NAHUMU
Nɑhumu u sɔ̃ɔsimɔ win tireru sɔɔ torɑ ni Ninifuɡibu bɑ mɔ̀. Yen sɔ̃nɑ u bu sɔ̃ɔmɔ mɑ bɑ koo ben wuu ɡe wɔri bu kpeerɑsiɑ. Yenibɑ kpuro sɔɔ, Gusunɔ u koo be bɑ nùn nɑɑnɛ sɑ̃ɑ wɔnwɔndu kɑ durom kuɑ sɑnɑm mɛ u koo Asiriɡibu siri.
Tire ten kpunɑɑ
1. Gɑrin wiru, wiru 1:1.
2. Gusunɔn yiiko, wiru 1:2-8.
3. Gusunɔn siribu, wiru 1:9n di sere wiru 2:3.
4. Ninifu yɑ koo kɑm ko, wiru 2:4n di sere wiru 3:19.
1
Gɑri wee yi Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ wuu ɡe bɑ mɔ̀ Ninifun sɔ̃. Nɑhumu Ɛlikosiɡiiwɑ Gusunɔ u derɑ u yi wɑ kɑ̃siru sɔɔ mɑ u yoruɑ.
Yinni Gusunɔ u do u sɛ̃
Yinni Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ nisinuɡii.
U rɑ mɔru kɔsie.
Win mɔru yɑ kpɑ̃.
U rɑ win yibɛrɛbɑ mɔru kɔsie.
U ku rɑ bu suuru kue.
U ku rɑ toro deri u kun nùn sɛɛyɑsie.
Adɑmɑ u ku rɑ mɔru se fuuku.
Win dɑm mu kpɑ̃.
Ù n sĩimɔ, woo ɡunɑ yɑ rɑ n seewɑwɑ,
kpɑ ɡuru winu nu n sɑ̃ɑ nɡe win nɑɑsun tuɑ.
Ù n nim wɔ̃ku ɡbɑ̃re, ɡɑ rɑ ɡberewɑ.
U rɑ dɑɑnu kpuron nim ɡberɑsiewɑ,
kpɑ yɑkɑ si su wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ kɑ Kɑɑmɛlin ɡɑ̃ɑnɔ su ɡberɑ,
kpɑ dɑ̃ɑ wɛ̃ɛ si su wɑ̃ɑ Libɑniɔ su dɛllɑ.
U derɑ ɡuunu bɑ̃ɑrimɔ.
Mɑ ɡunɡunu diirimɔ.
Mɑ tem kɑ mɛn tɔmbu bɑ yiiyɑrɑmɔ win wuswɑɑɔ.
Wɑrɑ u koo kpĩ u yɔ̃rɑ u win mɔru mɑ.
Wɑrɑ u koo kɑ win mɔru ɡɑbirinɑ.
Win mɔru yɑ rɑ pusiwɑ nɡe dɔ̃ɔ.
Wee yɑ kpenu bɛsukumɔ.
Yinni Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ tɔn ɡeo.
U sɑ̃ɑwɑ be bɑ wɑ̃ɑ wɑhɑlɑ sɔɔn kuku yeru.
Be bɑ nùn nɑɑnɛ sɑ̃ɑ, berɑ u rɑ nɔɔri.
U koo Ninifu kpeerɑsiɑ mɑm mɑm kɑ nim bɑkɑm,
kpɑ u win yibɛrɛbɑ nɑɑ ɡirɑ sere ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɔ yɑm wɔ̃kuru sɔɔ.
Gɑri yi Gusunɔ u ɡeruɑ
Yudɑ kɑ Ninifun sɔ̃
Mbɑ i Yinni Gusunɔ bwisikusimɔ.
Wiyɑ u rɑ kɑm koosie mɑm mɑm.
Bɑ ku rɑ nɔni swɑ̃ɑru wɑ nɔn yiruse.
10 Yibɛrɛ be, bɑ sɑ̃ɑ nɡe sɑ̃ki kɔkɔnu,
bɑ rɑ tɑm nɔ sere mu bu ɡo.
Kɑ mɛ, bɑ koo dɔ̃ɔ mwɑɑrɑwɑ mɑm mɑm nɡe yɑkɑ ɡbebusu.
11 Ninifu, wunɛn min diyɑ ɡoo u yɑrɑ
wi u Gusunɔ kɔ̃sɑ bwisikusimɔ,
mɑ u kĩ u nùn seesi.
12 Yinni Gusunɔ u Yudɑbɑ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
bɑɑ bɛɛn yibɛrɛbɑ bɑ̀ n dɑbi ɑmɔ,
mɑ bɑ dɑm mɔ ɑmɔ,
kɑ mɛ, kon bu ɡowɑ mɑm mɑm.
Nɑ bɛɛ sekuru doke.
Nɑ ǹ mɑɑ wuremɔ n bɛɛ kuɑ nɡe mɛ.
13 Kon ben yoo te bɑ bɛɛ diisiɑmɔ kpeerɑsiɑ.
Kon ten yɔni kɑsuku.
14 Bɛɛ Ninifuɡibu, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ bɛɛn sɔ̃.
Nɑ nɛɛ, i ǹ bweseru wɑsi
te tɑ koo bɛɛn yĩsiru sɔbe.
Kon bɛɛn bwɑ̃ɑroku dɑ̃ɑɡinu kɑ sisuɡinu kpuro wunɑ bɛɛn bũu dirun di,
kpɑ n bɛɛn sikɑ sɔɔru ko.
Domi i ǹ sɑ̃ɑ ɡɑ̃ɑnu.