TIRE TE
BA HEBERUBA KUA
Bɑ ǹ yɛ̃ wi u tire te yoruɑ. Gɑbɑ nɛɛ, Pɔluwɑ u tu yoruɑ yèn sɔ̃ bɑ Timɔten ɡɑri mɔ̀ te sɔɔ, wiru 13:23. Bɑ ko n tu yoruɑwɑ bu sere Yerusɑlɛmun sɑ̃ɑ yeru kɔsuku, wiru 10:11.
Sɑɑ ye bɑ tire te yoruɑ, Heberu be bɑ Yesu nɑɑnɛ doke bɑ dɑm kɛ̃run bukɑtɑ mɔ. Domi ben ɡɑbu bɑ wɑ̃ɑ sikɑ sɔɔ. Mɑ bɑ wurɑmɔ ben yellun yɑ̃ki yɑ̃ki sɔɔ. Yenibɑ kpuron sɔ̃nɑ bɑ tire te yoruɑ bu kɑ Yuu be sɔ̃ɔsi mɑ ben yellun yɑ̃ki yɑ̃ki kpuro yi kpɑ. Yesu Kirisi u yellun woodɑ kpuro yibiɑ ye u ɡu. U kuɑ yɑ̃ku kowo tɔnwero wi u Yuubɑn yɑ̃ku kowo tɔnwerobu kpuro kere.
Tire te, tɑ mɑɑ sun sɔ̃ɔmɔ mɑ Yesu u Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ kere kɑ Mɔwisi kɑ Aroni kɑ Yosue. Mɛyɑ nɔɔ mwɛɛ kpɑɑ te Yesu u sun kuɑ tɛ̃, yɑ kere ye Gusunɔ u Mɔwisi kuɑ. Domi Yesu u nɑ u kɑ yelluɡii te yibiɑ kpɑ u sun yɑkiɑ ye kpuron kookoosun di.
Tire ten kpunɑɑ
1. Gusunɔ u kɑ tɔmbu ɡɑri mɔ̀ sɑɑ yellun di, wiru 1:1-3.
2. Yesu u kpuro kere, wiru 1:4n di sere wiru 10:18.
3. Be bɑ ɡbiɑ bɑ Gusunɔ nɑɑnɛ doken seedɑ, wiru 10:19n di sere wiru 13:19.
4. Domɑru kɑ dɑm kɛ̃ru, wiru 13:20-25.
1
Gusunɔ u ɡɑri ɡeruɑ
win Biin min di
Gɑsɔ Gusunɔ u kɑ bɛsɛn sikɑdobɑ ɡɑri kuɑ nɔn dɑbinu kɑ swɑɑ dɑbinu sɑɑ win sɔmɔbun min di. Adɑmɑ sɑnɑm dɑ̃ɑkim mɛni sɔɔ u kɑ sun ɡɑri kuɑ sɑɑ win Biin min di. Bii wiyɑ u hɑnduniɑ tɑkɑ kuɑ, Gusunɔ u mɑɑ nùn ɡɔsɑ u kɑ nùn ɡɑ̃ɑnu kpuro nɔmu bɛriɑ. Win yiiko yɑ sɔ̃ɔsirɑmɔ win min di. Bii wi, u sɑ̃ɑ Gusunɔn tii tiin weenɑsii, u mɑɑ bɑɑyere kpuro nɛni kɑ win ɡɑri dɑmɡii. Ye u tɔmbu sɑ̃rɑsiɑ ben torɑnun di u kpɑ, u dɑ u sinɑ wɔllɔ Gusunɔ dɑm kpuroɡiin nɔm ɡeuɔ.
Gusunɔn Bii
u Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ kere
Nɡe mɛ Gusunɔ u win Bii yĩsiru kɑ̃ te tɑ win ɡɔrɑdobɑɡinu kpɑ̃ɑru kere, nɡe mɛyɑ mɑɑ Bii win tii u Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ kere. Kɑ ɡem, Gusunɔ u ǹ win ɡɔrɑdobɑn ɡoo sɔ̃ɔre u nɛɛ,
“Wunɑ ɑ sɑ̃ɑ nɛn Bii.
Gisɔrɑ nɑ kuɑ wunɛn tundo.”
N ǹ mɑɑ mɔ win ɡɔrɑdo ɡoo u kɑ yɑ̃ ye u nɛɛ,
“Kon ko win tundo,
u koo mɑɑ ko nɛn bii.”
Adɑmɑ sɑɑ ye u win Bii yerumɑ ɡɔriɔ hɑnduniɑ sɔɔ u nɛɛ,
“Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ kpuro bu yiiro bu nùn sɑ̃.”
Wee ye u ɡeruɑ win ɡɔrɑdobɑn sɔ̃. U nɛɛ,
“Gusunɔ u win ɡɔrɑdobɑ kuɑwɑ nɡe woo,
mɑ u win sɔm kowobu kuɑ nɡe dɔ̃ɔ yɑri.”
Adɑmɑ win Biin sɔ̃nɑ u nɛɛ,
“Gusunɔ, bɑ wunɛn bɑndu swĩi sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
Gemɑ ɑ kɑ wunɛn bɑndu nɛni.
A ɡeɑ kĩ mɑ ɑ kɔ̃sɑ tusɑ.
Yen sɔ̃nɑ Gusunɔ wi u sɑ̃ɑ wunɛn Yinni u nun ɡɔsɑ.
U mɑɑ nun nuku dobu wɛ̃
ye u kɑ nun ɑye bɛɛrɛɡiru wɛ̃
te tɑ wunɛn kpɑɑsibuɡinu kpɑ̃ɑru kere.”
10 U mɑɑ kpɑm nɛɛ,
“Yinni, toren di wunɑ ɑ tem tɑkɑ kuɑ.
Wunɛn nɔmɑ ɑ mɑɑ kɑ wɔllu kuɑ.
11 Ye kpuro yɑ koo doonɑ ɑdɑmɑ wunɛ kɑɑ n wɑ̃ɑ.
Yɑ koo tɔkɔru ko nɡe yɑ̃nu.
12 Kɑɑ ye kure nɡe yɑberu.
Yɑ ko yɑ n mɑɑ kɔsimɔwɑ nɡe yɑ̃nu.
Adɑmɑ wunɛ, wunɑ mi, ɑ ǹ tɔkɔru mɔ̀.”
13 Gusunɔ kun mɑɑ win ɡɔrɑdobɑn ɡoo sɔ̃ɔre u nɛɛ,
“A sinɔ nɛn nɔm ɡeuɔ
sere n kɑ nun wunɛn yibɛrɛbɑ tɑɑreɑ.”
14 Ǹ n mɛn nɑ, mbɑ wɔllun ɡɔrɑdobɑ bɑ sɑ̃ɑ. Bɑ sɑ̃ɑwɑ hundebɑ be bɑ Gusunɔ sɑ̃ɑmɔ. Berɑ u rɑ mɑɑ ɡɔri bu dɑ bu be bɑ koo fɑɑbɑ wɑ somi.