2
Amɛn biru, Asuresin mɔru yɑ sure. Mɑ u bwisikɑ ye Fɑsiti u kuɑ kɑ woodɑ ye bɑ yi win sɔ̃. Yerɑ sinɑ bokon tiin sɔm kowobu bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, sinɑ boko, ɑ de bu wɔndiɑ be bɑ ǹ durɔ yɛ̃ kɑsu kpɑ bɑ n sɑ̃ɑ kurɔ burɑbun tii. Yen sɔ̃, ɑ tɔmbu ɡɔsio wunɛn tem beri berikɑ kpuro sɔɔ bu wɔndiɑ kurɔ burɑbu kɑsumɑ be bɑ ǹ durɔ yɛ̃. Kpɑ bu kɑ bu nɑ Susiɔ wunɛn kurɔbun wɑ̃ɑ yerɔ. Miyɑ Heɡe wi u rɑ wunɛn kurɔbu kɔ̃su u koo bu nɔɔri kpɑ u bu tim wɛ̃ bu kɑ ben wɑsi sɔmɛ. Sɑɑ ye sɔɔ, wɔndiɑ wi u koo wunɛ sinɑ boko wɛ̃re, wiyɑ u koo Fɑsiti kɔsire ko.
Mɑ ɡɑri yi, yi kɑ sinɑ boko nɑɑwɑ. Mɑ u yi wurɑ.
N deemɑ Yuu ɡoo wɑ̃ɑ Susi wuu bɔkɔ ɡe sɔɔ. Win yĩsirɑ Mɑɑdose. U sɑ̃ɑwɑ Yɑirin bii, Bɛnyɑmɛɛn bweseru sɔɔ. Win sikɑdobɑrɑ Simɛi kɑ Kisi. Nɛbukɑnɛsɑɑwɑ u Mɑɑdose wi yoru mwɑɑmɑ kɑ win temɡibu ɡɑbu Yerusɑlɛmun di kɑ ben sinɑ boko Yekoniɑ sɑnnu. Mɑɑdose wi, u win bɑɑn tundo turosin bii wɔndiɑ ɡoo nɛni. Domi win mɔwɔbu bɑ ɡu. Bii win yĩsirɑ Hɑdɑsɑ wi bɑ mɑɑ mɔ̀ Ɛsitɛɛ. Wɔndiɑ wi, kurɔ burɔn tiiwɑ.
Sɑnɑm mɛ bɑ woodɑ ye yɑrɑ, wɔndiɑ dɑbirɑ tɑ mɛnnɑ Susiɔ. Ɛsitɛɛ u wɑ̃ɑ be sɔɔ. Mɑ Heɡe wi u rɑ sinɑ bokon kurɔbu kɔ̃su u kɑ be kpuro dɑ tɔn kurɔbun wɑ̃ɑ yerɔ u bu nɔɔrimɔ. Ɛsitɛɛ u Heɡe wɛ̃re mɑ u kɑ nùn nɔnu ɡeu mɛɛrɑ u nùn tim wɛ̃ fuuku mɛ u koo kɑ wɑsi sɔmɛ kɑ mɑɑ dĩɑ ni u ko n dɑ di. Mɑ u nùn wɔndiɑ nɔɔbɑ yiru kɑsuɑ sinɑ kpɑɑrun sɔm kowobu sɔɔ. Yen biru, u nùn dii te tɑ burɑm bo wɛ̃ tɔn kurɔbun wɑ̃ɑ yeru mi. 10 Adɑmɑ Ɛsitɛɛ kun ɡeruɑ mɑ u sɑ̃ɑ Yuu. Domi Mɑɑdose u nùn ye yinɑri. 11 Mɛyɑ Mɑɑdosen tii u rɑ n dɑɑmɔ tɔn kurɔ ben wɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ u kɑ Ɛsitɛɛn ɑlɑfiɑ bikiɑ kpɑ u n mɑɑ kɑ yɛ̃ ye bɑ nùn kuɑmmɛ.
12 Wɔndiɑ be kpuro bɑ koo wɑsin burɑrun tim kowɑ wɔ̃ɔ tiɑ tɔn kurɔbun wɑ̃ɑ yeru mi. Suru nɔɔbɑ tiɑ sɔɔ, bɑ koo bu ɡum mɛ bɑ rɑ soku miru sɑwɑ. Suru nɔɔbɑ tiɑ ye yɑ mɑɑ tie sɔɔ, kpɑ bu bu ɡum turɑreɡum sɑwɑ kɑ mɑɑ tim ɡɑm wɑsin burɑrun sɔ̃. Yenibɑn biru, wɔndiɑ ben bɑɑwure u ko n tɔ̃ru mɔ tè sɔɔ u koo yɑri u dɑ u sinɑ boko Asuresi deemɑ. 13 Dɔmɑ te yɛ̃ro u koo yɑri ben wɑ̃ɑ yee ten min di u kɑ dɑ sinɑ bokon mi, bɑ rɑ nùn wɛ̃wɑ ye u kĩ. 14 Wɔ̃kuru kpɑ u dɑ sinɑ bokon mi. Bururu yɑm sɑ̃reru kpɑ Sɑsiɡɑsi, sinɑ bokon tɔn kurɔbun kɔ̃so u kɑ nùn dɑ diru ɡɑru sɔɔ. Sɑɑ ye sɔɔ, kurɔ wi, u ǹ mɑɑ wee sinɑ bokon mi, mɑ n kun mɔ sinɑ bokon tiiwɑ u nùn sokusiɑ kɑ win yĩsiru.
15 Ye n Ɛsitɛɛ Abisɑilin bii wi Mɑɑdose u nɛnuɑ ɡirɑri u kɑ dɑ sinɑ bokon mi, u ǹ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu bikie mɑ n kun mɔ ye Heɡe sinɑ bokon kurɔbun kɔ̃so wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u kɑ dɑ. Be bɑ kɑ Ɛsitɛɛ yinnɑ kpuro, bɑ rɑ kɑ nùn nɔnu ɡeu mɛɛriwɑ. 16 Asuresin bɑndun wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse sɔɔ, yen suru wɔkuruse wi bɑ mɔ̀ Tebɛsi, yerɑ bɑ kɑ Ɛsitɛɛ dɑ win mi. 17 Ye bɑ turɑ mi, yerɑ sinɑ boko u Ɛsitɛɛ kĩɑ n kere kurɔ be u wɑɑre kpuro. Wɔndiɑ be kpuro sɔɔ, Ɛsitɛɛwɑ u kɑ nɔnu ɡeu mɛɛrɑ. Yen biru, u Ɛsitɛɛ sinɑ furɔ dokeɑ. Mɑ u nùn kuɑ Fɑsitin kɔsire. 18 Mɑ sinɑ boko u win bwisi kɛ̃ɔbu kɑ win sɔm kowobu kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu tɔ̃ɔ bɑkɑ dim sokɑ Ɛsitɛɛn sɔ̃. Mɑ u win tem tɔmbu kpuro wɛ̃rɑbu wɛ̃ dɔmɑ te. Mɑ u bu kɛ̃nu bɔnu kuɑ kɑ nuku tiɑ.
19 Sɑnɑm mɛ bɑ mɑɑ wɔndiɑbɑ mɛnnɑ nɔn yiruse, Mɑɑdose u sɑ̃ɑ sinɑ kpɑɑrun wiruɡii turo. 20 Sɑɑ ye sɔɔ, Ɛsitɛɛ kun tii sɔ̃ɔsi mɑ u sɑ̃ɑ Yuu. Domi u Mɑɑdose mɛm nɔɔwɑ nɡe mɛ u rɑ rɑɑ ko sɑnɑm mɛ u wɑ̃ɑ win mi.
Mɑɑdose
u sinɑ bokon wɑ̃ɑru wɔrɑ
21 Sɔ̃ɔ teeru ye Mɑɑdose u win sɔmburu mɔ̀ sinɑ kpɑɑrɔ, Biɡitɑni kɑ Terɛsi be bɑ sɑ̃ɑ sinɑ bokon kɔnnɔn kɔ̃sobu bɑ kɑ sinɑ boko mɔru kuɑ sere bɑ kĩ bu nùn ɡo. 22 Yerɑ Mɑɑdose u ɡɑri yi nuɑ. Mɑ u dɑ u ye Ɛsitɛɛ sɔ̃ɔwɑ. Mɑ Ɛsitɛɛn tii u mɑɑ dɑ u sinɑ boko sɔ̃ɔwɑ kɑ Mɑɑdosen yĩsiru. 23 Yerɑ bɑ ɡɑri yin ɡem kɑsu bɑ deemɑ ɡeemɑ. Mɑ bɑ dɑ̃ɑ nɔɔ sɛm kuɑ bɑ kɑ bu sɔkɑ bɑ suɑsiɑ wɔllɔ. Mɑ bɑ ɡɑri yi yoruɑ ben tem ɡɑrin tireru sɔɔ sinɑ bokon nɔni biru.
Hɑmɑni kɑ Mɑɑdose bɑ ǹ do