7
Wunɛ nɛn bii durɔbu, ɑ nɛn ɡɑri nɛnuɔ, kpɑ ɑ ku rɑ nɛn ɡere duɑri. A nɛn ɡere mɛm nɔɔwɔ kpɑ ɑ wɑ ɑ wɑ̃ɑru di. A nɛn sɔ̃ɔsiru lɑɑkɑri koowo nɡe mɛ tɔnu rɑ n win nɔni lɑɑkɑri sɑ̃ɑ. A tu nɛnuɔ kem kem kpɑ ɑ tu yore wunɛn ɡɔ̃ruɔ. A bwisi sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wunɑ nɛn sesu, kpɑ ɑ lɑɑkɑri soku wunɛn bɔrɔ. Ye yiru ye, yɑ koo nun ɡbɑrɑ ɡɑbun kurɔbun min di be bɑ rɑ tɔnu fufu ko.
Sɔ̃ɔ teeru nɑ yɑm mɛɛrɑ nɛn dirun fɛnɛntin di. Nɑ ɡɑri bɔkɔ ɡoo wɑ ɑluwɑɑsi lɑɑkɑri sɑriruɡibun suunu sɔɔ. U sɑrɔ u dɔɔ wuu suunuɔ mi kurɔ sɑkɑrɑ kowo ɡoo u wɑ̃ɑ. Mɑ u kpɑ kɑ win yɛnun bɔkuɔ, u sĩimɔ tɛɛru sɔɔ, sɑɑ yoki yɑm bereberebun di sere n kɑ kuɑ wɔ̃kuru. 10 Wee, kurɔ wi, u kɑ nùn yinnɑ, u kurɔ tɑnɔ yɑ̃nu sebuɑ. Bwisi kɔ̃si wɑ̃ɑ win ɡɔ̃ruɔ. 11 U sɑ̃ɑwɑ sekuru sɑri kɑ ɡɑri sunɔ. U ku rɑ sinɛ win yɛnuɔ. 12 U rɑ n wɑ̃ɑwɑ tɔɔwɔ, ɡɑsɔ swɛɛyɔ, ɡɑsɔ swɑɑ kɛɛnɑnɔ, ɡɑsɔ mɑɑ yɑburɔ. 13 U nùn ɡɑbɑ u bɔkɑsi u kɑ nùn nɔɔ sɔ̃sunɑ, mɑ u nùn ɡɑri sɔ̃ɔwɑ kɑ sekuru sɑriru u nɛɛ, 14 u win siɑrɑbun yɑ̃kuru kuɑ. Tɔ̃ɔ terɑ u ten nɔɔ mwɛɛru yibiɑ. 15 Yen sɔ̃nɑ u yɑrimɑ bu kɑ wɑɑnɑ, u mɑɑ nùn wɑ. 16 U beku burɑnu tɛrie win kpin yerɔ ni bɑ wesɑ kɑ Eɡibitiɡibun wɛ̃ɛ. 17 U turɑre bwese bwesekɑ nubu duroruɡiɑ yɛ̃kɑ kpinu wɔllɔ. 18 U nɑ bu ben kĩru ko sere kɑ sisiru bururɔ, kpɑ bɑ n bɔkɑsinɛ kɑ nuku dobu. 19 Domi win durɔ sɑri yɛnuɔ. U sɑnum dɑ n tomɑ. 20 Gobi yi u doke bɔɔrɔ u kɑ dɑ, yi kpɑ̃. Suru koo tɑrum ko u sere wurɑmɑ. 21 Kɑ ɡɑri dori yiyɑ u nùn ɡɑwɑ, mɑ u nùn kɑmiɑ. 22 Mii mii, mɑ u nùn swĩi nɡe nɑɑ ye bɑ dɔɔ bu ɡo, ǹ kun mɛ kpɑsɑ ye yɑ dukɑ dɔɔ yu yinɑ mwɑɑrɑ, 23 ǹ kun mɛ ɡunɔ ɡe ɡɑ wɔriɔ tɑɑ sɔɔ. Gɑ ǹ yɛ̃ ɡɔɔwɑ ɡɑ dɔɔ, sere sɑɑ ye sɛ̃u ɡɑ ɡen sɔndu sɔkɑ.
24 Ǹ n mɛn nɑ, nɛn bii durɔbu, ɑ mɑn swɑɑ dɑkio kpɑ ɑ nɛn nɔɔn ɡɑri nɔ. 25 A ku de wunɛn ɡɔ̃ru ɡu ɡɛre kurɔ win bweserun mi. A ku rɑ wunɛn swɑɑ torɑ ɑ nùn swĩi. 26 Domi win sɔ̃nɑ tɔn dɑbinu wɔrukɑ, mɛyɑ u ben dɑbinu ɡo. 27 Win dirɑ sɑ̃ɑwɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerun swɑɑ.
Bwisi yi tɔmbu nɔɔɡiru sue