1 TESALONICENSES
Pablo pea, cʉ̃ mena macʉ̃ cʉ̃re pade nemori majʉ Timoteo, romanos cʉ̃ja ca doti niiri yepapʉre ca niiri yepa Macedonia yepare ca nii majuropeeri macã Tesalónica macãrãre, Jesucristore cʉ̃ja ca tʉo nʉnʉjeero cʉ̃ ca tiiricarã yee maquẽre cʉ̃re cʉ̃ ca wedegʉ earo Corintopʉ niiupi.
Jesucristo, cʉ̃ yee quetire cʉ̃ ca wede doti cojoricʉ cʉ̃ ca wederijere tʉorã, judíos ca niitirã, judíos cʉ̃ja ca tii jʉo doorique peere ca tii nʉnʉjeerucumiricarã Jesucristo yee queti peere cʉ̃ja ca tʉo nʉnʉjee nʉnʉa waaro macã, do biro tii majiña maniro cʉ̃re to ca bii camota nʉnʉa waaro, tii macã ca niiricʉ waacoaupi Pablo. To biro bii pacagʉ, to cãnacã tiira bʉaro ʉjea niirique mena Cristo yee quetire ca tʉo nʉnʉjeerãre tʉgoeñarucuupi. Cʉ̃ja yee maquẽre bʉaro majirʉga niirucuupi. Cʉ̃ja yeere cʉ̃ ca queti tʉorije pea añurije niiupa.
Teere ca bootirã do biro tiiya maniro ñañaro cʉ̃jare cʉ̃ja ca ĩi cotecã pacaro, Cristore ca tʉo nʉnʉjeerã pea, tii yepa macãrã Cristo yee quetire ca tʉo nʉnʉjeerã niipetirãpʉre, añuri wãme ca nii ĩño niirã niiupa. Tee tiigʉ Pablo bʉaro ʉjea niirique mena Ʉmʉreco Pacʉre “Mʉ añu majuropeecã” cʉ̃re ĩi cʉ̃ja peera ñucã to birora cʉ̃ja ca tʉo nʉcʉ̃ bʉocõa niirijere ʉjea niirique mena, “Añu majuropeecã,” cʉ̃jare ĩi, queti owa cojoupi (1.1—3.13).
Cristore tʉo nʉnʉjeerã añuri wãme cʉ̃ja ca bii ĩño jʉoriquere, bʉaro jañuri cʉ̃ja ca tʉgoeña bayi nʉnʉa waapere cʉ̃jare wede majio yapanogʉra (4.13—5.11), cʉ̃ja ca majirʉgarique bʉaro jañuri wede majiorique cʉ̃ja ca boorije, ca bii yairicarã cʉ̃ja ca cati tuarijere, to biri Wiogʉ nemo cʉ̃ ca doope maquẽre, wede majiomi.
To biro ĩicã, jĩcã wãmeri cʉ̃jare wede majiorique mena, ñucã “Teere tiiya,” ĩirique mena, queti owa yapano cojomi (5.12-28).
Tesalónica macãrãre Pablo cʉ̃ ca queti owa cojo jʉorica pũuro
1
Añu dotirique
Yʉ Pablo, Silvano, Timoteo jãa mena, mʉja Ʉmʉreco Pacʉre ca tʉo nʉnʉjeerã, mani Pacʉ Ʉmʉreco Pacʉ mena, to biri cʉ̃ Macʉ̃ Jesucristo mena, ca niirã Tesalónica macã macãrãre jãa añu doti cojo. Ʉmʉreco Pacʉ, cʉ̃ yee añurije, añuro niirique, mʉjare cʉ̃ tiicojojato.
“Añu majuropeecã,” Ʉmʉreco Pacʉre Pablo cʉ̃ ca ĩirique
Jãa ca juu buerucuro cõrora mʉjare tʉgoeñari, mʉja niipetirã yee jʉori to cãnacã tiira, “Añu majuropeecã,” jãa ĩirucucã Ʉmʉreco Pacʉre. To cãnacã tiira mani Pacʉ Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca ĩa cojorore, díámacʉ̃ tʉo nʉcʉ̃ bʉoma ĩirã mʉja ca pade niiriquere, to biri ñucã Cristore yuema ĩirã ñañaro tamʉo pacarã, to birora mʉja ca tʉgoeña bayicõa niirijere jãa tʉgoeña.
Jãa yaarã Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca mairã, cʉ̃ majurope cʉ̃ ca beje amiricarã mʉja ca niirijere jãa maji. Ʉmʉreco Pacʉ yee añurije quetire mʉjare wede yujurã, wederique wadora mʉjare jãa ĩi yujutiwʉ. Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca yeri tutuarije mena ca ĩa ñaaña manirije tii bau niirique mena, ñucã Añuri Yeri mʉja ca tʉgoeña wajoaro cʉ̃ ca tiirijere mena, mʉjare jãa wede yujuwʉ. Ñucã mʉjara añuro mʉja ca niipere boojãrã, mʉja pʉtopʉ niirã jãa ca biirique cãare añuro mʉja maji.
Mʉja pea, jãa ca biiricarore birora, ñucã mani Wiogʉ cʉ̃ ca biiricarore birora, Añuri Yeri cʉ̃ ca tii nemorije jʉori, ñañaro mʉja ca tamʉorije watoara, añurije quetire ʉjea niirique mena mʉja tʉo nʉnʉjeewʉ. To biro biima ĩirã, Macedonia, to biri Acaya yepari macãrã mani Wiogʉ Jesucristo yee quetire ca tʉo nʉnʉjeerãre, “Mani cãa cʉ̃jare biro ca biiparã mani nii,” cʉ̃ja ca ĩi ĩaro mʉja bii ĩñoupa. Mʉja jʉorira, mani Wiogʉ yee añurije queti Macedonia, to biri Acaya yepari wado méére bii jeja nʉcãwa. Niipetiri yeparipʉ jeja nʉcãcoa, ñucã to birora Ʉmʉreco Pacʉre díámacʉ̃ mʉja ca tʉo nʉcʉ̃ bʉorije cãare, maji peticoama. To biri, mʉja ca bii niirijere cʉ̃ja ca ĩa maji peticoaro macã, ñee peere jãa wede majiti yua. Mee, cʉ̃ja majuropeera mʉja pʉto jãa ca earo, añuro mena, “Ano niiña” jãare mʉja ca ĩiriquere, ñucã añurije quetire mʉjare jãa ca wedero jiro, weericarãrena mʉja ca nʉcʉ̃ bʉo niimiriquere yerijãari, Ʉmʉreco Pacʉ ca catigʉ, díámacʉ̃ ca nii majuropeegʉ peere mʉja ca tii nʉcʉ̃ bʉorique cãare wederucuma. 10 Ñucã to birora jãare ĩirucuma, cʉ̃ macʉ̃ Jesucristo ca bii yaicoaricʉpʉrena, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca yeri tutuarije mena cʉ̃ ca cati tuaro cʉ̃re cʉ̃ ca tiiro jiro, ʉmʉreco tutipʉ ca tua mʉa waaricʉ, ñucã nemo cʉ̃ ca duwi doopere mʉja ca yue niirucurije cãare. Jesucristora niimi, ñañaro mani ca biiboriquere manire ca ametʉene bojaricʉ.