27
A ku tororu so siɑn sɔ̃, domi ɑ ǹ yɛ̃ ye tɔ̃ɔ te, tɑ koo nun mɑruɑ.
A ku tii siɑrɑ, ɑdɑmɑ ɑ de ɡoo u nun siɑrɑ.
Kpenu kɑ yɑnim bunu, ɑdɑmɑ ɡɑri bɔkɔn mɔru yɑ bunum kere mɛ.
Mɔru yɑ dɑm mɔ, ɑdɑmɑ wɑrɑ u koo yɔ̃rɑ u nisinu mɑ.
Gerusibu bu kĩru kere te tɑ ǹ sɔ̃ɔsirɑmɔ.
Kpɑɑsi wi u nun ɡerusi u sɑ̃ɑwɑ bɔrɔkini, ɑdɑmɑ tɔnu ù n win yibɛrɛ bɔkɑsi u nùn nɔni wɔ̃kumɔwɑ.
Wi u debɑ u rɑ mɑm tim dibu yinɛwɑ, ɑdɑmɑ wi ɡɔ̃ɔrɑ mɔ̀ u rɑ siɑrewɑ bɑɑ ye yɑ sosu.
Wi u wɑsɑm ɡɑriru yɑrɑ tem tukumɔ, u sɑ̃ɑwɑ nɡe ɡunɔ ɡe ɡɑ ɡen sokuru deri ɡɑ bɔsu.
Nɡe mɛ turɑre kɑ ɡum sɑwɑrɑm mu rɑ tɔnu nuku dobu wɛ̃, nɡe mɛyɑ kpɑɑsin bwisi kɛ̃ru tɑ rɑ n do.
10 A ku wunɛn bɔrɔ kɑ wunɛn tundon bɔrɔ biru kisi. À n wɑ̃ɑ wɑhɑlɑ sɔɔ, ɑ ku somiru kɑso dɑ wunɛn dusin mi, domi wunɛn beruse u koo nun somi n kere wunɛn dusi wi u tomɑ.
11 Nɛn bii, ɑ de ɑ tii nɛnɛ, kpɑ nɑ n nuku dobu mɔ. Bɑɑ wi u mɑn wĩibu seewɑ, kpɑ n kpĩ n nùn wisi.
12 Wi u lɑɑkɑri mɔ wiyɑ u rɑ kɔ̃sɑ wɑ ye yɑ wee kpɑ u kuke. Wi u kun mɑɑ lɑɑkɑri mɔ u rɑ dewɑ u ye wɔri kpɑ u nɔni sɔ̃ɔrɑ.
13 Goo ù n sɔɔ ɡoo swɑɑ ɡbiiyɑ u kɑ dibu suɑ wunɛn mi, ɑ wi u yɛ̃ro ɡbiiyɑ min yɑberu tɔrubɑ mɔɔ.
14 Goo ù n win winsim tɔburɑ kɑ dɑm buru buru yellu, win tɔbiri bi, bu ko n sɑ̃ɑwɑ nɡe bɔ̃ri.
15 Tɔn kurɔ nɔɔ ɡɔmunuɡii u sɑ̃ɑwɑ nɡe ɡuru nim mɛ mu dɑ̃ɑkumɔ mu ǹ yɔ̃rɑmɔ. 16 Wi u kĩ u nùn yɔ̃rɑsiɑ u sɑ̃ɑwɑ nɡe wi u kɑsu u woo yɔ̃rɑsiɑ, ǹ kun mɛ u ɡum yɑrum nɛnɛ win nɔmɑɔ.
17 Nɡe mɛ sisu su rɑ sisu nɔɔ dɛ̃re, nɡe mɛyɑ tɔnu u rɑ tɔnusin dɑɑ sɔmɛ.
18 Wi u dɑ̃ru nɔɔri, wiyɑ u koo ten mɑrum di. Wi u mɑɑ win yinni nɔɔri, u koo bɛɛrɛ wɑ.
19 Nɡe mɛ tɔnu rɑ win wuswɑɑ wɑ nim sɔɔ, nɡe mɛyɑ u rɑ win dɑɑ wɑ win ɡɔ̃ruɔ.
20 Nɡe mɛ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɑ ku rɑ debu, nɡe mɛyɑ tɔnun binɛ ku rɑ kpe.
21 Dɔ̃ɔwɑ bɑ rɑ kɑ wurɑ kɑ sii ɡeesu sɔwe, ɑdɑmɑ tɔnun dɑɑwɑ bɑ rɑ kɑ nùn siri.
22 Bɑɑ ɑ̀ n ɡɑri bɔkɔ doke sorɔ ɑ sunɑ nɡe dĩɑ bimɑ, win ɡɑri bɑkɑrɑ kun kpeemɔ.
23 A de ɑ n wunɛn yɑɑ sɑbenun bukɑtɑ yɛ̃ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ, kpɑ ɑ n dɑ nu nɔɔri, 24 domi dukiɑ ku rɑ n wɑ̃ɑ tɔnun nɔmɑɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Mɛyɑ mɑɑ bwese teeru tɑ ku rɑ n bɑndu dii sere kɑ bɑɑdommɑɔ. 25 A tɑkɑ ɡɛ̃ɛyɔ ɡberɔ kpɑ ɑ yɑkɑsu ɡɛ̃ ɡuunun ɡɑ̃ɑrɔ yɑkɑ kpɑɑsu su sere kpi. 26 A tii yɑ̃nu kuo kɑ wunɛn yɑ̃ɑnun sɑnsu kpɑ ɑ ɡberu dwe kɑ wunɛn bonun ɡobi. 27 Wunɛn bonun bom mu koo turi ɑ kɑ wunɛn tii kɑ wunɛn yɛnu diisiɑ, kpɑ ɑ mɑɑ kɑ wunɛn sɔm kowo tɔn kurɔbu nɔɔri.