YOOBU
Yoobun tireru tɑ sun ɡemɡiin wɑhɑlɑ sɔ̃ɔmɔ ye Gusunɔ u derɑ u wɑ. Wɑhɑlɑ yerɑ, win bibu kpuro bɑ ɡu, mɑ win dukiɑ kpuro yɑ kɑm kuɑ, mɑ bwisinu win tii wɔri.
Yoobun bɔrɔbɑ bɑ nɑ bu kɑ nùn berɑ. Ben ɡere sɔɔ, bɑ sɔ̃ɔsiwɑ mɑ Yoobu u torɑ. Yen sɔ̃nɑ u wɑhɑlɑ mɔ̀. Adɑmɑ Yoobu kun ɡɑri yi wure. U bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wi, u dɛɛre. U mɑɑ tɔn kɔ̃sobu wɑɑmɔ bɑ kuurɑmɔ. Ǹ n mɛn nɑ, n ǹ torɑru tɔnɑ tɑ rɑ kɑ wɑhɑlɑ nɛ.
Gusunɔ kun Yoobun bikiɑ dɑbi ni wisɑ. U mɑm wure u Yoobun tii ɡɑ̃ɑ dɑbinu bikiɑwɑ, kpɑ wi, Yoobu u kɑ ɡiɑ mɑ wi, Gusunɔwɑ u dɑm kpuro mɔ. Wiyɑ u mɑɑ ɡɑ̃ɑnu kpuro kpɑre.
Yenibɑn biru, Yoobun tii u wɑ mɑ u tore, mɑ u Gusunɔ suuru kɑnɑ. Sɑɑ yerɑ Gusunɔ u nùn win yellun wɑ̃ɑru wesiɑ. Win dukiɑ yɑ mɑɑ wurɑmɑ mɑ u mɑɑ bibu mɑrɑ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Yoobu u wɑhɑlɑ wɑ, wiru 1n di sere wiru 2:10.
2. Yoobun bɔrɔbɑ bɑ nùn berɑm dɑ, wiru 2:11n di sere wiru 31:40.
3. Gɑri yi Elihu u Yoobu sɔ̃ɔwɑ, wiru 32n di sere wiru 37.
4. Gusunɔn wisibu, wiru 38n di sere wiru 41.
5. Gusunɔ u Yoobu domɑru kuɑ, wiru 42.
1
Setɑm u Yoobun lɑɑkɑri mɛɛrɑ
Durɔ ɡoo wɑ̃ɑ Usiɔ, win yĩsirɑ Yoobu. Durɔ wi, u sɑ̃ɑwɑ wi u rɑ Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ. U sɑ̃ɑ ɡemɡii, mɑ u Gusunɔ nɑsie. U ku rɑ kɔ̃sɑ kɑ̃. Bii tɔn durɔbu nɔɔbɑ yiruwɑ u mɑrɑ, tɔn kurɔbu mɑɑ itɑ. Sɑbe ni u mɑɑ mɔ, ni wee, yɑ̃ɑnu nɔrɔbun subɑ nɔɔbɑ yiru (7.000), kɑ yooyoosu nɔrɔbun subɑ itɑ (3.000), kɑ nɑɑ wuku nɔrɔbu (1.000), kɑ kɛtɛku ninu nɛɛrɑ wunɔbu (500), kɑ sɔm kowo dɑbi dɑbinu. Durɔ wiyɑ u dukiɑ bo sɔ̃ɔ yɑri yerun berɑ mi ɡiɑ.
Win bii tɔn durɔ be, bɑ rɑ n tɔ̃ɔ bɑkɑ dim sokunɑmɔwɑ, kpɑ bu ben sesubu itɑ ye soku bu nɑ bu kɑ di bu nɔ. Bɑ̀ n tɔ̃ɔ bɑkɑru di bɑ kpɑ mɛ, Yoobu u rɑ bu sokuwɑ kpɑ u bu sɑ̃rɑsiɑ, kpɑ u se buru buru yellu u yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu ko ben bɑɑwuren sɔ̃. Domi u rɑ tii sɔ̃wɑ u nɛɛ, sɔrɔkudo nɛn bibu bɑ ko n Gusunɔ torɑru ɡɑru kue ben ɡɔ̃ruɔ. Nɡe mɛyɑ u rɑ ko sɑɑ kpuro.
Yerɑ sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ bɑ nɑ bɑ yɔ̃rɑ win wuswɑɑɔ. Mɑ Setɑm tii u mɑɑ nɑ u yɔ̃rɑ ben suunu sɔɔ. Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn bikiɑ u nɛɛ, mɑn diyɑ ɑ wee.
Mɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, nɑ tem bɔsu bɔsu nɑ kɑ sikerenɛwɑ, yerɑ nɑ den ɡɔsirɑmɑ nɑ wee.
Mɑ Yinni Gusunɔ u mɑɑ Setɑm bikiɑ u nɛɛ, ɑ nɛn sɔm kowo Yoobu wɑ mi? Goo sɑri wi u kɑ nùn weenɛ hɑnduniɑ sɔɔ. Durɔ wi, u rɑ mɑn mɛm nɔɔwɛ, kpɑ u n sĩimɔ ɡem sɔɔ. Mɛyɑ u ku rɑ kɔ̃sɑ kɑ̃. U mɑɑ mɑn nɑsie.
Mɑ Setɑm u Gusunɔ wisɑ u nɛɛ, ɑ tɑmɑɑ kɑmɑ Yoobu wi, u kɑ nun nɑsie? 10 N ǹ wunɑ ɑ nùn kɔ̃su wi kɑ win yɛnuɡibu kɑ sere win ye u mɔ ro? Mɑ ɑ win sɔmɑ kpuro domɑru kuɑ. A derɑ win yɑɑ sɑbenu nu tɛrie tem mɛ sɔɔ. 11 Tɛ̃, ɑ win ye u mɔ nɔmu dokeo ɑ wɑ. Nɑ yɛ̃ kɑm kɑm mɑ u koo nun bɔ̃rusi wunɛn tiin wuswɑɑɔ.
12 Mɑ Yinni Gusunɔ u Setɑm wisɑ u nɛɛ, ye Yoobu u mɔ kpuro, nɑ nun ye nɔmu bɛriɑ. Adɑmɑ ɑ ku win tii bɑbɑ.
Yen biru Setɑm u doonɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑn di.
Yoobun bibu kɑ win dukiɑ
kpuro yɑ kɑm kuɑ
13 Sɔ̃ɔ teeru Yoobun bii be kpuro bɑ mɛnnɛ bɑ dimɔ bɑ nɔrumɔ ben tɔnweron yɛnuɔ. 14 Yerɑ Yoobun sɔm kowo ɡoo u nɑ win mi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee sɑnɑm mɛ sɑ kɑ nɛɛ yi wukumɔ, mɑ kɛtɛkunu nu yɑkɑsu dimɔ, 15 Sɑbeɡibu bɑ nɑ bɑ wunɛn yɑɑ sɑbe ni wɔri, bɑ mwɛɛrɑ. Mɑ bɑ wunɛn sɔm kowobu ɡo ɡo kɑ tɑkobi. Nɛ turowɑ nɑ kpĩɑ nɑ bu kisirɑri. Yen sɔ̃nɑ nɑ nɑ n nun sɔ̃.
16 Durɔ wi, u kɑ ɡɑri yi ɡere u kpe, win sɔm kowobun turo mɑɑ nɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee ɡuru ɡbɑ̃ɑ yɑ wunɛn yɑ̃ɑnu wɔri, kɑ wunɛn sɔm kowobu mɑ yɑ bu di. Nɛ turowɑ nɑ yɑrɑ min di. Yen sɔ̃nɑ nɑ nɑ n nun ye sɔ̃.
17 Sɑɑ ye sɔɔ, win tii u ɡɑri ɡerumɔ u ǹ kpɑ, win sɔm kowo ɡoo mɑɑ kɑ tunumɑ. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee Kɑlɑdebɑn wuuru itɑ ɡɑɑ yɑ nɑ yɑ wunɛn yooyoosu wɔri yɑ mwɛɛrɑ. Mɑ bɑ wunɛn sɔm kowobu mwɛɛrɑ bɑ ɡo kɑ tɑkobi. Nɛ turowɑ nɑ bu kisirɑri. Yerɑ nɑ nɑ n nun ye sɔ̃.
18 Sɑɑ yè sɔɔ wini mɑɑ ɡɑri ɡerumɔ u ǹ kpɑ, kpɑo mɑɑ kɑ tunumɑ. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wunɛn bibɑ sɔ̃ bɑ dimɔ bɑ nɔrumɔ ben tɔnweron dirɔ, 19 yerɑ woo dɑmɡuu ɡɑɡɑ nɑ sɑɑ ɡbɑburun berɑ ɡiɔn di. Mɑ ɡɑ dii ten ɡoonu nnɛ swee, mɑ dii te, tɑ be kpuro wɔri tɑ ɡo. Wee nɛ turowɑ nɑ yɑrɑ min di. Yerɑ nɑ nɑ n nun ye sɔ̃.
20 Ye Yoobu u yenibɑ kpuro nuɑ, yerɑ u seewɑ u win yɑberu nɛnuɑ u kɑrɑnɑ, mɑ u tii wii pɔɔru wokɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃. Mɑ u yiirɑ u siriru tem ɡirɑri u nɛɛ,
21 wee nɑ yɑrɑwɑ tereru nɛn mɛron nukurun di.
Tererɑ bɑ koo mɑɑ mɑn sike.
Yinni Gusunɔwɑ u rɑɑ mɑn ye kpuro wɛ̃,
wiyɑ u mɑɑ ye kpuro suɑ.
Yen sɔ̃, kon nùn siɑrɑ.
22 Kɑ yen de kpuro Yoobu kun Gusunɔ kɔ̃sɑ ɡɑɑ mɑni. U ǹ mɑɑ nùn torɑri.
Setɑm
u mɑɑ Yoobun lɑɑkɑri mɛɛrɑ