LABAARI GEA
NGE MƐ LUKU U YORUA
Luku, wi u tire te yoruɑ, u sɑ̃ɑwɑ Gɛrɛki. U yɛ̃ru mɔ, u sɑ̃ɑwɑ dokotoro, Kol 4:14. Teofiruwɑ u tire te yoruɑ. Teofiru wi, u ǹ mɑɑ sɑ̃ɑ Yuu. Yen sɔ̃nɑ ye u Yesun bwese tɔ̃kɑn ɡɑri mɔ̀, u ɡirɑriwɑ sere Adɑmun mi, wi u sɑ̃ɑ tɔmbu kpuron bɑɑbɑ. Luku u kĩ u sɔ̃ɔsiwɑ mɑ Yesu u sɑ̃ɑwɑ tɔmbu kpuron Fɑɑbɑ kowo, n ǹ mɔ Yuubɑ tɔnɑɡii. U mɑɑ sɔ̃ɔsi mɑ Yesu u tɔmbu kpuro kĩ, bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu kɑ dɑmɡibu kɑ sɑ̃ɑrobu kɑ ɡobiɡibu kɑ kurɔbu kɑ durɔbu kɑ bibu.
Tire ten ɡɑri mɛro yɑ wɑ̃ɑwɑ ten wiru 19:10 sɔɔ ye yɑ nɛɛ, Tɔnun Bii u nɑwɑ u kɑ kɑsu be bɑ kɔ̃ɔrɑ u bu fɑɑbɑ ko.
Tire ten kpunɑɑ
1. Yohɑnu Bɑtɛmu kowo kɑ Yesun mɑrubu kɑ Yesun biru, wiru 1n di sere wiru 2.
2. Yohɑnu Bɑtɛmu kowon wɑɑsu kɑ Yesun kɔkiribu, wiru 3n di sere wiru 4:13.
3. Yesun sɔmburu Gɑlileɔ, wiru 4:14n di sere wiru 9:50.
4. Yesu u wɑ̃ɑ Yerusɑlɛmun swɑɑɔ, wiru 9:51n di sere wiru 19:28.
5. Yesun sɔ̃ɔsi dɑ̃ɑkinu bɑtumɑ sɔɔ, wiru 19:29n di sere wiru 21:37.
6. Yesun sɑnɑm dɑ̃ɑkim hɑnduniɑ sɔɔ, wiru 22n di sere wiru 24.
1
Nɡe mɛ bɑ kuɑ
bɑ kɑ tire te yoruɑ
1-4 Teofiru, bɛɛrɛ bɑkɑɡii, n mɑn wɛ̃re n nun tireru yoruɑ n nun sɔ̃ dee dee ye n koorɑ bɛsɛn suunu sɔɔ. Be bɑ ye wɑ toren di bɑ kuɑ yen lɑbɑɑrin sɔm kowobu mɑ bɑ sun ye sɔ̃ɔwɑ. Dɑbiru be bɑ ye nuɑ bɑ kookɑri kuɑ bu kɑ ye yore dee dee. Nɛn tii nɑ ɡɑri yi kpuro wɛ̃ɛrɑ yin toren di. N mɑɑ mɑn wɛ̃re n nun ye yoruɑ ɑ n kɑ yen ɡem yɛ̃ ye bɑ nun sɔ̃ɔsi.
Gusunɔn ɡɔrɑdo u Yohɑnu Bɑtɛmu kowon mɑrubun ɡɑri nɔɔsiɑ
To, Herodu Yudeɑn tem yɛ̃ron wɑɑti, yɑ̃ku kowo ɡoo wɑ̃ɑ yɑ̃ku kowobun wuuru sɔɔ te bɑ mɔ̀ Abiɑ, win yĩsirɑ Sɑkɑri. Win kurɔ mɑɑ sɑ̃ɑwɑ Aronin bweseru, win yĩsirɑ Elisɑbɛti. Be yiru kpuro ɡeeɡibɑ Gusunɔn wuswɑɑɔ. Bɑ sĩimɔ Yinni Gusunɔn woodɑ kɑ win sɔ̃ɔsibu kpuro sɔɔ dee dee. Adɑmɑ bɑ ǹ bii mɔ yèn sɔ̃ Elisɑbɛti sɑ̃ɑ wĩro, be yiru kpuro bɑ mɑɑ tɔkɔnu kuɑ.
N wee sɑnɑm mɛ n ben wuuru ɡirɑri, Sɑkɑri win yɑ̃ku kobun sɔmburu mɔ̀ Gusunɔn wuswɑɑɔ. Mɑ tubu tubu yɑ nùn mwɑ nɡe mɛ yɑ̃ku kowobun komɑru, u kɑ du Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ u turɑre dɔ̃ɔ doke. 10 Tɔn wɔru kpuro ɡɑ kɑnɑru mɔ̀ tɔɔwɔ sɑnɑm mɛ u turɑre dɔ̃ɔ dokemɔ. 11 Mɑ Yinnin ɡɔrɑdo u nùn kure u yɔ̃ mi bɑ rɑ turɑre dɔ̃ɔ doken nɔm ɡeuɔ. 12 Ye Sɑkɑri u nùn wɑ, u wom torurɑ mɑ bɛrum nùn mwɑ. 13 Mɑ ɡɔrɑdo wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku bɛrum ko Sɑkɑri, domi bɑ wunɛn kɑnɑru mwɑ. Wunɛn kurɔ Elisɑbɛti u koo nun bii tɔn durɔ mɑruɑ, kpɑ ɑ nùn yĩsiru kɛ̃ Yohɑnu. 14 Kɑɑ nuku doo bɑkɑbu wɑ, tɔn dɑbirɑ koo mɑɑ yɛ̃ɛri win mɑrubun sɔ̃. 15 Domi u koo ko tɔn boko Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. U ǹ tɑm nɔrumɔ. U ko n mɑɑ Hunde Dɛɛro yibɑ win mɛron nukurun di. 16 U koo de Isirelibɑ dɑbiru bu wurɑ Gusunɔ ben Yinnin mi ɡiɑ. 17 U koo nùn swɑɑ ɡbiiyɑ kpɑ u n sɑ̃ɑ nɡe Gusunɔn sɔmɔ Eli, u n dɑm mɔ u kɑ bɑɑbɑbɑ kɑ ben bibu dorɑsiɑ, kpɑ u mɑɑ kɑ mɛm nɔɔ sɑribɑ wurɑ ɡeeɡibun swɑɑ sɔɔ, kpɑ u mɑɑ tɔmbun ɡɔ̃rusu sɔɔru koosiɑ mɑm mɑm Yinnin sɔ̃.
18 Sɑkɑri u ɡɔrɑdo wi bikiɑ u nɛɛ, ɑmɔnɑ ko nɑ n kɑ yɛ̃ mɑ ɡɑri yi ɡemɑ. Domi nɛ durɔ tɔkɔrɑ, nɛn kurɔn tii mɑɑ tɔkɔru kuɑ.
19 Mɑ ɡɔrɑdo wi, u nùn wisɑ u nɛɛ, nɛnɑ Gɑbiriɛ, nɛ wi nɑ rɑ n yɔ̃ Gusunɔn wuswɑɑɔ. Bɑ mɑn ɡɔrimɑwɑ n kɑ nun ɡɑri ko kpɑ n kɑ nun lɑbɑɑri ɡeɑ ye nɔɔsiɑ. 20 Adɑmɑ ɑ ǹ nɛn ɡɑri nɑɑnɛ doke yi yi koo koorɑ yin sɑɑ sɔɔ. Yen sɔ̃nɑ, ɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ ɑ ɡɑri ɡere sere dɔmɑ te yɑbu ye, yɑ koorɑ.
21 Tɔmbɑ Sɑkɑri mɑrɑ, mɑ biti yɑ bu mwɑ ye u kɑ tɛ mɛ sɑ̃ɑ yerɔ. 22 Ye u yɑrɑ, u ǹ kpĩɑ u kɑ bu ɡɑri kue, mɑ bɑ ɡiɑ mɑ u kɑ̃siru wɑwɑ sɑ̃ɑ yeru mi. U kɑ bu nɔmɑ ɡɑri sɔ̃ɔmɔ, u ǹ nɔɔ wukie.
23 Ye win yɑ̃ku kowo sɔmburɑ kpɑ, u sĩɑ win yɛnuɔ. 24 Yen biru win kurɔ Elisɑbɛti u ɡurɑ suɑ, mɑ u tii beruɑ suru nɔɔbu. U nɛɛ, 25 n wee ye Yinni Gusunɔ u mɑn kuɑ. U kɑ mɑn nɔnu ɡeu mɛɛrɑ u mɑn sekuru yɑrɑ tɔmbun wuswɑɑɔ.
Wɔllun ɡɔrɑdo
u Yesun mɑrubun ɡɑri nɔɔsiɑ
26-27 Elisɑbɛtin ɡurɑn suru nɔɔbɑ tiɑse, Gusunɔ u win ɡɔrɑdo Gɑbiriɛ ɡɔrɑ Nɑsɑrɛtiɔ, Gɑlilen tem sɔɔ wɔndiɑ ɡoon mi, wi u kun durɔ yɛ̃. Wɔndiɑ win durɔ kɛ̃ɛro Yosɛfu u sɑ̃ɑwɑ Dɑfidi sinɑ bokon bweseru. Wɔndiɑ win tiin yĩsirɑ Mɑɑri. 28 Gɔrɑdo wi, u dɑ win mi mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ nun tɔburɑ, Gusunɔ u nun durom kuɑ, u mɑɑ wɑ̃ɑ kɑ wunɛ.
29 Mɑɑrin lɑɑkɑri yɑ burisinɑ kɑ ɡɑri yi, mɑ u tii bikiɑ u nɛɛ, tɔbiri teren bweserɑ mini. 30 Gɔrɑdo u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku bɛrum ko Mɑɑri domi Gusunɔ u nun durom kuɑ. 31 Wee kɑɑ ɡurɑ suɑ ɑ bii tɔn durɔ mɑ kpɑ ɑ nùn yĩsiru kɛ̃ Yesu. 32 U koo ko tɔn boko. Bɑ ko n dɑ nùn soku Wɔrukoon Bii. Yinni Gusunɔ u koo nùn win sikɑdo Dɑfidin bɑndu wɛ̃. 33 U ko n bɑndu dii Yɑkɔbun yɛnuɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Win bɑndu tɑ ǹ ko n nɔru mɔ.
34 Mɑ Mɑɑri u ɡɔrɑdo bikiɑ u nɛɛ, ɑmɔnɑ yeni yɑ koo kɑ koorɑ domi nɑ ǹ durɔ yɛ̃.
35 Gɔrɑdo u nùn wisɑ u nɛɛ, Hunde Dɛɛro u koo nun deemɑ, kpɑ Wɔrukoon dɑm mu nun wukiri. Yen sɔ̃nɑ bɑ koo bii dɛɛro wi kɑɑ mɑ mi soku Gusunɔn Bii. 36 Wee wunɛn mɛro bisi Elisɑbɛti wi bɑ rɑɑ sokumɔ wĩro, win tii u bii tɔn durɔn ɡurɑ mɔ win tɔkɔru sɔɔ. U wɑ̃ɑ win suru nɔɔbɑ tiɑse sɔɔ tɛ̃. 37 Domi ɡɑ̃ɑnu sɑri ni Gusunɔ kpɑnɛ.
38 Mɑɑri nɛɛ, nɛnɑ Yinnin yoo. N mɑn kuo nɡe mɛ ɑ ɡeruɑ. Mɑ ɡɔrɑdo wi, u doonɑ.
Mɑɑri u Elisɑbɛti berɑm dɑ
39 Sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ, Mɑɑri u seewɑ kpɑɑkɑ u dɑ Yudeɑn wuu ɡɑɡu sɔɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ ɡuunun berɑ ɡiɑ. 40 U duɑ Sɑkɑrin yɛnuɔ mɑ u Elisɑbɛti tɔburɑ. 41 Ye Elisɑbɛti u Mɑɑrin tɔbiribu nuɑ, yerɑ bii wi u wɑ̃ɑ win nukurɔ u diirɑ mɑ Elisɑbɛti u Hunde Dɛɛro yibɑ. 42 Mɑ u ɡbɑ̃rɑ u nɛɛ, domɑruɡiiwɑ wunɛ tɔn kurɔbu sɔɔ, domɑruɡiiwɑ mɑɑ bii wi kɑɑ mɑ. 43 Wɑrɑ rɑ n nɛ, nɛn Yinnin mɛro u kɑ mɑn berɑm nɑ. 44 Domi wee, ye wunɛn tɔbiribun nɔɔ ɡɑ nɛn swɑɑ wɔri, bii wi u wɑ̃ɑ nɛn nukurɔ u diirɑ kɑ nuku dobu. 45 Doo nɔɔruɡiiwɑ wunɛ ye ɑ kɑ nɑɑnɛ doke mɑ ye kpuro yɑ koo koorɑ ye Gusunɔ u nun sɔ̃ɔwɑ.
Mɑɑrin womu
46 Mɑɑri u womu kuɑ u nɛɛ,
nɛn ɡɔ̃ru ɡɑ Yinni sɑɑbu mɔ̀.
47 Nɛn hunde yɛ̃ɛrimɔ Gusunɔ nɛn Fɑɑbɑ kowon sɔ̃,
48 yèn sɔ̃ u kɑ mɑn nɔnu ɡeu mɛɛrɑ, nɛ wi nɑ sɑ̃ɑ win yoo bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ.
Wee, sɑɑ tɛ̃n di sɑɑ bɑɑyeren tɔmbu bɑ koo mɑn soku doo nɔɔruɡii
49 yèn sɔ̃ Gusunɔ dɑm kpuroɡii u mɑn ɡɑ̃ɑ bɑkɑnu kuɑ.
Win yĩsirɑ Dɛɛro.
50 U rɑ be bɑ nùn nɑsie durom kue sɑɑ bɑɑyere.
51 U win dɑm sɔ̃ɔsi,
mɑ u be bɑ tii suɑbun bwisikunu mɔ yɑrinɑsiɑ.
52 U sinɑmbu bɑndu yɑrɑ.
Mɑ u bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu wɔlle suɑ.
53 U ɡɔ̃ɔrobu debiɑ kɑ ɡɑ̃ɑ ɡeenu.
Mɑ u ɡobiɡibu ɡirɑ nɔm dirɑ.
54 U win sɔmɔ Isireli somi
yèn sɔ̃ u win durom yɑɑyɑ
55 mɛ u Aburɑhɑmu kɑ win bibu kuɑmmɛ sere kɑ bɑɑdommɑ
nɡe mɛ u bɛsɛn bɑɑbɑbɑ nɔɔ mwɛɛru kuɑ.
56 Mɑɑri u kɑ Elisɑbɛti sinɑ nɡe suru itɑ, yen biru u ɡɔsirɑ win kpɑɑrɔ.
Yohɑnu Bɑtɛmu kowon mɑrubu
57 Elisɑbɛtin mɑrubun sɑnɑm yibɑ, mɑ u bii tɔn durɔ mɑrɑ. 58 Win berusebu kɑ win dusibu bɑ nuɑ mɑ Yinni u nùn durom bɑkɑm kuɑ, mɑ bɑ kɑ nùn nuku dobu mɔ̀ sɑnnu. 59 Mɑ n kuɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ itɑse bɑ mɛnnɑ bu kɑ bii wi bɑnɡo ko, mɑ bɑ kĩ bu nùn yĩsiru kɛ̃ Sɑkɑri nɡe win tundon yĩsiru. 60 Adɑmɑ win mɛro u ɡeruɑ u nɛɛ, ɑɑwo, Yohɑnuwɑ bɑ koo nùn soku.
61 Mɑ bɑ nɛɛ, wunɛn bweseru sɔɔ, ɡoo sɑri wi u yĩsi te mɔ.
62 Yerɑ bɑ win tundo ɡɑri bikiɑ kɑ yĩreru bu kɑ ɡiɑ mɛ u kĩ bu nùn soku. 63 Mɑ u bu ɡɑ̃ɑnu bikiɑ nì sɔɔ u koo yore mɑ u yoruɑ, Yohɑnuwɑ win yĩsiru. Mɑ biti yɑ tɔn be kpuro mwɑ. 64 Yɑnde win nɔɔ ɡɑ wukiɑrɑ, win yɑrɑ dɛndɑ, u ɡɑri mɔ̀ mɑ u Gusunɔ siɑrɑmɔ. 65 Bɛrum be kpuro mwɑ be bɑ wɑ̃ɑ berɑ mi, mɑ bɑ ɡɑri yi kpuro sɔ̃ɔnɑ bɑ kɑ sikerenɑ Yudeɑn tem wusu sɔɔ si su wɑ̃ɑ ɡuunun berɑ ɡiɑ. 66 Mɑ be bɑ ɡɑri yi nuɑ kpuro, bɑ yi beruɑ ben ɡɔ̃rusɔ, bɑ bikiɑnɑmɔ bɑ mɔ̀, ǹ n mɛn nɑ, ɑmɔnɑ bii wi, u koo rɑ ko.
Domi bɑ wɑ Yinnin nɔmu ɡɑ wɑ̃ɑ kɑ wi.
Sɑkɑri u Gusunɔn ɡɑri ɡeruɑ
67 Mɑ bii win tundo Sɑkɑri, u Hunde Dɛɛro yibɑ mɑ u ɡeruɑ u nɛɛ,
68 su Gusunɔ Isirelibɑn Yinni siɑrɑ
ye u kɑ win tɔmbu nɑɑwɑ
mɑ u bu yɑkiɑ.
69 Mɑ u kɑ sun Fɑɑbɑ kowo dɑmɡii nɑɑwɑ
wi u sɑ̃ɑ Dɑfidi win sɔm kowon sikɑdobu.
70-71 Wiyɑ u koo sun fɑɑbɑ ko sɑɑ bɛsɛn yibɛrɛbɑn min di,
kɑ be bɑ sun tusɑ kpuron nɔmɑn di,
nɡe mɛ u rɑɑ ɡeruɑ
sɑɑ win sɔmɔ dɛɛrobun nɔsun di
be bɑ wɑ̃ɑ yellu.
72 Mɛyɑ u kɑ bɛsɛn bɑɑbɑbɑ durom kuɑ,
mɑ u mɑɑ win nɔɔ mwɛɛ dɛɛrɑru yɑɑyɑ.
73 Nɡe mɛ u rɑɑ bɔ̃ruɑ
Aburɑhɑmu bɛsɛn bɑɑbɑn wuswɑɑɔ
74 u kɑ sun wɔrɑ sɑɑ bɛsɛn yibɛrɛbɑn nɔmɑn di,
kpɑ u sun ɑyeru wɛ̃ su kɑ nùn sɑ̃ bɛrum sɑriru sɔɔ,
75 kpɑ su ko dɛɛrobu kɑ ɡemɡibu win wuswɑɑɔ
bɛsɛn wɑ̃ɑrun sɑnɑm kpuro sɔɔ.
76 Wunɛ mɑɑ nɛn bii,
bɑ koo nun sokuwɑ Wɔrukoon sɔmɔ
domi kɑɑ Yinni ɡbiiyɑ ɑ kɑ win swɛɛ sɔmɛ,
77 kpɑ ɑ mɑɑ win tɔmbu sɔ̃ mɑ bɑ koo fɑɑbɑ
wɑ bɑ̀ n bu ben torɑnu suuru kuɑ
78 bɛsɛn Yinnin wɔnwɔndun sɔ̃ te tɑ kpɑ̃.
Wɔnwɔn ten sɑɑbuwɑ
yɑm bururɑm ko n sun nɑɑwɑ wɔllun di
nɡe buruku sɔ̃ɔ yɑnɑ,
79 u kɑ bu yɑm dɛɛrɑsiɑ
be bɑ wɑ̃ɑ yɑm wɔ̃kuru sɔɔ
kɑ be ɡɔɔn bɛrum wukiri nɡe yɑm wɔ̃kuru.
Kpɑ u kɑ bɛsɛn nɑɑsu kpɑrɑ ɑlɑfiɑn swɑɑ sɔɔ.
80 Mɑ bii wi, u kpɛ̃ɑmɔ u bwisi mɔ̀, mɑ u dɑ u wɑ̃ɑ ɡbɑburɔ sere n kɑ kuɑ tɔ̃ɔ te u tii sɔ̃ɔsi Isirelibɑn wuswɑɑɔ.