3
Nɛn bii, ɑ ku nɛn sɔ̃ɔsinu duɑri. A nɛn woodɑbɑ nɛnuɔ. Yerɑ yɑ koo de wunɛn wɑ̃ɑru tu dɛnyɑ, kpɑ ɑ n wɑ̃ɑ bɔri yɛndu sɔɔ. A de ɑ ɡeɑ ko kpɑ ɑ n sɑ̃ɑ nɑɑnɛɡii. A ye kpuro sebuo wĩirɔ nɡe wurɑn sɑbɑ, kpɑ ɑ de yɑ n wɑ̃ɑ wunɛn ɡɔ̃ruɔ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ kɑɑ n bɛɛrɛ mɔ Gusunɔ kɑ tɔmbun wuswɑɑɔ. A Gusunɔ wunɛn Yinni nɑɑnɛ koowo kɑ ɡɔ̃ru tiɑ ɑ kun tɑ̃sɑ wunɛn tiin yɛ̃ru sɔɔ. A de ɑ n win bwisikunu mɔ wunɛn kookoosu kpuro sɔɔ, kpɑ u wunɛn swɑɑ sɔmɛ. A ku tii mɛɛri bwisiɡii. A Yinni Gusunɔ nɑsio kpɑ ɑ kɔ̃sɑ suuri. Yerɑ yɑ koo ko wunɛn wɑsin bwɑ̃ɑ dobu kɑ wunɛn kukunun dɑm. Ye ɑ mɔ kpuro sɔɔ, ɑ ɡbiiyo ɑ Yinni Gusunɔ win bɔnu wɛ̃. Nɡe mɛyɑ kɑɑ kɑ nùn bɛɛrɛ wɛ̃. 10 Sɑnɑm mɛyɑ wunɛn birɑnu nu koo dĩɑnu yibu kpɑ wunɛn tɑm mu n kpɑ̃ sere ɑ ɑyeru biɑ mi kɑɑ doke. 11 Wunɛ nɛn bii durɔbu, ɑ ku Yinni Gusunɔn ɡerusibu ɡɑrisi tɑɑrɛ. A ku mɑɑ win sɛɛyɑsiɑbu mɛɛri nɡe torɑru. 12 Domi wi u kĩ, wiyɑ u rɑ sɛɛyɑsie, nɡe mɛ tundo wi u win bii kĩ kɑ ɡem, u rɑ ko.
Bwisi kɑ doo nɔɔru
13 Doo nɔɔruɡiiwɑ wi u bwisi dɔbɑ, mɑ u yɛ̃ru kɑsu u wɑ. 14 Domi bwisi yi ɑre mɔ n sii ɡeesu kɑ wurɑɡii kere. 15 Yin bɛɛrɛ yɑ kpɑ̃ yɑ burɑ yɑ̃nu kpuro kere. Ye bɑ rɑ kɑsu kpuro sɔɔ, ɡɑ̃ɑnu sɑri ni kɑɑ kɑ yi weesinɑ. 16 Bwisi yin nɔm ɡeuɔ, hunde dɑkɑɑwɑ yɑ wɑ̃ɑ mi. Yin nɔm dwɑrɔ mɑɑ, ɑrumɑni kɑ bɛɛrɛwɑ yɑ wɑ̃ɑ mi. 17 Bwisi yi koo nun ɑlɑfiɑ wɛ̃, kpɑ ɑ n bɔri yɛndu mɔ wunɛn wɑ̃ɑrun swɛɛ kpuro sɔɔ. 18 Be bɑ yi mwɑ, yi bu wɑ̃ɑru wɛ̃ɛmɔ. Doo nɔɔruɡibɑ be bɑ yi nɛni kem kem. 19 Bwisiyɑ Yinni Gusunɔ u kɑ hɑnduniɑ tɑkɑ kuɑ. Win yɛ̃rɑ u kɑ wɔllu kuɑ. 20 Win bwisi yin sɑɑbuwɑ nim mu kɑ kurɑmɔ tem di, mɑ ɡuru winu nu demɔ ɡurɑ nɛmɔ.
Yinni Gusunɔwɑ
u bwisiɡii kɔ̃su
21 Nɛn bii, ɑ bwisi kɑ lɑɑkɑri nɛnuɔ, ɑ ku de yen ɡɑɑ yu nun kisirɑri. 22 Yɑ koo nun wɑ̃ɑ ɡeeru kɑ bɛɛrɛ wɛ̃. 23 Kɑɑ kpĩ ɑ sĩ kɑ toro sindu, ɑ ǹ sokurɑmɔ. 24 À n kpunɑ wɔ̃kuru, bɛrum kun nun mɔ̀. Kɑɑ dweeyɑwɑ kɑ bɔri yɛndu. 25 A ǹ kɑɑ n mɑɑ kɑ ɡɑ̃ɑnu nɑnde ni nu koo nun deemɑ subɑru, ǹ kun mɛ tɔn kɔ̃so wi u koo nun wɔrimɑ. 26 Domi Yinni Gusunɔ u koo nun kɔ̃su. U koo nun ɡbɑrɑ yɛ̃ri kpuron di.
A wunɛn tɔnusi kĩɔ
27 Wi n weenɛ ɑ ɡeɑ kuɑ, ɑ̀ n yen dɑm mɔ, ɑ ye koowo. 28 Wunɛn beruse ù n nun ɡɑ̃ɑnu kɑnɑ ni kɑɑ kpĩ ɑ nùn kɛ̃ mii mii, ɑ ku nɛɛ, u doo sere siɑ. 29 A ku wi u nun nɑɑnɛ sɑ̃ɑ kɔ̃sɑ bwisikusi. 30 A ku kɑ ɡoo sɑnnɑ kɑm u kun nun kɔ̃sɑ kue. 31 A ku tɔn kɔ̃sobun dɑɑ kĩɑ, ɑ ku mɑɑ ben yirɑ swĩi. 32 Domi Yinni Gusunɔ u tɔn kɔ̃sobu tusɑ, ɑdɑmɑ u rɑ ɡemɡibu ko win bɔrɔbɑ. 33 U rɑ tɔn kɔ̃sobun yɛnusu bɔ̃rusiwɑ, kpɑ u ɡemɡibuɡisu domɑru kuɑ. 34 Be bɑ rɑ nùn yɑɑkoru ko, beyɑ u rɑ mɑɑ yɑɑkoru ko. Adɑmɑ be bɑ tii kɑwe, beyɑ u rɑ durom kue. 35 Bwisiɡibu bɑ koo bɛɛrɛ wɑ, kpɑ ɡɑri bɑkɑsu su sekuru wɑ.
Bwisin ɑrufɑɑni