LABAARI GEA
NGE MƐ YOHANU U YORUA
Yohɑnu u kĩ u tɔmbu sɔ̃ɔsi win tire te sɔɔ mɑ Yesu u sɑ̃ɑwɑ Gusunɔn Bii. Wi u nùn nɑɑnɛ doke kpɑ yɛ̃ro u n wɑ̃ɑru mɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ, wiru 20:30-31. Yohɑnu u ǹ mɔn dɑbinu yoruɑ nɡe mɛ Mɑteu kɑ be bɑ tie bɑ yoruɑ. Adɑmɑ u ɡɑrin weenɑsii suɑ u kɑ sɔ̃ɔsi mɛ Yesu u sɑ̃ɑ. U mɑrubu nɔm mɛɛrusen ɡɑri yoruɑ, wiru 3, kɑ nim wɑ̃ɑruɡim ɡɑri, wiru 4, kɑ dĩɑ wɑ̃ɑruɡinun ɡɑri, wiru 6, kɑ hɑnduniɑn yɑm bururɑm ɡɑri, wiru 8. U mɑɑ sun Yesun sɔmburun tore sɔ̃ɔmɔ kɑ win dim dɑ̃ɑkim mɛ bɑ di kɑ win bwɑ̃ɑbu, wiru 13, kɑ ɡɑri dɑ̃ɑki yi u bu sɔ̃ɔwɑ u kɑ bu nukuru yɛmiɑsiɑ, wiru 14-16, kɑ sere mɑɑ kɑnɑ te u kuɑ win tɔmbu kpuron sɔ̃, wiru 17.
U mɑɑ nɛɛ, Yesu u sɑ̃ɑwɑ Gusunɔn ɡɑri, kɑ dĩɑ wɑ̃ɑruɡinu kɑ hɑnduniɑn yɑm bururɑm kɑ swɑɑ ye yɑ dɔɔ Gusunɔn mi, kɑ ɡem, kɑ wɑ̃ɑru, kɑ tɔ̃ki mɛro.
Tire te sɔɔ, Yohɑnu u mɑɑmɑɑki nɔɔbɑ tiɑ siɑ ye Yesu u kuɑ ye Mɑteu kɑ Mɑɑku kɑ Luku bɑ ǹ yoruɑ. Adɑmɑ u ǹ Yesun mɑrubu kɑ win sɔmburu te u kuɑ Gɑlileɔ yoruɑ kɑ sere kɔkiri bi Yesu u wɑ kɑ Yinnin dĩɑ domɑruɡinun ɡɑri. Domi tɔn dɑbirɑ tɑ yeni kpuro yɛ̃ kɔ win wɑɑti ye sɔɔ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Yɑm bururɑm kɑ wɑ̃ɑrun ɡɑri, wiru 1:1-18.
2. Yesu u tii tɔmbu sɔ̃ɔsi, wiru 1:19n di sere wiru 12:50.
3. Yesu Kirisin ɡɑri dɑ̃ɑki yi u kɑ win bwɑ̃ɑbu nukuru yɛmiɑsiɑ, wiru 13n di sere wiru 17.
4. Yesun sɑnɑm dɑ̃ɑkim hɑnduniɑ sɔɔ, wiru 18n di sere wiru 21.
1
Yɑm bururɑm kɑ wɑ̃ɑrun ɡɑri
Sɑɑ yee yellun di Gɑri wɑ̃ɑ. Gɑri yi wɑ̃ɑ kɑ Gusunɔ. Gɑri yi, yi mɑɑ sɑ̃ɑwɑ Gusunɔ. Yi mɑɑ wɑ̃ɑ sɑɑ yellun di kɑ Gusunɔ sɑnnu. Sɑɑ yin min diyɑ bɑɑyere yɑ tɑkɑ koorɑ, bɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu tɑkɑ kue yin biru. Gɑri yi sɔɔrɑ wɑ̃ɑrɑ wɑ̃ɑ, wɑ̃ɑ teyɑ tɑ kɑ tɔmbu yɑm bururɑm nɑɑwɑ. Yɑm bururɑm mɛ, mu bɑllimɔ yɑm wɔ̃kurɔ. Yɑm wɔ̃ku te, tɑ ǹ mɑɑ yɑm bururɑm mɛ ɡo.
6-7 Durɔ ɡoo rɑɑ wɑ̃ɑ wi bɑ rɑ soku Yohɑnu, wi Gusunɔ u ɡɔsɑ u kɑ tɔmbu yɑm bururɑm mɛn ɑreru diiyɑ, kpɑ ben bɑɑwure u kɑ nɑɑnɛ doke sɑɑ win min di. N ǹ mɔ wiyɑ yɑm bururɑm mɛ, ɑdɑmɑ bɑ nùn ɡɔrimɑwɑ u kɑ yɑm bururɑm mɛ ɑreru diiyɑ. Yɑm bururɑm mɛ tɔnɑwɑ mu sɑ̃ɑ yɑm bururɑm ɡem mɛ mu nɑ hɑnduniɑɔ mu tɔmbu kpuro yɑm dɛɛrɑsiɑmmɛ.
10 Wi u sɑ̃ɑ Gɑri yi, u nɑ u wɑ̃ɑ hɑnduniɑ ye sɔɔ. Win min diyɑ hɑnduniɑ yɑ tɑkɑ koorɑ. Kɑ mɛ, hɑnduniɑɡibɑ kun nùn tubɑ. 11 U nɑ wiɡibun mi, mɑ wiɡibɑ kun nùn wure. 12 Adɑmɑ ɡɑbɑ nùn wurɑ mɑ bɑ win yĩsiru nɑɑnɛ doke mɑ u bu dɑm kɑ̃ bu kɑ ko Gusunɔn bibu. 13 N ǹ mɔ bɑ kuɑ Gusunɔn bibu kɑ tɔnun mɑrubu ǹ kun mɛ kɑ tɔnun yɛm ǹ kun mɛ kɑ wɑsin kĩru, ɑdɑmɑ bɑ mɑrurɑwɑ sɑɑ Gusunɔn min di.
14 Tɛ̃, Gɑri yi, yi kuɑ tɔnu wi u durom kɑ ɡem yibɑ, mɑ u kɑ sun sinɑ. Sɑ win yiikon ɡirimɑ mɛɛrɑ, yiiko yèn bweseru Gusunɔ Bɑɑbɑ u win Bii teereru wɛ̃. 15 Yohɑnu u win ɑreru di u ɡbɑ̃rɑ u nɛɛ, wiyɑ mi, wìn ɡɑri nɑ rɑɑ ɡeruɑ, wi u sisi nɛn biruɔ, ɑdɑmɑ u mɑn kere domi u wɑ̃ɑ bɑ sere mɑn mɑrɑ.
16 Win durom bɑkɑm sɔɔn diyɑ bɛsɛn bɑɑwure u win bɑɑ mwɑ, mɑ sɑ durom wɑ durom mɛnsim wɔllɔ. 17 Gusunɔ u sun woodɑ wɛ̃ sɑɑ Mɔwisin min di, ɑdɑmɑ durom kɑ ɡem mu nɑwɑ sɑɑ Yesu Kirisin min di. 18 Goo sɑri wi u Gusunɔ wɑɑre. Adɑmɑ sɑ win Bii teereru wɑ wi u wɑ̃ɑ Bɑɑbɑn mi. Tɛ̃ wiyɑ u sun Bɑɑbɑ sɔ̃ɔsi.
Yohɑnu Bɑtɛmu kowon wɑɑsu
(I mɑɑ mɛɛrio Mɑteu 3:1-12, Mɑɑku 1:1-8, Luku 3:1-18)
19 Yeniwɑ Yohɑnu u ɡeruɑ sɑnɑm mɛ Yuu be bɑ wɑ̃ɑ Yerusɑlɛmuɔ bɑ yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ ɡɔrimɑ win mi bu kɑ nùn bikiɑ, wiyɑ were.
20 Yohɑnu u bu wurɑri, u ǹ wisibu yinɛ, u ɡeruɑ bɑtumɑ sɔɔ u nɛɛ, u ǹ sɑ̃ɑ Kirisi wi.
21 Bɑ nɛɛ, ǹ n mɛn nɑ, wunɑ were. Wunɑ Eli?
Mɑ u bu wisɑ u nɛɛ, ɑɑwo.
Bɑ kpɑm nùn bikiɑ bɑ nɛɛ, wunɑ Gusunɔn sɔmɔ wi?
Mɑ u nɛɛ, ɑɑwo.
22 Bɑ mɑɑ wure bɑ bikiɑ bɑ nɛɛ, wunɑ were, ɑ sun sɔ̃ɔwɔ kpɑ su wɑ ye sɑ ko bu tusiɑ be bɑ sun ɡɔrimɑ. Seedɑ yerɑ̀ ɑ tii diisimɔ.
23 Yohɑnu u nɛɛ,
“nɛnɑ nɔɔ ɡe ɡɑ ɡbɑ̃rɑmɔ ɡbɑburɔ
ɡɑ mɔ̀, i Yinni swɑɑ dɛndɑsio,”
nɡe mɛ Gusunɔn sɔmɔ Esɑi u rɑɑ ɡeruɑ.
24 N deemɑ ɡɔro ben ɡɑbɑ sɑ̃ɑwɑ Fɑlisibɑ. 25 Bɑ Yohɑnu bikiɑ bɑ nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ tɔmbu bɑtɛmu mɔ̀, mɑ ɑ kun sɑ̃ɑ Kirisi wi, ǹ kun mɛ Eli, ǹ kun mɛ sɔmɔ wi.
26 Yohɑnu u bu wisɑ u nɛɛ, nɛ nɑ kɑ nim bɑtɛmu mɔ̀, ɑdɑmɑ ɡoo u yɔ̃ bɛɛn suunu sɔɔ wi bɛɛ i ǹ yɛ̃. 27 Wiyɑ u sisi nɛn biruɔ, ɑdɑmɑ u mɑn kere, nɑ ǹ mɑm turɑ n yɛ̃ro win bɑrɑnun wɛ̃ɛ kusiɑ.
28 Yeni kpurowɑ yɑ koorɑ Betɑniɔ, wuu ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ Yuudɛnin ɡuruɔ mi Yohɑnu u bɑtɛmu mɔ̀.
Yesu,
Gusunɔn Yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu
29 Yen sisiru Yohɑnu u Yesu wɑ u sisi win mi mɑ u nɛɛ, i Gusunɔn Yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu * Yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu Yesuwɑ bɑ kɑ yɑ̃ wi u tii wɛ̃ nɡe yɑ̃ku yɑ̃ɑru. mɛɛrio te tɑ hɑnduniɑɡibun durum wuuwɑ tɑ kɑ doonɔ. 30 Win ɡɑriyɑ nɑ rɑɑ ɡeruɑ sɑnɑm mɛ nɑ nɛɛ, durɔ ɡoo u sisi nɛn biruɔ u mɑn kere, domi u wɑ̃ɑ bɑ sere mɑm mɑrɑ. 31 Adɑmɑ nɑ ǹ dɑɑ nùn tubɑ. N deemɑ nɛ, nɑ nɑwɑ n kɑ tɔmbu bɑtɛmu ko nim sɔɔ, kpɑ n nùn Isirelibɑ ɡiɑsiɑ.
32 Yohɑnu u mɑɑ ɑre teni di u nɛɛ, nɑ Hunde wɑ u sɑrɑm wee sɑɑ Gusunɔ wɔllun di nɡe kpɑruko, mɑ u sinɑ durɔ win wii wɔllɔ. 33 Nɑ ǹ nùn tubɑ, ɑdɑmɑ Gusunɔ wi u mɑn ɡɔrɑ n kɑ tɔmbu bɑtɛmu ko nim sɔɔ, win tiiwɑ u mɑn sɔ̃ɔwɑ mɑ wìn wirɔ nɑ wɑ wi Gusunɔn Hunde u sɑrɑmɑ u sɔ̃, wiyɑ u koo tɔmbu bɑtɛmu ko kɑ Hunde Dɛɛro. 34 Nɑ mɑɑ ye wɑ, mɑ nɑ ɑreru di mɑ durɔ wi, Gusunɔn Biiwɑ.
Yesun bwɑ̃ɑ ɡbiikobu
35 Yen sisiru Yohɑnu u kpɑm wɑ̃ɑ mi, u yɔ̃ kɑ win bwɑ̃ɑbu yiru. 36 Sɑnɑm mɛ u Yesu wɑ u sɑrɔ, u nɛɛ, Gusunɔn Yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu wee. 37 Ye bwɑ̃ɑbu yiru be, bɑ ɡɑri yi nuɑ yerɑ bɑ Yesu swĩi.
38 Yesu u sĩirɑ u bu wɑ bɑ nùn swĩi, mɑ u bu bikiɑ u nɛɛ, mbɑ i kɑsu.
Bɑ nɛɛ, wɔɔru mɑnɑ ɑ wɑ̃ɑ, Rɑbi. Yĩsi ten tubusiɑnɑ, keu sɔ̃ɔsio.
39 U bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i nɑ i wɑ. Mɑ bɑ kɑ nùn dɑ bɑ wɑ mi u wɑ̃ɑ, mɑ bɑ sɔ̃ɔ surɑ win mi. Sɑɑ ye, yɑ sɑ̃ɑwɑ yokɑn kɔbɑ nnɛ.
40 Andere, Simɔɔ Piɛɛn wɔnɔ, u sɑ̃ɑ tɔmbu yiru yen turo be bɑ Yohɑnun ɡɑri yi swɑɑ dɑki dɔmɑ te, mɑ bɑ Yesu swĩi. 41 U ɡinɑ ɡbiɑ u dɑ u win mɔɔ Simɔɔ sokumɑ mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sɑ Mɛsi wɑ, wi bɑ sokumɔ Kirisi kɑ Gɛrɛkim.
42 Mɑ u kɑ Simɔɔ dɑ Yesun mi. Yesu nùn mɛɛrɑ mɑ u nɛɛ, wunɑ Simɔɔ, Yohɑnun bii. Sefɑwɑ bɑ ko n dɑ nun soku. Yĩsi te, kɑ te bɑ mɔ̀ Piɛɛ, ye kpuron tubusiɑnɑ, kperu.
Yesu u Filipu kɑ Nɑtɑniɛli sokɑ
43 Yen sisiru Yesu u ɡɔ̃ru doke u dɑ Gɑlilen temɔ. Mɑ u kɑ Filipu yinnɑ, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ mɑn swĩimɑ.
44 Filipu u sɑ̃ɑwɑ Bɛsɑidɑɡii, wi kɑ Andere kɑ Piɛɛ, wuu teuɡibɑ. 45 Filipu u dɑ u Nɑtɑniɛli kɑsumɑ mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sɑ yɛ̃ro wi wɑ wìn ɡɑri bɑ yoruɑ Mɔwisi, kɑ Gusunɔn sɔmɔbun tirenɔ. Yɛ̃ro wiyɑ, Yesu Nɑsɑrɛtiɡii, Yosɛfun bii.
46 Nɑtɑniɛli u nùn bikiɑ u nɛɛ, ɡɑ̃ɑ ɡeenu koo kpĩ nu yɑri sɑɑ Nɑsɑrɛtin di?
Filipu u nɛɛ, u nɑ u wɑ.
47 Ye Yesu u Nɑtɑniɛli wɑ u sisi win mi, u wi tusiɑ bɑtumɑ sɔɔ u nɛɛ, i mɛɛrio, Isirelin biin tii tiiwɑ u wee mini, wìn nukurɔ tɑki sɑri.
48 Nɑtɑniɛli u nùn bikiɑ u nɛɛ, mɑn diyɑ ɑ mɑn yɛ̃.
Mɑ Yesu u nɛɛ, nɑ nun wɑ dɑ̃run nuurɔ Filipu u sere nun sokɑ.
49 Nɑtɑniɛli u nɛɛ, yinni, wunɛ Gusunɔn Biiwɑ! Wunɛ Isirelibɑn sinɑ bokowɑ!
50 Yesu u nùn bikiɑ u nɛɛ, ɑ nɑɑnɛ doke yèn sɔ̃ nɑ nɛɛ, nɑ nun wɑ dɑ̃run nuurɔ? Kɑɑ mɑɑ ɡɑ̃ɑnu wɑ ni nu nini kpɑ̃ɑru kere.
51 Mɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, kɑ ɡeemɑ, nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i ko wɔllu wɑ tɑ wukiɑrɑ, kpɑ Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ bɑ n yɔ̃ɔmɔ bɑ n sɑrɑmɑmɔ Tɔnun Biin wii wɔllɔ.

*1:29 Yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu Yesuwɑ bɑ kɑ yɑ̃ wi u tii wɛ̃ nɡe yɑ̃ku yɑ̃ɑru.