SÃARUN WOODA
Sɑ̃ɑrun Woodɑn tirerun ɡɑri sun sɔ̃ɔmɔ woodɑ ye Isirelibɑ bɑ swĩi bɑ kɑ Gusunɔ sɑ̃wɑ. Yɑ̃ku kowobɑ bɑ tɔmbu woodɑ ye sɔ̃ɔsi. Woodɑ ye, yɑ bu sɔ̃ɔsimɔwɑ ɡɑ̃ɑ ni nu disi mɔ kɑ ni nu ǹ disi mɔ. Yɑ mɑɑ nɛɛ, n weenɛ Isirelibɑ bɑ n dɛɛre bu sere Gusunɔ susi.
Tire ten kpunɑɑ
1. Yɑ̃kunun woodɑ, wiru 1n di sere wiru 7.
2. Woodɑ ye bɑ yi yɑ̃ku kowobun sɔ̃, wiru 8n di sere wiru 10.
3. Ye yɑ disi mɔ kɑ ye yɑ ǹ disi mɔ, wiru 11n di sere wiru 15.
4. Torɑnun yɑ̃kunu, wiru 16.
5. Dɛɛrɑsiɑbu kɑ sɑ̃ɑrun woodɑ, wiru 17n di sere wiru 27.
YÃKU NI ISIRELIBA BA KOO KO
1
Yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu
Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sokɑ sɑɑ win kuu bekuruɡii tèn mi bɑ rɑ nùn sɑ̃n di. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, ben ɡoo ù n kĩ u nɛ, Yinni Gusunɔ yɑ̃kuru kuɑ, u koo kpĩ u kɛtɛ ɡo, ǹ kun mɛ yɑ̃ɑru.
Ǹ n yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡirɑ yɛ̃ro u mɔ̀ kɑ kɛtɛ, kɛtɛ ye, yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ kɛtɛ kinɛru te tɑ ǹ ɑlebu ɡɑɑ mɔ. U koo yɑ̃ku te kowɑ nɛn sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ, kpɑ u kɑ nɛ, Yinni Gusunɔn durom wɑ. U koo win nɔmɑ sɔndiwɑ kɛtɛ yen wiru wɔllɔ ye nɛ Gusunɔ nɑ wurɑ yu kɑ win durum wukiri. U koo kɛtɛ ye ɡowɑ nɛ, Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ nɛn kuu ten kɔnnɔwɔ. Aronin bibu be bɑ sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowobu, beyɑ bɑ koo yen yɛm suɑ kpɑ bu mu yɛ̃kɑ bu kɑ yɑ̃ku yee ten nɔɔ bɔkɑ sikerenɑ. Yen biru bɑ koo sɑbe te kokuwɑ kpɑ bu ten yɑɑ bɔtiri. Yɑ̃ku kowo berɑ bɑ koo yɑ̃ku dɑ̃ɑ yi yi kpɑ bu dɔ̃ɔ doke. Dɔ̃ɔ wi sɔɔrɑ bɑ koo ye kpuro doke kɑ yen wiru kɑ yen ɡum. Bɑ koo yen bɔsɔ yɑ̃nu kɑ yen wɔbunu kpuro teɑwɑ kpɑ yɑ̃ku kowobu bu ye kpuro dɔ̃ɔ doke. Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu nìn nuburɑ koo nɛ, Yinni Gusunɔ dore.
10 Goo ù n mɑɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru mɔ̀ kɑ yɑ̃ɑru, ǹ kun mɛ kɑ boo, yɑ̃ɑ kinɛrɑ u koo ɡo, ǹ kun mɛ boo kinɛru te tɑ ǹ ɑlebu ɡɑɑ mɔ. 11 U koo tu sɑkɑwɑ yɑ̃ku yerun sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ kpɑ yɑ̃ku kowobu bu ten yɛm suɑ bu yɛ̃kɑ yɛ̃kɑ bu kɑ yɑ̃ku yerun nɔɔ bɔkɑ sikerenɑ. 12 U koo yɑɑ ye bɔtiriwɑ kpɑ u kpɛ̃ɛ yɑ̃ku dɔ̃ɔ sɔɔ kɑ yen wiru kɑ yen ɡum sɑnnu. 13 U koo yen bɔsɔ yɑ̃nu kɑ yen wɔbunu suɑ u teɑwɑ, kpɑ yɑ̃ku kowo u ye kpuro suɑ u dɔ̃ɔ doke, yu dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ mɑm mɑm. Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru tèn nuburɑ koo nɛ, Yinni Gusunɔ dore.
14 Goo ù n yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru mɔ̀ kɑ ɡunɔsu, kpɑrukonɑ u koo kɑ tu ko, ǹ kun mɛ totobɛrɛnu. 15 Yɑ̃ku kowo u koo kɑ ɡunɔ ɡe nɑ yɑ̃ku yerɔ. Kpɑ u ɡen wiru burɑ kpɑ u ɡen yɛm yɛ̃kɑ yɛ̃kɑ yɑ̃ku yee ten yɛ̃sɑɔ. 16 U koo ɡen sɑnsu wukiriwɑ kpɑ u ɡen yɔ̃ɔru wĩɑ u kɔ̃ yɑ̃ku yerun sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ mì bɑ rɑ torom wisi. 17 Kpɑ u ɡu bɛrɑ bɛsi yiru u kun sɔsiɑnɛ. Yen biruwɑ u koo ɡu dɔ̃ɔ kpɛ̃ɛ, kpɑ ɡu dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ. Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru tèn nuburu tɑ koo nɛ Yinni Gusunɔ dore.
Yɑ̃ku ni bɑ kuɑ kɑ dĩɑ binnu