SAMUƐLIN TIRE GBIIKIRU
Tire teni tɑ sun sɔ̃ɔmɔ nɡe mɛ kpɑrobɑ kɑ nɔru kuɑ mɑ bɑndɑ toruɑ Isirelibɑn suunu sɔɔ. Tɑ sun sɔ̃ɔmɔ nɡe mɛ Sɑmuɛli u win sɔmburu koosinɑ. Wiyɑ u Sɔɔlu Isirelibɑn sinɑ boko ɡbiikoo bɑndu wɛ̃.
Tire te, tɑ mɑɑ sun sɔ̃ɔmɔ ye Sɔɔlu wi, u kuɑ. U mɛm nɔɔbu sɑriru kuɑ, u Gusunɔn ɑrukɑwɑni kusiɑ. Mɑ u kuɑ sunɔ kɔ̃so. Ye Gusunɔ u wɑ mɛ, yerɑ u Dɑfidi ɡɔsɑ u swĩi bɑndu sɔɔ, Sɔɔlun ɑyerɔ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Sɑmuɛlin wɑɑti, wiru 1n di sere wiru 7.
2. Sɔɔlu u bɑndu di Isirelibɑ sɔɔ, wiru 8n di sere wiru 15.
3. Gusunɔ u Sɔɔlu biru kisi, mɑ u Dɑfidi ɡɔsɑ, wiru 16n di sere wiru 31.
1
Ɛlikɑnɑ kɑ wiɡibu Siloɔ
Durɔ ɡoo u wɑ̃ɑ Efɑrɑimun bweseru sɔɔ, win yĩsirɑ Ɛlikɑnɑ. Win wuuwɑ Rɑmɑtɑimu Sofimu, Efɑrɑimun ɡuunun berɑ ɡiɑ. U sɑ̃ɑwɑ Yerohɑmun bii. N deemɑ Sufuwɑ u Tohu mɑrɑ. Tohu u Elihu mɑrɑ. Mɑ Elihu u Yerohɑmu wi mɑrɑ. Ɛlikɑnɑ wi, u kurɔbu yiru mɔ. Gbiikoon yĩsirɑ Hɑnɑ, yirusen yĩsirɑ Peninɑ. Mɑ Peninɑ u bibu mɑrɑ ɑdɑmɑ Hɑnɑ u ǹ bii mɑrure.
Wɔ̃ɔ bɑɑɡere durɔ wi, u rɑ win wuu deriwɑ u dɑ Siloɔ u Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni sɑ̃, kpɑ u yɑ̃kuru ko mi, mi Elin bibu yiru Hofini kɑ Finɛɛsi bɑ wɑ̃ɑ be bɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔn yɑ̃ku kowobu. Ɛlikɑnɑ ù n yɑ̃kuru kuɑ, u rɑ Peninɑ kɑ mɑɑ win bii tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu ben yɑ̃ku yɑɑ wɛ̃wɑ. Adɑmɑ Hɑnɑɡiɑ u rɑ de yɑ n kpɑ̃ɑru bo. Domi u nùn kĩ bɑɑ mɛ Yinni Gusunɔ u nùn kuɑ wĩro. Adɑmɑ win nisi u rɑ n nùn nɔɔ kuurimɔwɑ win wĩro ten sɑɑbu. Mɛyɑ u rɑ nùn kue wɔ̃ɔ bɑɑɡere. Hɑnɑ ù n turɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru mi, win nisi u rɑ nùn nɔɔ kuuriwɑ sere u swĩ, kpɑ u kun di. Kpɑ win durɔ Ɛlikɑnɑ u nùn bikiɑ u nɛɛ, Hɑnɑ, mbɑ n kuɑ ɑ kɑ sumɔ. Mbɑn sɔ̃nɑ ɑ ǹ dimɔ. Mbɑ n kuɑ wunɛn nuki rɑ n kɑ sɑnkire. Nɛ kɑ wunɛn wɑ̃ɑsinɑɑ yɑ ǹ kere bii tɔn durɔbu wɔkuru?
Hɑnɑn kɑnɑru
9-11 Sɔ̃ɔ teeru ye bɑ di bɑ kpɑ, yerɑ Hɑnɑ u seewɑ kɑ nuku sɑnkirɑ bɑkɑnu u dɑ u Yinni Gusunɔ kɑnɑmɔ kɑ swĩi. U nɔɔ mwɛɛru kuɑ kɑ bɔ̃ri u nɛɛ, Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni, ɑ de ɑ nɛ wunɛn yoon nɔni swɑ̃ɑru wɑ, kpɑ ɑ mɑn yɑɑyɑ, ɑ ku mɑn duɑri. À n mɑn bii tɔn durɔ kɑ̃, kon de u n sɑ̃ɑ wunɛɡii win wɑ̃ɑru kpuro sɔɔ. Mɛyɑ kɔ̃ɔ ɡɑ ǹ win wiru bɑbɑmɔ bɑɑ nɔn teeru. N deemɑ Eli wi u sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowo tɔnwero u sɔ̃ kitɑrɔ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ.
12 Nɡe mɛ Hɑnɑ u kɑnɑ te mɔ̀ kpeetim sɑri, yerɑ Eli u win nɔɔ mɛɛrɑ tii. 13 Hɑnɑ u ɡɑri mɔ̀wɑ ɡɔ̃ruɔ, win nɔɔ ɡɑ mɔ̀ sumi sumi, ɑdɑmɑ u ǹ ɡɑri ɡeruɑ u yɑre ɡoo u nɔ. Yen sɔ̃nɑ Eli u tɑmɑɑ tɑmɑ u nɔrɑ too. 14 Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sere dommɑ kɑɑ de tɑm mu n nun ɡoomɔ. A wunɛn tɑm nɔru bi derio.
15 Hɑnɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, n ǹ mɛ, yinni. Nɑ ǹ tɑm ɡɑm nɔrɑ. Nɛ tɔn kurɔ nuku sɑnkirɑnuɡiiwɑ. Nɛn ɡɔ̃run ɡɑriyɑ nɑ Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔmɔ. 16 A ku nɛ wunɛn bii ɡɑrisi nɡe bii kɑm. Nɛn nuku sɑnkirɑ bɑkɑnun sɑɑbuwɑ nɑ kɑnɑru mɔ̀ sere kɑ tɛ̃.
17 Sɑɑ yerɑ Eli u nùn wurɑri u nɛɛ, ɑ doo kɑ ɑlɑfiɑ kpɑ Isirelibɑn Yinni u nun wɛ̃ ye ɑ nùn bikiɑ.
18 Mɑ Hɑnɑ u nùn nɔɔ kɑnɑ u nɛɛ, ɑ kɑ mɑn wunɛn nɔnu ɡeu mɛɛrio.
Mɑ u doonɑ. U dɑ u di. U ǹ mɑɑ mɔruɑ.
19 Mɑ bɑ seewɑ buru buru yellu bɑ Yinni Gusunɔ sɑ̃wɑ bɑ sere swɑɑ wɔri bɑ sĩɑ ben wuuɔ Rɑmɑɔ.
Sɑmuɛlin mɑrubu
kɑ win tusiɑru
Ɛlikɑnɑ u kɑ Hɑnɑ mɛnnɑ, mɑ Gusunɔ u Hɑnɑn kɑnɑru mwɑ. 20 Sɑnɑm dɔɔ sɑnɑm wee, Hɑnɑ u ɡurɑ suɑ u bii tɔn durɔ mɑrɑ. U nùn yĩsiru kɑ̃ Sɑmuɛli u nɛɛ, domi nɑ nùn nɔnɑ kuɑwɑ Yinni Gusunɔn mi.
21 Ye wɔ̃ɔ ɡɑ kpɑm wurɑmɑ, Ɛlikɑnɑ u seewɑ kɑ win yɛnuɡibu kpuro, bɑ dɔɔ bu kɑ wɔ̃ɔ kɑ wɔ̃ɔn yɑ̃kuru ko Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ kpɑ u kɑ win nɔɔ mwɛɛru yibiɑ. 22 Adɑmɑ Hɑnɑ u ǹ de. U win durɔ sɔ̃ɔwɑwɑ u nɛɛ, n kuɑ ù n bii wi bɔm kɑrɑ, yerɑ u koo kɑ nùn dɑ kpɑ bu nùn Yinni Gusunɔ tusiɑ kpɑ u nùn deri mi, sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
23 Win durɔ Ɛlikɑnɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ koowo nɡe mɛ n wɑ̃ wunɛn nɔni sɔɔ. A sinɔ sere ɑ̀ n bii wi bɔm kɑrɑ kpɑ Yinni Gusunɔ u de wunɛn ɡɑri yi koorɑ.
Mɑ kurɔ wi, u sinɑ u win bii bɔm kɛ̃mɔ sere u rɑ kɑ nùn bɔm kɑrɑ.
24 Ye u nùn bɔm mɛ kɑrɑ u kpɑ, ye bɑ mɑɑ wɔ̃ɔ kɑ wɔ̃ɔn yɑ̃kuru dɔɔ, mɑ u kɑ nùn dɑ kɑ nɑɑ kinɛru wɔ̃ɔ itɑɡiru kɑ som sɑɑki kpiriru kɑ tɑm bwɑ̃ɑ teeru. Yerɑ u kɑ dɑ Silo mi, Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. Sɑnɑm mɛ, bii wi, u ǹ kpɑ̃. 25 Bɑ nɑɑ kinɛ te sɑkɑ, mɑ bɑ kɑ bii wi dɑ Elin mi. 26 Mɑ Hɑnɑ u ɡeruɑ u nɛɛ, nɛn yinni, ɑ mɑn ɡɑfɑrɑ kuo. Sere kɑ wunɛn wɑ̃ɑru, nɛnɑ kurɔ wi u dɔmɑ te yɔ̃rɑ wunɛn bɔkuɔ mini, u kɑnɑru kuɑ Yinni Gusunɔn mi. 27 Bii winiwɑ nɑ kɑnɑ, mɑ Yinni Gusunɔ u nɛn kɑnɑru mwɑ u mɑn nùn kɑ̃. 28 Yen sɔ̃nɑ nɑ kĩ n nùn Yinni Gusunɔ wɛ̃ kpɑ u n sɑ̃ɑ wiɡii win wɑ̃ɑru kpuro sɔɔ mɑ bɑ yiirɑ bɑ Yinni Gusunɔ sɑ̃wɑ.
Hɑnɑn siɑrɑbu