23
Ì n sɔ̃ i dimɔ kɑ bukuro, ɑ n tii sɛ kɑ ye ɑ wɑɑmɔ wunɛn wuswɑɑɔ. À n sɑ̃ɑ dim kĩro, ɑ de ɑ tii nɛnɛ. A ku win dĩɑ ɡeenu binɛ ko. Sɔrɔkudo dĩɑ ni, nu sɑ̃ɑwɑ yinɑ.
A ku tii nɔwiɑ ko ɑ kɑ wɑ ɑ ko dukiɑɡii. A ku mɑm yen bwisikunu ko. Gobi yi rɑ doonɛwɑ sɑɑ ye kɑɑ nɛɛ, kɑɑ yi mɛɛri. N dɑ n sɑ̃ɑwɑ nɡe yi kɑsɑ mɔ yi kɑ yɔ̃ɔwɑ nɡe ɡunɔ bɑkeru.
A ku ɡɔburon dĩɑnu di. A ku mɑɑ win dĩɑ ɡeenu binɛ ko. Domi u sɑ̃ɑwɑ nɡe bwisiku ni nu wɑ̃ɑ win ɡɔ̃ruɔ. U koo nɛɛ, ɑ dio, ɑ nɔruo. Adɑmɑ n ǹ mɛ win ɡɔ̃ruɔ. Kɑɑ dĩɑ ni siɑ ni ɑ di mi, kpɑ ɡɑri dori yi ɑ rɑɑ nùn sɔ̃ɔwɑ yi ko kɑm.
A ku kɑ ɡɑri bɔkɔ ɡɑri ko, domi u ǹ ko n wunɛn ɡɑri ɡɑrɑ.
10 A ku wunɛn ɡberun kɔɔrɔ sɑrɑ, kpɑ ɑ kɑ sɑ̃ɑro kɑ ɡobekuɡiɑ mɛnnɑ. 11 Domi wi u koo bu mɔru kɔsiɑ u dɑm mɔ, u koo mɑɑ bu sɑnnɑ.
12 A sɔ̃ɔsiru wuro kɑ wunɛn ɡɔ̃ru kpuro te bɑ nun sɔ̃ɔsimɔ. A sɔ̃ɔsi te tɑ yɛ̃ru mɔ swɑɑ dɑkio.
13 A ku wunɛn bii deri ɑ kun nùn sɛɛyɑsie. À n kɑ nùn sɛnɑ so, u ǹ ɡbimɔ. 14 Adɑmɑ ɑ̀ n kɑ nùn sɛnɑ sɛɛyɑsiɑ, kɑɑ win wɑ̃ɑru wɔrɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerun di.
Bwisi yi tundo u win bii kɛ̃mɔ
15 Nɛn bii, wunɛn ɡɔ̃ru ɡɑ̀ n bwisi kɑsu, nɛn tii ko nɑ n nuku dobu mɔ. 16 Ko nɑ n nuku dobu mɔ ɑ̀ n dɑ ɡem ɡere.
17 A ku tɔn kɔ̃sobun wɑ̃ɑru binɛ ko, ɑdɑmɑ ɑ n dɑ Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ. 18 Sɑɑ ye sɔɔrɑ kɑɑ n nuku dobu mɔ siɑ. Wunɛn yĩiyɔbu bu ǹ mɑɑ kɑm mɔ̀.
19 Nɛn bii, ɑ mɑn swɑɑ dɑkio kpɑ ɑ ko bwisiɡii. A de ɑ n sĩimɔ swɑɑ ɡeɑ sɔɔ. 20 A ku du tɑm nɔrobu kɑ yɑkɑ diobun wuuru sɔɔ, 21 domi bɑ rɑ tii sɑ̃ɑru kpɛ̃ɛwɑ. Wi u mɑɑ yikuru mɔ, u koo kĩɑsu sebe.
22 A wunɛn tundon ɡere swɑɑ dɑkio, domi wiyɑ u nun mɑrɑ. A ku wunɛn mɛro ɡɛm sɑnɑm mɛ u tɔkɔ kuɑ. 23 A ɡem kɑ bwisi kɑ sɔ̃ɔsiru kɑ yɛ̃ru kɑsuo, kpɑ ɑ ku de yen ɡɑɑ yu nun doonɑri. 24 Gemɡiin tundo u rɑ n nuku dobu mɔwɑ. Wi u bwisiɡii mɑrɑ, u rɑ n bɔri yɛndu mɔwɑ. 25 A wunɛn tundo kɑ wunɛn mɛro nukuru dorɑsio.
26 Nɛn bii, ɑ mɑn wunɛn ɡɔ̃ru wɛ̃ɛyɔ, ɑ de ɑ nɛn dɑɑ sɑɑri. 27 A de ɑ n yɛ̃ mɑ kurɔ tɑnɔ u kɑri mɔwɑ nɡe suurɑ bɑkɑ. Tɔnusin kurɔ u mɑɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe dɔkɔ kɔ̃sɑ. 28 U rɑ n tɔmbu yɔɔru bwɛ̃ɛyɛ nɡe ɡbɛnɔ kpɑ u tɔn dɑbinu ko nɑɑnɛ sɑriruɡibu.
Tɑm nɔron dɑɑ
29 Wɑrɑ koo hmm ko. Wɑrɑ koo sɔn sɔndu ko. Wɑrɑ rɑ n sɑnkinɑmɔ kpɑ u n wurure. Wɑrɑ rɑ n mɛɛrɑ wɑɑmɔ kɑm. Weren nɔniyɑ yi rɑ n sɔ̃ri. 30 Mɑ n kun mɔ be bɑ tɑm sinɛ bɑ mu nɔrumɔ bɑ tɑm bwese bwesekɑ mɛnnɑmɔ. 31 A ku tɑm burɑm mɛɛri sɑnɑm mɛ mu bɑllimɔ nɔrɑ sɔɔ. Mɛyɑ mu ǹ mwɛɛbu sɛ̃, 32 ɑdɑmɑ ɑmɛn biru mu rɑ sibu dɔmwɑ nɡe wɑɑ dɛ̃ɛɡiɑ. 33 Wunɛn nɔni ko n kɑnkɑm wɑɑmɔ, kpɑ ɑ n bwisiku kɔ̃sunu bwisikumɔ wunɛn ɡɔ̃ruɔ. 34 Kɑɑ siruku nɡe wi u kpĩ nim wɔ̃kun suunu sɔɔ. Kɑɑ mɑɑ tirerɑ nɡe wi u ɡoo nimkuun beku sɔritiɑ nɛni. 35 Kɑɑ ɡere ɑ nɛɛ, bɑ nun so ɑdɑmɑ n ǹ nun due. Bɑ nun dɑ̃ɑ kpɑsirɑ, wunɛn ɡɑm kun mɑɑ nun dumɔ. Dommɑ kɑɑ dom se, ɑ kɑ mɑɑ mu kɑsu ɑ nɔ.
Bwisiɡii kɑ tɔn kɔ̃so