mani nii. To biri, Ʉmʉreco Pacʉre ca majirã manire tʉo nʉnʉjeema. Ʉmʉreco Pacʉ yaarã ca niitirã, manire tʉotima. Ate mena mani ĩa maji Ʉmʉreco Pacʉ yʉʉ Añuri Yerire ca cʉorãre, to biri ca ĩi ditogʉ yerire ca cʉorã cʉ̃ja ca niirijere.
Ca maigʉ niimi Ʉmʉreco Pacʉ
Yʉ yaarã yʉ ca mairã, mani ameri maico, ameri mairiquea Ʉmʉreco Pacʉ manire cʉ̃ ca dotirije niiro bii. Bojocare ca mairã niipetirã, Ʉmʉreco Pacʉ puna nii, Ʉmʉreco Pacʉre ca majirã nii, biima. Ca bojoca maitirã, Ʉmʉreco Pacʉre ca majitirã niima; Ʉmʉreco Pacʉa ca maigʉ niimi. Ʉmʉreco Pacʉ o biri wãme manire ĩñoupi, manire cʉ̃ ca mairijere: Cʉ̃ Macʉ̃ jĩcʉ̃ra ca niigʉre ati yepapʉre cʉ̃re tiicojoupi, cʉ̃ jʉori mani ca catipere biro ĩigʉ.
10 O biri wãme manire maiupi: Ʉmʉreco Pacʉ, cʉ̃re mani ca mairije jʉori méé, cʉ̃ pee manire maima ĩigʉ cʉ̃ Macʉ̃re tiicojori, mani ca ñañarije wapare cʉ̃ majuropeera ñañaro cʉ̃ ca bii yai ametʉene bojaro manire tii bojaupi.
11 Yʉ yaarã yʉ ca mairã, o biri wãme Ʉmʉreco Pacʉ manire cʉ̃ ca mairique ca niiro macã, mani cãa ca ameri maiparã mani nii. 12 Jĩcʉ̃ ʉnora jĩcãti ʉno peera Ʉmʉreco Pacʉre ĩatiupa. Mani ca maijata, mani menara niimi Ʉmʉreco Pacʉ. Ñucã manire cʉ̃ ca mairije cãa, ĩa majiricarora manire bii nʉnʉa waa. 13 Ʉmʉreco Pacʉ mena mani ca niirijere, ñucã cʉ̃ pee cãa mani mena cʉ̃ ca niirijere, mani maji cʉ̃ Añuri Yerire cʉ̃ ca tiicojoricarã niiri. 14 Jãa majuropeera jãa ĩawʉ. To biri “Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ Macʉ̃re tiicojoupi, bojocare Ca Ametʉenepʉre,” jãa ĩi wede. 15 Jĩcʉ̃ ʉno, “Ʉmʉreco Pacʉ Macʉ̃ra niimi Jesús” ca ĩigʉa, Ʉmʉreco Pacʉ mena nii, ñucã Ʉmʉreco Pacʉ cãa cʉ̃ mena nii, biimi.
16 Ate mena Ʉmʉreco Pacʉ manire cʉ̃ ca mairijere maji, díámacʉ̃ tʉo nʉnʉjee, mani bii eawʉ. Ʉmʉreco Pacʉa ca maigʉ niimi; ca bojoca maigʉa Ʉmʉreco Pacʉ mena niimi; ñucã Ʉmʉreco Pacʉ pee cãa cʉ̃ mena niimi.
17 Ameri mairique o biri wãme manipʉre bii bau nii ea, mania ati yepapʉre, Jesucristo cʉ̃ ca biiricarore birora ca bii niiricarã niiri, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca ĩa bejeri rʉmʉ ca earo uwiricaro maniro mani ca niipere biro ĩiro. 18 Ameri mairique ca niiri tabera uwirique mani. Díámacʉ̃ra ca bojoca mairã mani ca niijata, uwirique cãa manire camotaticoa. Uwiriquea, ñañaro mani ca biiro ca tiirije niiro bii. To biri ca uwi tʉgoeñarã, ameri mairiquere añuro majitima ména.
19 Mania, Ʉmʉreco Pacʉre mani mai, cʉ̃ pee manire cʉ̃ ca mai jʉorique ca niiro macã. 20 Jĩcʉ̃ ʉno: “Yʉa Ʉmʉreco Pacʉre yʉ mai” ca ĩigʉ nii pacagʉ, cʉ̃ yee wedegʉre cʉ̃ ca ĩa tutijata, to biro ĩi ditocãgʉ ĩimi. ¿Cʉ̃ yee wedegʉ cʉ̃ ca ĩagʉrena ca maitigʉ nii pacagʉ, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca ĩatigʉ peera do biro pee tiicãri cʉ̃ maibogajati? 21 Jesucristo ate manire tii doti cũuupi: “Ʉmʉreco Pacʉre ca maigʉa, cʉ̃ yee wedegʉ cãare cʉ̃ maijato,” manire ĩiupi.