ESEKIƐLI
Sɑnɑm mɛ Esekiɛli u Gusunɔn ɡɑri yini ɡeruɑ u wɑ̃ɑwɑ Bɑbiloniɔ u yoru dimɔ kɑ win mɛro bisibu Yudɑ ɡɑbu. U wɑ̃ɑwɑ yoo te sɔɔ, Bɑbiloniɡibu bɑ sere Yerusɑlɛmu kɔsukɑ.
Gbiikɑɑ, u Yudɑbɑ sɔ̃ɔmɔ mɑ Gusunɔ u koo bu siri kpɑ u de yibɛrɛbɑ bu Yerusɑlɛmu wɔri bu kɑmiɑ. Yiruse, Gusunɔ u koo mɑɑ bwese tukunu siri yèn sɔ̃ nu win tɔmbu dɑm dɔre. Itɑse, u Yudɑbɑ nukuru yɛmiɑsiɑmɔ, domi Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛru kuɑ mɑ u koo de bu wurɑmɑ Yerusɑlɛmuɔ kpɑ ben siɑ yu wɛ̃rɑ. Nnɛse, u wɑ win kɑ̃siru sɔɔ nɡe mɛ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru tɑ koo kpɑm wurɑmɑ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Esekiɛlin sokuru, wiru 1n di sere wiru 3.
2. Gɑri yi u ɡeruɑ Yudɑbɑn sɔ̃ yibɛrɛbɑ bu sere Yerusɑlɛmu wɔri, wiru 4n di sere wiru 24.
3. Gɑri yi u ɡeruɑ bwese tukunun sɔ̃, wiru 25n di sere wiru 32.
4. Bɑ koo Yerusɑlɛmu seeyɑ, wiru 33n di sere wiru 39.
5. Sɑ̃ɑ yee kpɑɑru kɑ̃siru sɔɔ, wiru 40n di sere wiru 48.
1
Yinni Gusunɔ u tii Esekiɛli sɔ̃ɔsi
1-3 Wɔ̃ɔ tɛnɑsen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔrɑ Esekiɛli, yɑ̃ku kowo Busin bii u wɑ̃ɑ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Kebɑrin ɡoorɔ kɑ Yuu be bɑ yoru mwɛɛrimɑ sɑnnu. Miyɑ u wɑ wɔllɑ kɛniɑrɑ mɑ Gusunɔ u derɑ u kɑ̃siru wɑ. U kɑ nùn ɡɑri kuɑ mɑ win dɑm nùn nɛnuɑ. N deemɑ sinɑ boko Yoyɑkimun wɔ̃ɔ nɔɔbusewɑ mi, ye u kɑ wɑ̃ɑ yoru sɔɔ Bɑbiloniɔ.
Wee ye u wɑ kɑ̃si te sɔɔ. U woo bɔkɔ wɑ ɡɑ seemɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑn di ɡɑ ɡuru wiru sɔɔwɑ kɑ ɡuru mɑɑkinu. Mɑ yɑm bururɑm mu ɡuru wii te sikerenɛ. Mɑ ten suunu sɔɔ n bɑllimɔ nɡe sii ɡɑn te bɑ wɔriɑsiɑ. Guru wii te sɔɔ, hunde konibɑ nnɛ bɑ wɑ̃ɑ mi be bɑ kɑ tɔmbu weenɛ. Ben bɑɑwure wuswɑɑ nnɛ kɑ kɑsenu nnɛwɑ u mɔ. Ben kɔ̃ri yi dɛnde. Mɑ ben nɑɑsu su kɑ nɑɑ buun nɑɑ kɑburosu weenɛ, mɑ su bɑllimɔ nɡe sii ɡɑn te bɑ wɔriɑsiɑ. Kɑsɑ yen bɑɑyeren temɔ, tɔnun nɔmuwɑ ɡɑ wɑ̃ɑ mi. Nɔmɑ yen bɑɑyere yɑ dɛmiɛwɑ mi wuswɑɑ kɑ kɑsɑ ye, yɑ mɛɛrɑ. Kɑsɑ ye kpuro yɑ nɔsu ɡirɑrinɛwɑ. Hunde koni be, bɑ̀ n sĩimɔ, bɑ ku rɑ sĩire. Mi bɑ dɔɔ, miyɑ bɑ rɑ n mɛɛrɑ. 10 Hunde koni ben bɑɑwure u wuswɑɑ mɔwɑ nnɛ. Tiɑ yɑ sɑ̃ɑ tɔnun wuswɑɑ. Yen nɔm ɡeu ɡiɑ, ɡbee sunɔn wuswɑɑ. Yen nɔm dwɑru ɡiɑ kɛtɛn wuswɑɑ. Yen biru ɡiɑ mɑɑ ɡunɔ bɑkerun wuswɑɑ. 11 Ben bɑɑwuren kɑsɑ yiru yɑ dɛmiɑrewɑ wɔllɔ mɑ yɑ ɡirɑrinɛ mi ɡiɑ. Mɑ yiru ye yɑ mɑɑ tie yɑ ben wɑsi wukiri. 12 Mi wuswɑɑ yen bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ, mi ɡiɑwɑ yɑ mɛɛrɑ. Yen sɔ̃nɑ mi bɑ kĩ bu dɑ kpuro, bɑ rɑ dewɑ bɑ kun sĩire. 13 Hunde koni ben bɑɑ sɔɔ, dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛyɑ yi wɑ̃ɑ mi, yi fĩɑmɔ nɡe wĩi bɔnnu. Dɔ̃ɔ win yɑm bururɑm mu kpɑ̃. Min diyɑ dɔ̃ɔ buri yi yɑrimɔ nɡe ɡuru mɑɑkinu. 14 Hunde koni be, bɑ rɑ n sɑ̃uwɑ nɡe ɡuru mɑɑkinu, bɑ n dɔɔ, bɑ n wee.
15 Ye u bu mɛɛrɑ mɛsum, yerɑ u uruu wɑ yɑ tem ɡirɑri ben bɑɑwuren bɔkuɔ. 16 Uruu be, bɑ bɑllimɔwɑ nɡe kpee ɡobiɡinu. Mɑ bɑ weenɛ. Mɑ n sɑ̃ɑre uruu bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ uruu ɡɑɑ sɔɔ. 17 Bɑ koo kpĩ bu dɑ berɑ nnɛ kpuro sɔɔ bɑ kun tii sĩiyɛ. 18 Ben ɡunum mu nɑnum mɔ. Mɑ ben nɔsu sɔɔ n sɑ̃ɑre ɡɑ̃ɑnu mɑni mɑni ni nu bɑllimɔ. 19 Hunde koni be, bɑ̀ n sɑnum seewɑ, uruu be, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ ben bɔkuɔ. Bɑ̀ n mɑɑ yɔ̃ɔwɑ, kɑ be sɑnnɑ. 20 Hunde koni be, bɑ rɑ dewɑ mi bɑ kĩ, ɑdɑmɑ kɑ uruu be sɑnnɑ. Domi beyɑ bɑ uruu be ɡɑwe. 21 Yen sɔ̃nɑ bɑ̀ n sĩimɔ, uruu be, bɑ rɑ n mɑɑ sĩimɔ. Bɑ̀ n yɔ̃rɑ kpɑ uruu be, bu yɔ̃rɑ. Bɑ̀ n mɑɑ seewɑ, kpɑ uruu be, bu mɑɑ se. Domi hunde koni ben hunde yɑ wɑ̃ɑwɑ uruu be sɔɔ.
22 Mɑ ɡɑ̃ɑnu tɛrie hunde koni ben wɔllɔ nu bɑllimɔ nɡe kpee ɡobiɡinu. 23 Mɑ bɑ ben kɑsɑ yiru yiru dɛmiɛ yɑ ɡirɑrinɛ ɡɑ̃ɑ nin temɔ. Mɑ yiru yiru ye yɑ bu tie yɑ ben wɑsi wukiri. 24 Sɑnɑm mɛ bɑ sĩimɔ, yerɑ nɑ ben kɑsɑn wɔkinu nɔɔmɔ nɡe nim wɔ̃kun wɔkinu, ǹ kun mɛ nɡe Gusunɔ Dɑm kpuroɡiin nɔɔ, ǹ kun mɛ nɡe tɑbu kowo wuurun wɔkinu. Adɑmɑ ye bɑ yɔ̃rɑ, bɑ ben kɑsɑ ye kuruɑwɑ. 25 Mɑ nɑ mɑɑ wɔkinu nɔɔmɔ ɡɑ̃ɑ nin wɔllun di. 26 Mɑ nɑ ɡɑ̃ɑnu wɑ mi, nu kɑ sinɑ kitɑru weenɛ, nu bɑllimɔ nɡe kpee ɡobiɡinu. Mɑ nɑ mɑɑ ɡɑ̃ɑnu wɑ nu sɔ̃ sinɑ kitɑ ten wɔllɔ nu kɑ tɔnu weenɛ. 27 Mɑ n sɑ̃ɑre tɔnu wi, u bɑllimɔ nɡe sii ɡɑn te bɑ wɔriɑsiɑ dɔ̃ɔn suunu sɔɔ. Mɑ yɑm bururɑm kɑ nùn sikerenɛ. 28 Yɑm bururɑm mɛ, mu kɑ ɡuru wɑɑ weenɛ ye yɑ bɑllimɔ sɑnɑm mɛ ɡurɑ nɛmɔ. Yenibɑ kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn yiikon ɡirimɑ.
Gusunɔ u Esekiɛli ɡɔrɑ
Isirelibɑn mi
Ye u ye kpuro wɑ mɛ, yerɑ u yiirɑ u wuswɑɑ tem ɡirɑri. Mɑ u nuɑ ɡoo u kɑ nùn ɡɑri kuɑ.