ISIRELIBAN BANDUN GARI YIRUSE
Sɑlomɔɔn bɑndun fɑɑɡiwɑ tire te, tɑ mɔ̀ kɑ nɡe mɛ Isirelibɑn bwese kɛri wɔkuru tɑ win bii Roboɑmu seesi mɑ tɑ Yeroboɑmu kuɑ ten sinɑ boko. Mɑ Roboɑmu u kuɑ Yudɑbɑ tɔnɑn sinɑ boko mɑ win bibun bweserɑ bɑn te wɛ̃ɛnɑmɔ sere Bɑbiloniɡibu bɑ rɑ kɑ nɑ bɑ Yerusɑlɛmu wɔri bɑ kɑmiɑ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Sɑlomɔɔn bɑndun ɡɑri, wiru 1n di sere wiru 9.
2. Isirelibɑn bɑndɑ bɔnu kuɑ yiru, wiru 10:1n di sere wiru 11:4.
3. Yudɑbɑn bɑndun ɡɑri, wiru 11:5n di sere wiru 36:23.
SALOMƆƆ, ISIRELIBAN SINA BOKON GARI
1
Sɑlomɔɔ, Dɑfidin biin bɑndɑ dɑm kuɑ domi Gusunɔ win Yinni u wɑ̃ɑ kɑ wi, mɑ u nùn wɔlle suɑ.
Sɑlomɔɔ u bwisi kɑnɑ
(I mɑɑ mɛɛrio Sinɑmbu I, 3:4-15)
Sɔ̃ɔ teeru Sɑlomɔɔ u kɑ Isirelibɑ kpuro ɡɑri kuɑ kɑ ben tɑbu kowobu nɔrɔm nɔrɔm (1.000) kɑ wunɔm wunɔm sinɑmbu kɑ ben siri kowobu kɑ ben yɛnu yɛ̃robu, ben wiruɡibu kpuro ɡesi. U kɑ tɔn be kpuro dɑ Gɑbɑoniɔ ɡunɡurɔ. N deemɑ miyɑ Yinni Gusunɔn kuu bekuruɡiru tɑ wɑ̃ɑ te Mɔwisi Gusunɔn sɔm kowo u kuɑ sɑnɑm mɛ Isirelibɑ bɑ wɑ̃ɑ ɡbɑburɔ.
Adɑmɑ bɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu suɑ sɑɑ Kiriɑti Yɑrimun di bɑ kɑ dɑ Yerusɑlɛmuɔ bɑ yi kuu bekuruɡirɔ. N deemɑ kuu ten wuswɑɑɔrɑ yɑ̃ku yee te Bɛsɑlɛli, Urin bii, Hurin debubu u kuɑ kɑ sii ɡɑndu tɑ wɑ̃ɑ.
Miyɑ Sɑlomɔɔ kɑ tɔn be kpuro bɑ bikiɑru kuɑ Yinni Gusunɔn mi. Yerɑ Sɑlomɔɔ u dɑ u yɑ̃kuru kuɑ yɑ̃ku yee ten mi, te tɑ wɑ̃ɑ kuu bekuruɡii ten wuswɑɑɔ. Yɑ̃ɑnu nɔrɔbuwɑ (1.000) u kɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu kuɑ. Ye n kuɑ wɔ̃kuru, yerɑ Yinni Gusunɔ u Sɑlomɔɔ kure. Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ mɑn bikio ye ɑ kĩ n nun kɛ̃.
Mɑ Sɑlomɔɔ u nɛɛ, wee ɑ nɛn tundo Dɑfidi durom kuɑ. Mɑ ɑ mɑn kɔsire kuɑ win ɑyerɔ. Tɛ̃, ɑ de wunɛn nɔɔ mwɛɛru tu yibiɑrɑ te ɑ nɛn tundo Dɑfidi kuɑ. Domi ɑ derɑ nɑ bɑndu di tɔn wuurun suunu sɔɔ te tɑ dɑbi nɡe yɑni sɛɛri. 10 Yen sɔ̃ tɛ̃, ɑ mɑn bwisi kɑ lɑɑkɑri kɛ̃ɛyɔ, kpɑ n kpĩ n kɑ tɔn be kpɑrɑ. Mɑ n kun mɛ, wɑrɑ u koo kpĩ u wunɛn tɔn dɑbi te kpɑrɑ.
11 Gusunɔ u Sɑlomɔɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ nuɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wunɛn ɡɔ̃ruɔ. Wee, ɑ ǹ dukiɑ kɑ ɑrumɑni bikie, ǹ kun mɛ bɛɛrɛ, ǹ kun mɛ be bɑ nun tusɑn ɡɔɔ. Mɛyɑ ɑ ǹ mɑɑ bikie wunɛn wɑ̃ɑru tu dɑkɑɑ dɑ. Adɑmɑ bwisi kɑ lɑɑkɑriwɑ ɑ bikiɑ ɑ kɑ nɛn tɔmbu kpɑrɑ bèn wɔllɔ nɑ derɑ ɑ bɑndu dii. 12 Tɛ̃, kon nun bwisi kɑ lɑɑkɑri ye wɛ̃. Ye bɑɑsi, kon mɑɑ nun dukiɑ kɑ ɑrumɑni kɑ bɛɛrɛ wɛ̃ ye sinɑm be bɑ nun ɡbiiye bɑ ǹ wɑɑre ɑ sere bɑndu di. Mɛyɑ wunɛn biru, ɡoo kun mɑɑ ye wɑsi.
13 Yenibɑn biru, Sɑlomɔɔ u sɑrɑmɑ ɡunɡuu ten min di, mi Yinni Gusunɔn kuu bekuruɡirɑ wɑ̃ɑ. Mɑ u wurɑmɑ Yerusɑlɛmuɔ u bɑndu dii Isirelibɑ kpuron wɔllɔ.
Yiiko kɑ ɑrumɑni
ye Sɑlomɔɔ u mɔ
(I mɑɑ mɛɛrio 9:25-28, Sinɑmbu I, 10:26-29)
14 Sɑlomɔɔ u tɑbu kɛkɛ yi dumi ɡɑwe mɛnnɑ nɔrɔbu kɑ nɛɛru (1.400). Mɑ u mɑɑ mɑɑsɔbu mɛnnɑ nɔrɔbun subɑ wɔkurɑ yiru (12.000). Mɑ u be kpuro yi yi wusu ɡɑsu sɔɔ kɑ sere mɑɑ Yerusɑlɛmuɔ mi win tii u wɑ̃ɑ. 15 U derɑ wurɑ kɑ sii ɡeesu dɑbiɑ Yerusɑlɛmuɔ nɡe kpenu. Mɑ u derɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru yɑ mɑɑ dɑbiɑ bɑɑmɑ nɡe dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sikɑmɔre ye yɑ rɑ n wɑ̃ɑ Sefɑlɑn wɔwɑɔ. 16 Eɡibitin diyɑ bɑ rɑ kɑ nùn dumi nɑɑwɛ. Tenkubɑrɑ bɑ rɑ yi dwem de. 17 Bɑ rɑ nùn tɑbu kɛkɛ yi dumi ɡɑwen tiɑ dɔrewɑ sii ɡeesun ɡobi nɑtɑ (600). Kpɑ bu mɑɑ nùn dumɑ dɔre sii ɡeesun ɡobi wunɑɑ weeru kɑ wɔkuru. Berɑ bɑ rɑ mɑɑ kɑ Hɛtibɑn sinɑmbu kɑ Siriɡibun sinɑmbu dumi dɑɑwe.
Sɑlomɔɔ u sɑ̃ɑ yerun bɑnɑn
sɔɔru mɔ̀
(I mɑɑ mɛɛrio Sinɑmbu I, 5:15-32, 7:13-14)
18 Sɑlomɔɔ u woodɑ wɛ̃ bu Yinni Gusunɔ diru bɑniɑ, kpɑ bu mɑɑ win tii sinɑ kpɑɑru bɑniɑ.