TIRE TE PƆLU
U EFESUGIBU KUA
Pɔlu u wɑ̃ɑwɑ pirisɔm sɔɔ Romuɔ u kɑ tire te Efesuɡibu yoruɑ. Ye u tu yoruɑ u kpɑ, Tisikiwɑ u ɡɔrɑ u kɑ tu dɑ. N sɑ̃ɑre Efesun berɑ min Yesun yiɡbɛnu kpurowɑ u tire te yoruɑ, n ǹ mɔ teeru tɔnɑ.
Gbiikɑɑ, u bu sɔ̃ɔsimɔ nɡe mɛ Yesun yiɡbɛruɡibu bɑ kuɑ wɑsi tee Yesu sɔɔ. U sɔ̃ɔsimɔ swɑɑ ye Gusunɔ u kpɑ u kɑ win tɔmbu ɡɔsɑ mɑ u ben torɑnu suuru kuɑ, mɑ u bu win Hunde Dɛɛro wɛ̃.
Yiruse, u bu kirɔ mɔ̀ bu kɑ ben wɑ̃ɑru di nɔɔ tiɑ sɔɔ ye yɑ koo sɔ̃ɔsi mɑ Kirisi u wɑ̃ɑ ben wɑ̃ɑru sɔɔ kɑ ɡem.
Pɔlu u ɡɑrin weenɑsii dɑbinu suɑ u kɑ Yesun yiɡbɛrun nɔɔ tiɑn ɡɑri bu yeerisiɑ. U nɛɛ, Yesun yiɡbɛru tɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe wɑsi, mɑ Yesu wi, u sɑ̃ɑ yin wiru. Yiɡbɛ te, tɑ mɑɑ sɑ̃ɑ nɡe diru, mɑ Yesu wi, u sɑ̃ɑ ten ɡɑni ɡɔmburun dɑm. Yiɡbɛ te, tɑ mɑɑ sɑ̃ɑ nɡe kurɔ, mɑ Yesu wi, u sɑ̃ɑ ten durɔ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Tɔbiribu, wiru 1:1-2.
2. Kirisi kɑ win yiɡbɛru, wiru 1:3n di sere wiru 3:21.
3. Wɑ̃ɑ kpɑɑru Kirisi sɔɔ, wiru 4:1n di sere wiru 6:20.
4. Nɔɔ kɑnɑ tɔbiribu, wiru 6:21-24.
1
Tɔbiribu
Bɛɛ nɑɑnɛ dokeobu, bɛɛ be i wɑ̃ɑ Efesuɔ mɑ i kɑ Yesu Kirisi yɔ̃rɑ dim dim, nɛ Pɔlu, nɛ wi nɑ sɑ̃ɑ Yesu Kirisin ɡɔro Gusunɔn kĩru sɔɔ, nɑ bɛɛ tɔburɑ. Gusunɔ bɛsɛn Bɑɑbɑ kɑ Yinni Yesu Kirisi bu bɛɛ durom kuɑ kpɑ bu bɛɛ ɑlɑfiɑ kɛ̃.
Durom mɛ Gusunɔ sun kuɑ
bɛsɛ kɑ Kirisin
ɡbinnɑɑn sɑɑbu
I de su Gusunɔ siɑrɑ bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin Bɑɑbɑ. Bɛsɛ kɑ Kirisin ɡbinnɑɑn sɑɑbu u sun wɔllun domɑ bwese bwesekɑ kuɑ sɑɑ win Hunden min di. Bu sere hɑnduniɑ tɑkɑ ko, Gusunɔ u sun ɡɔsɑ kɔ sɑ n kɑ sɑ̃ɑ wiɡibu Kirisi sɔɔ, kpɑ sɑ n sɑ̃ɑ dɛɛrobu kɑ tɑɑrɛ sɑriruɡibu win mi. Win kĩru sɔɔ u himbɑ kuɑ yellun di u sun ko win tiin bibu sɑɑ Yesu Kirisin min di. Win tɔn ɡeerun sɔ̃nɑ u kuɑ mɛ, kpɑ su kɑ win durom yiikoɡim siɑrɑ mɛ u sun kuɑ bɛsɛ kɑ win Bii kĩnɑsin ɡbinnɑɑ sɔɔ.
Domi Kirisin yɛm sɑɑbuwɑ sɑ yɑkiɑrɑ mɑ bɑ sun bɛsɛn durum suuru kuɑ. Nɡe mɛyɑ Gusunɔ u sun win durom bɑkɑm sɔ̃ɔsi, mɛ u sun kuɑ n bɑndɑ ye u sun bwisi bɛkɛ kɑ lɑɑkɑri yɑbuɑ. Mɑ u sun win ɑsiri ɡiɑsiɑ ye win tii u ɡɔ̃ru doke u ko yellun di sɑɑ Yesu Kirisin min di. 10 Gusunɔn himbɑ ye, ye u koo yibiɑ dɔmɑ te sɑɑ yɑ turɑ, yerɑ u tɑkɑ koorɑ kpuro mɛnnɑ sɑnnu, ye kpuro ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ temɔ, kpɑ Kirisi u n sɑ̃ɑ yen wiruɡii.
11 Domi ɡɑ̃ɑnu kpuro nu koorɑmɔwɑ nɡe mɛ Gusunɔn himbɑ kɑ win kĩru. Mɑ bɛsɛ kɑ Kirisin ɡbinnɑɑn sɔ̃ sɑ kuɑ tubi diobu Gusunɔn mi kɑ win tiin himbɑ ye u ɡɔ̃ru doke yellun di. 12 Ǹ n mɛn nɑ, i de su Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃, bɛsɛ be sɑ ɡbiɑ sɑ yĩiyɔbu mɔ Kirisin mi.
13 Mɛyɑ mɑɑ sɑnɑm mɛ i ɡem ɡɑri nuɑ yi yi sɑ̃ɑ Lɑbɑɑri Geɑ ye yɑ kɑ bɛɛ fɑɑbɑ nɑɑwɑ, sɑnɑm mɛyɑ i Kirisi nɑɑnɛ doke. Mɑ Gusunɔ u win tiin yĩreru doke bɛɛ sɔɔ ye u bɛɛ Hunde Dɛɛro kɑ̃ wìn nɔɔ mwɛɛru u rɑɑ kuɑ. 14 Hunde Dɛɛro wiyɑ u sɑ̃ɑ nɡe bɛsɛn tubin sunɑ ye Gusunɔ u win tɔmbu nɔɔ mwɛɛru kuɑ. Mɑ u sun sɔ̃ɔmɔ kɑm kɑm mɑ sɑ ko tubi ye di sɑnɑm mɛ Gusunɔ u koo wiɡibu yɑkiɑ mɑm mɑm. Kpɑ bu win yiiko siɑrɑ.
Pɔlun kɑnɑru
15 Yenin sɑɑbuwɑ sɑɑ dɔmɑ tèn di nɑ bɛɛn nɑɑnɛ dokebu Yinni Yesu sɔɔn bɑɑru nuɑ kɑ nɡe mɛ i nɑɑnɛ dokeobu kpuro kĩ, 16 nɑ ǹ wɑsirɑre nɑ kun kɑ Gusunɔ siɑre bɛɛn sɔ̃. Nɑ bɛɛ yɑɑyɑmɔ nɛn kɑnɑru sɔɔ, 17 mɑ nɑ bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin Yinni, wi u sɑ̃ɑ Bɑɑbɑ yiikoɡii kɑnɑ u bɛɛ ko lɑɑkɑriɡibu kpɑ u bɛɛ yɑm bururɑsiɑ i kɑ nùn ɡiɑ. 18 Nɑ mɑɑ nùn bikiɑmɔ u bɛɛn ɡɔ̃run nɔni wukiɑ kpɑ i kɑ win yɑm bururɑm wɑ, kpɑ i n kɑ yɛ̃ ye i yĩiyɔ yèn sɔ̃ u bɛɛ sokɑ, kɑ nɡe mɛ win tubi ɡeɑn kpɑ̃ɑrɑ nɛ ye u nɑɑnɛ dokeobu yiiye, 19-20 kɑ nɡe mɛ win dɑm bɑkɑm mu sɔmburu mɔ̀ bɛsɛ be sɑ nùn nɑɑnɛ doke sɔɔ. Dɑm mɛ, mu sɑ̃ɑ tem kɑ dɑm bɑkɑm mɛ u dendɑ u kɑ Kirisi seeyɑ ɡɔrin di mɑ u nùn sinɑsiɑ win nɔm ɡeuɔ wɔllɔ. 21 Miyɑ Kirisi u wɑ̃ɑ u wɔllun wiruɡibu kpuro kere kɑ min yiikoɡibu kɑ dɑmɡibu kɑ yinnibu kpuro kɑ yĩsiru bɑɑtere te bɑ koo kpĩ bu soku sɑɑ yeni sɔɔ kɑ mɑɑ sɑɑ ye yɑ sisi sɔɔ. 22 Mɑ Gusunɔ u derɑ u kuɑ ɡɑ̃ɑnu kpuron wiruɡii, mɑ u nùn wunɑ u kɑ ko wiɡibun yiɡbɛrun Yinni boko. 23 Yiɡbɛ te, tɑ sɑ̃ɑ win wɑsi. Te sɔɔrɑ win tii u wɑ̃ɑ u yibɑ mɑ u yɑbu bɑɑyere yibiɑmɔ bɑɑmɑ.