HANDUNIAN TORUBU
Bibelin tire ɡbiikirɑ bɑ sokumɔ Hɑnduniɑn Torubu. Terɑ tɑ sun sɔ̃ɔsimɔ nɡe mɛ bɑ kɑ hɑnduniɑ kɑ tɔnu tɑkɑ kuɑ, kɑ nɡe mɛ durum kɑ wɑhɑlɑ yɑ kɑ toruɑ hɑnduniɑ sɔɔ. Terɑ tɑ mɑɑ sun Isirelibɑn sikɑdobɑn ɡɑri sɔ̃ɔmɔ. Sikɑdo ben ɡbiikoowɑ Aburɑhɑmu wi u yĩsiru yɑrɑ win nɑɑnɛ dokebun sɔ̃ kɑ win mɛm nɔɔbun sɔ̃. Terɑ tɑ mɑɑ sun win bii Isɑkin ɡɑri sɔ̃ɔmɔ kɑ sere mɑɑ win debubu Yɑkɔbu wi u bibu wɔkurɑ yiru mɑrɑ.
Bibu wɔkurɑ yiru yen turo u kuɑ nɛnɛm. Win yĩsirɑ Yosɛfu. Wiyɑ u win tundo kɑ win mɑɑbu kɑ win wɔnɔbu fɑɑbɑ kuɑ Eɡibitiɔ ɡɔ̃ɔrun sɑɑ sɔɔ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Hɑnduniɑn torubu, wiru 1n di sere wiru 11.
2. Aburɑhɑmun ɡɑri, wiru 12n di sere wiru 25:18.
3. Isɑkin ɡɑri, wiru 25:19n di sere wiru 26:35.
4. Yɑkɔbun ɡɑri, wiru 27n di sere wiru 36.
5. Yosɛfun ɡɑri, wiru 37n di sere wiru 50.
GÃANU KPURON TORE
1
Nɡe mɛ Gusunɔ u kɑ hɑnduniɑ tɑkɑ kuɑ
Sɑnɑm mɛ Gusunɔ u hɑnduniɑ toruɑ, u wɔllu kɑ tem tɑkɑ kuɑ.
Tem dɑɑ wɑ̃ɑwɑ bitɑm. Gɑ̃ɑnu kun wɑ̃ɑ mɛ sɔɔ. Mɛn temɔ wɔru bɔkɔwɑ ɡɑ wɑ̃ɑ mi, mɑ yɑm wɔ̃kurɑ ɡu wukiri. Mɑ nim mu tɛrie tem mɛn wɔllu ɡiɑ. Nim mɛn wɔllɔwɑ Gusunɔn Hunde rɑ n bɛllimɔ. Yerɑ Gusunɔ u nɛɛ, yɑm bururɑm mu kooro. Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ mu koorɑ. Mɑ yɑm bururɑm mɛ, mu nùn wɛ̃re. Sɑɑ yerɑ u mu wunɑnɑ kɑ yɑm wɔ̃kuru. Mɑ u yɑm bururɑm sokɑ sɔ̃ɔ sɔɔ, yɑm wɔ̃kuru mɑɑ wɔ̃kuru. Mɑ sɔ̃ɔ sɔɔ ɡe kɑ wɔ̃ku te, n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ɔ ɡbiikiru.
Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, ɡɑ̃ɑnu nu tɛrio wɔllɔ nɡe ɡɔnɑ kpɑ mu n nim bɔnu sɑ̃ɑ.
Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ wom mu tɛriɑ mu nim mɛ bɔnu kuɑ. Sukum wɑ̃ɑ nim wɔllɔ, sukum mɑɑ wɑ̃ɑ temɔ. Mɑ u ɡɑ̃ɑ ni sokɑ wɔllu. Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru yiruse.
Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, nim mɛ mu wɑ̃ɑ wom dirum temɔ mu subenu koowo kpɑ tem ɡbebum mu terɑ.
Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 10 Mɑ u tem ɡbebum mɛ sokɑ tem, mɑ u mɑɑ nim sube nin bɑɑtere sokɑ nim wɔ̃ku. Mɑ n nùn wɛ̃re.
11 Yerɑ u nɛɛ, tem mu ɡɑ̃ɑ dɑbinu kpiiyo, kɑ yɑkɑ si su ko n binu mɑrumɔ kɑ dɑ̃ɑ binuɡii bwese bwesekɑ ni nu nin bweseru mɔ nin mɑrum sɔɔ.
Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 12 Tem mu ɡɑ̃ɑ dɑbinu kpiɑ, kɑ yɑkɑ bwese bwesekɑ si su binu mɑrumɔ, kɑ dɑ̃ɑ binuɡii bwese bwesekɑ ni nu bweseru mɔ nin mɑrum sɔɔ. Mɑ n nùn wɛ̃re. 13 Ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru itɑse.
14 Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, fitilɑnu nu kooro wom dirum sɔɔ kpɑ nu sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru wunɑnɑ, kpɑ nu n sɔ̃ɔsimɔ sɑɑ ye wɔ̃su kɑ tɔ̃ɔ bɑkɑnu koo tore. 15 Kpɑ nu n sɑ̃ɑ fitilɑnu wom dirum sɔɔ nu kɑ tem yɑm bururɑsiɑ.
Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 16 U fitilɑ bɑkɑnu yiru kuɑ, niyɑ sɔ̃ɔ kɑ suru. U mɑɑ kperi kuɑ. U sɔ̃ɔ kuɑwɑ u n kɑ bɑndu dii sɔ̃ɔ sɔɔ, mɑ u suru kuɑ u n kɑ bɑndu dii wɔ̃kuru. 17 Mɑ u ni kpuro doke wɔllɔ nu n kɑ tem yɑm bururɑsie, 18 kpɑ nu n sɑ̃ɑ sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kurun sunɔ, kpɑ nu n yɑm bururɑm kɑ yɑm wɔ̃kuru wunɑnɛ. Mɑ n nùn wɛ̃re. 19 Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru nnɛse.
20 Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, nim mu de hunde konibɑ dɑbi dɑbinu nu koorɑ mɛ sɔɔ, kpɑ ɡunɔsu su n yɔ̃ɔmɔ wom dirum sɔɔ.
21 Yerɑ u swɛ̃ɛ bɛkɛ tɑkɑ kuɑ kɑ yɛɛ kpuro yi yi sĩimɔ yi yibɑ nim mɛ sɔɔ bwese bwesekɑ. U mɑɑ ɡunɔsu kuɑ bwese bwesekɑ. Mɑ n nùn wɛ̃re.
22 Yen biru u yi domɑru kuɑ u nɛɛ, yi kɔwɑro yi dɑbiɑ yi yibu nim wɔ̃kun nim sɔɔ kpɑ ɡunɔsu su dɑbiɑ hɑnduniɑ sɔɔ.
23 Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru nɔɔbuse.
24 Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, yɛɛ bwese bwesekɑ yi mɑruro tem sɔɔ. Yiyɑ kpɑɑku yɛɛ kɑ ɡbeeku yɛɛ kɑ yɛɛ yi yi rɑ kɑbiri, yi kpuro bwese bwesekɑ.
Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 25 U ɡbeeku yɛɛ kuɑ bwese bwesekɑ kɑ kpɑɑku yɛɛ kɑ yɛɛ yi yi rɑ kɑbiri. Mɑ n nùn wɛ̃re.
26 Yen biru Gusunɔ u nɛɛ, kon tɔnu tɑkɑ ko u n sɑ̃ɑ nɛn weenɑsii mɑm mɑm, kpɑ u n sɑ̃ɑ ye nɑ tɑkɑ kuɑ kpuron wiruɡii. Yeyɑ tem kpuro kɑ swɛ̃ɛ kɑ ɡunɔsu kɑ kpɑɑku yɛɛ kɑ yɛɛ yi yi rɑ kɑbiri temɔ kpuro.
27 Ye u ɡeruɑ mɛ,
mɑ u tɔnu tɑkɑ kuɑ
u kɑ nùn weenɛ mɑm mɑm.
U bu kuɑwɑ durɔ kɑ kurɔ.
28 Mɑ u bu domɑru kuɑ u nɛɛ, i mɑruro i dɑbiɑ i hɑnduniɑ yibu yɑ n sɑ̃ɑ bɛɛɡiɑ kpɑ i n yɛɛ kpuro nɔmɑ sikerenɛ. Yiyɑ swɛ̃ɛ kɑ ɡunɔsu kɑ yɛɛ yi yi sĩimɔ temɔ kpuro.
29 U mɑɑ nɛɛ, wee ye i ko n dɑ di. Yeyɑ yɑkɔ bweseru bɑɑtere tem sɔɔ kpuro te tɑ rɑ binu mɑ, kɑ dɑ̃ɑ binuɡiru bɑɑtere te tɑ ten bweseru mɔ ten mɑrum sɔɔ. 30 Mɑ u mɑɑ hɑnduniɑn yɛɛ kpuro yi yi hunde mɔ yi sĩimɔ temɔ kɑ ɡunɔsu kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ bɛɛ yɑkɔ beku bɑɑɡere wɛ̃ i n dɑ di.
Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 31 Yerɑ u mɛɛrɑ kpuro ye u kuɑ, mɑ n nùn wɛ̃re ɡem ɡem. Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru nɔɔbɑ tiɑse.