LABAARI GEA
NGE MƐ MATEU U YORUA
Mɑteun tireru tɑ sɑ̃ɑwɑ Lɑbɑɑri ɡeɑn tirenu nnɛ ye sɑ rɑɑ wɑn teeru. Tire nin bɑɑtere tɑ mɔ ye tɑ nɑɑ ɡire. Mɑteun tireru sɔɔ u sɔ̃ɔsimɔ mɑ Yesu u sɑ̃ɑwɑ Kirisi wi Gusunɔ u ɡɔsɑ yellun di. Mɑ bɑ win ɡɑri yoruɑ Nɔɔ Mwɛɛ Gururu sɔɔ. Yuubɑ bɑ Kirisi wi mɑrɑ u nɑ u bu yɑkiɑ Romuɡibun nɔmɑn di. Yenin sɔ̃nɑ Yesu u ɡerumɔ u siremɔ mɑ win bɑndɑ kun sɑ̃ɑ hɑnduniɑ miɡiru.
Mɑteun tireru tɑ sɑ̃ɑwɑ tire te tɑ Nɔɔ Mwɛɛ Gururu kɑ Nɔɔ Mwɛɛ Kpɑɑrun ɡɑri swɛɛnɑmɔ, kɑ sere Isirelibɑ kɑ mɑɑ Yesun yiɡbɛru.
Tire ten kpunɑɑ
1. Yesun bwese tɔ̃kɑ kɑ win mɑrubu, wiru 1n di sere wiru 2.
2. Yesun bɑtɛmu kɑ win kɔkiribu, wiru 3n di sere wiru 4.
3. Yesun sɔ̃ɔsinu ɡuuru wɔllɔ, wiru 5n di sere wiru 7.
4. Bɑrɔbun bɛkiɑbu kɑ ɡɔrobun ɡɔrɑn dɑɑbu, wiru 8n di sere wiru 10.
5. Sɔ̃ɔsi ni Yesu u kuɑ, wiru 11n di sere wiru 12.
6. Mɔnnu kɑ sɔm mɑɑmɑɑkiɡinu, wiru 13n di sere wiru 16.
7. Yesun wɑsin ɡɔsiɑbu kɑ win Yerusɑlɛmun dɑɑbu, wiru 17n di sere wiru 20.
8. Yesun sɔ̃ɔsi dɑ̃ɑkinu Yerusɑlɛmuɔ, wiru 21n di sere wiru 25.
9. Yesun siribu kɑ win ɡɔɔ kɑ win seebu ɡɔrin di, wiru 26n di sere wiru 28.
1
Yesu Kirisin bweserun tɔ̃kɑ
(I mɑɑ mɛɛrio Luku 3:23-38)
Yesu Kirisin bweserun tɔ̃kɑ wee, wi u sɑ̃ɑ Dɑfidin sikɑdobu. Dɑfidi mɑɑ sɑ̃ɑ Aburɑhɑmun sikɑdobu.
Aburɑhɑmu u Isɑki mɑrɑ, Isɑki u Yɑkɔbu mɑrɑ. Yɑkɔbu u Yudɑ mɑrɑ kɑ win mɑɑbu kɑ wɔnɔbu. Yudɑ kɑ Tɑmɑri bɑ Fɑrɛsi kɑ Sɑrɑ mɑrɑ. Fɑrɛsi u Esiromu mɑrɑ. Esiromu u Arɑmu mɑrɑ. Arɑmu u Aminɑdɑbu mɑrɑ. Aminɑdɑbu u Nɑsoni mɑrɑ. Nɑsoni u Sɑɑmɔɔ mɑrɑ. Sɑɑmɔɔ kɑ Rɑhɑbu bɑ Boɑsi mɑrɑ. Boɑsi kɑ Rutu bɑ Yobɛdi mɑrɑ. Yobɛdi u Isɑi mɑrɑ. Isɑi u Dɑfidi mɑrɑ.
Dɑfidi u kuɑ sunɔ, mɑ wi kɑ wi u rɑɑ sɑ̃ɑ Yurin kurɔ bɑ Sɑlomɔɔ mɑrɑ. Sɑlomɔɔ u Roboɑmu mɑrɑ. Roboɑmu u Abiɑ mɑrɑ. Abiɑ u Asɑfu mɑrɑ. Asɑfu u Yosɑfɑti mɑrɑ. Yosɑfɑti u Yorɑmu mɑrɑ. Yorɑmu u Osiɑsi mɑrɑ. Osiɑsi u Yotɑmu mɑrɑ. Yotɑmu u Akɑsi mɑrɑ. Akɑsi u Esekiɑsi mɑrɑ. 10 Esekiɑsi u Mɑnɑse mɑrɑ. Mɑnɑse u Amɔɔ mɑrɑ. Amɔɔ u Yosiɑsi mɑrɑ. 11 Yosiɑsi u Yekoniɑ mɑrɑ kɑ win wɔnɔbu sɑnɑm mɛ bɑ Isirelibɑ ɡurɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbilonin temɔ.
12 Ben Bɑbilonin dɑɑbun biru Yekoniɑ u Sɑlɑtiɛli mɑrɑ. Sɑlɑtiɛli u Sorobɑbɛli mɑrɑ. 13 Sorobɑbɛli u Abiudu mɑrɑ. Abiudu u Eliɑkimu mɑrɑ. Eliɑkimu u Asoru mɑrɑ. 14 Asoru u Sɑdɔku mɑrɑ. Sɑdɔku u Asimu mɑrɑ. Asimu u Eliudu mɑrɑ. 15 Eliudu u Eleɑsɑɑ mɑrɑ. Eleɑsɑɑ u Mɑtɑni mɑrɑ. Mɑtɑni u Yɑkɔbu mɑrɑ. 16 Yɑkɔbu u Yosɛfu mɑrɑ wi u kuɑ Mɑɑrin durɔ. Mɑɑri wiyɑ, u Yesu mɑrɑ, wi bɑ sokɑ Kirisi.
17 Nɡe mɛyɑ ben bwese te sɔɔ, sɑɑ Aburɑhɑmun min di n kɑ ɡirɑri Dɑfidin mi, bɑ sɑ̃ɑwɑ tɔnu wɔkurɑ nnɛ. Sɑɑ mɑɑ Dɑfidin min di n kɑ ɡirɑri sɑɑ ye bɑ kɑ bu yoru dɑ Bɑbilonin temɔ, bɑ sɑ̃ɑwɑ tɔnu wɔkurɑ nnɛ. Yen biru sɑɑ mìn di bɑ kɑ bu dɑ Bɑbilonin temɔ n kɑ Kirisin sɑɑ ɡirɑri, be, bɑ mɑɑ sɑ̃ɑwɑ tɔnu wɔkurɑ nnɛ.
Yesu Kirisin mɑrubu
(I mɑɑ mɛɛrio Luku 2:1-7)
18 Wee nɡe mɛ bɑ kɑ Yesu Kirisi mɑrɑ. Win mɛro Mɑɑri u sɑ̃ɑ Yosɛfun kurɔ kɛ̃ɛro, ɑdɑmɑ bu sere suɑnɑ Mɑɑri u deemɑ u ɡurɑ mɔ sɑɑ Hunde Dɛɛron min di. 19 Win durɔ Yosɛfu wi, u sɑ̃ɑ ɡeeɡii, u ǹ kĩ u Mɑɑri sekuru doke bɑtumɑ sɔɔ. Yen sɔ̃nɑ u ɡɔ̃ru doke u nùn yinɑ ɑsiri sɔɔ. 20 Sɑɑ ye u ye bwisikumɔ sɑɑ yerɑ Yinnin ɡɔrɑdo u nùn kure dosu sɔɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yosɛfu, Dɑfidin sikɑdobu ɑ ku bɛrum ko ɑ kɑ wunɛn kurɔ kɛ̃ɛro Mɑɑri yɛnu doke, domi ɡurɑ ye u mɔ mi, sɑɑ Hunde Dɛɛron min diyɑ. 21 U koo bii tɔn durɔ mɑ, kpɑ ɑ nùn yĩsiru kɛ̃ Yesu * Yesu - Yĩsi ten tubusiɑnɑ fɑɑbɑ kowo., domi u koo win tɔmbu fɑɑbɑ ko sɑɑ ben durum di.
22 Yeni kpuro yɑ koorɑ kpɑ Yinnin ɡɑri yi u ɡeruɑ sɑɑ win sɔmɔn nɔɔ sɔɔn di yi kɑ koorɑ, 23 yi yi nɛɛ,
“Wɔndiɑ ɡoo u koo ɡurɑ suɑ kpɑ u bii tɔn durɔ mɑ,
kpɑ bu nùn yĩsiru kɛ̃ Emɑnuɛli.”
Yĩsi ten tubusiɑnɑ, Gusunɔ wɑ̃ɑ kɑ bɛsɛ.
24 Yen sɔ̃nɑ ye Yosɛfu u yɑndɑ, u kuɑ ye Yinnin ɡɔrɑdo u nùn sɔ̃ɔwɑ, u Mɑɑri yɛnu doke. 25 Adɑmɑ u ǹ nùn yɛ̃ kurɔ sere u kɑ win bii tɔn durɔ mɑrɑ. Mɑ u nùn yĩsiru kɑ̃ Yesu.

*1:21 Yesu - Yĩsi ten tubusiɑnɑ fɑɑbɑ kowo.