TIRE GBIIKII
TE YOHANU U YORUA
Tɔmbɑ tɑmɑɑ Yohɑnuwɑ u tire te yoruɑ bɑɑ mɛ win yĩsiru tɑ ǹ wɑ̃ɑ mi. Mbɑn sɔ̃nɑ u tire teni yoruɑ. Ben wɑɑti ye sɔɔ, sɔ̃ɔsiru ɡɑrɑ tem pusi. Terɑ bɑ mɔ̀, ye tɔnu u koo kpĩ u bɑbɑ u nɛnɛ, yɑ ǹ dɛɛre. Adɑmɑ ye yɑ ǹ wɑɑrɔ kɑ nɔni nɡe hunde, yen bweserɑ yɑ dɛɛre. Adɑmɑ sɔ̃ɔsi te, tɑ sɑ̃ɑwɑ weesu. Tɑ ǹ wure mɑ Yesu u kuɑ tɔnu. Tɑ nɛɛ, u sɑ̃ɑwɑ hunde tɔnɑ ye yɑ ǹ kpɛ̃ yu ɡbi. Yen sɔ̃nɑ Yohɑnu u win tɔmbu kirɔ mɔ̀. U nɛɛ, Yesu ù kun dɑɑ kue tɔnu mɑ u ǹ ɡu bɛsɛn sɔ̃, u ǹ dɑɑ kpɛ̃ u sun fɑɑbɑ ko. Adɑmɑ u ɡu mɑ sɑ kuɑ win bibu. Sɔ̃ɔ teeru sɑ ko n kɑ nùn weenɛ.
Tire te, tɑ mɑɑ nɛɛ, Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ yɑm bururɑm. Mɛyɑ u mɑɑ kĩ tɔmbu bɑ n wɑ̃ɑ mɛ sɔɔ. U mɑɑ sɑ̃ɑwɑ kĩrun nuuru. Yen sɔ̃nɑ n weenɛ win tɔmbu bɑ n kĩɑnɛ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Wɑ̃ɑsinɑɑ kɑ Gusunɔ kɑ mɑɑ tɔnusi, wiru 1:1n di sere wiru 2:17.
2. Kirisin yibɛrɛ, wiru 2:18-29.
3. Gusunɔn bibun dɑɑ, wiru 3.
4. Gusunɔn Hunde kɑ yibɛrɛn hunde, wiru 4:1-6.
5. Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ kĩrun nuuru, wiru 4:7-21.
6. Nɑɑnɛ dokeobun nɑsɑrɑ, wiru 5.
1
Gɑri wɑ̃ɑruɡii
1-2 Wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe tɑ sɔ̃ɔsirɑ. Sɑ tu wɑ. Sɑ ten seedɑ dimɔ, sɑ bɛɛ ten ɡɑri nɔɔsiɑmɔ te tɑ rɑɑ wɑ̃ɑ Bɑɑbɑn mi, mɑ bɑ sun tu sɔ̃ɔsi. Ye wɑ̃ɑ ten ɡɑri kɑ yɑ̃, ye yɑ wɑ̃ɑ toren di, sɑ ye nuɑ, sɑ ye wɑ kɑ nɔni, sɑ ye mɛɛrɑ mɑm mɑm, bɛsɛn nɔmɑ mɑɑ ye bɑbɑ. Yeyɑ sɑ mɑɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ kpɑ sɑ n kɑ sɑ̃ɑ nɔɔ tiɑ bɛsɛ kɑ bɛɛ, nɡe mɛ sɑ nɔɔ tiɑ sɑ̃ɑ kɑ Gusunɔ Bɑɑbɑ kɑ win Bii Yesu Kirisi. Sɑ bɛɛ ɡɑri yini yoruɑmmɛwɑ kpɑ bɛsɛ kpuron nuku dobu bu kɑ yibu.
Gusunɔ sɑ̃ɑwɑ yɑm bururɑm
Lɑbɑɑri wee ye sɑ nuɑ sɑɑ Yesu Kirisi win min di, mɑ sɑ bɛɛ ye nɔɔsiɑmɔ. Gusunɔ sɑ̃ɑwɑ yɑm bururɑm, yɑm wɔ̃kuru sɑri win mi. Sɑ̀ n nɛɛ, sɑ nɔɔ tiɑ sɑ̃ɑ kɑ wi, mɑ sɑ sĩimɔ yɑm wɔ̃kuru sɔɔ, sɑ weesu mɔ̀wɑ, sɑ ǹ mɑɑ ɡem kookoosu mɔ̀. Adɑmɑ sɑ̀ n sĩimɔ yɑm bururɑm sɔɔ, nɡe mɛ win tii u wɑ̃ɑ yɑm bururɑm sɔɔ, sɑ ko n nɔɔ tiɑ sɑ̃ɑ bɛsɛn tii tiinɛ. Win Bii Yesun yɛm mu mɑɑ sun dɛɛrɑsiɑmɔ sɑɑ torɑru kpuron di.
Sɑ̀ n nɛɛ, sɑ ǹ torɑru mɔ, sɑ tii nɔni wɔ̃kumɔwɑ, ɡem sɑri bɛsɛ sɔɔ. Adɑmɑ sɑ̀ n bɛsɛn torɑru wurɑ, Gusunɔ u koo sun suuru kuɑ kpɑ u sun dɛɛrɑsiɑ bɛsɛn kom kɔ̃sum kpuron di domi u sɑ̃ɑwɑ nɑɑnɛɡii, wi u rɑ ko dee dee. 10 Sɑ̀ n nɛɛ, sɑ ǹ tore sɑ Gusunɔ weesuɡii mɔ̀wɑ, win ɡɑri kun mɑɑ wɑ̃ɑ bɛsɛ sɔɔ.