150
I Yinni Gusunɔ siɑro.
I nùn siɑro win sɑ̃ɑ yerɔ.
I nùn bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ bɑtumɑ mi win yiiko yɑ sɔ̃ɔsirɑmɔ.
I nùn siɑro win sɔm mɑɑmɑɑkiɡii ni u kuɑn sɔ̃.
I nùn bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ nɡe mɛ win kpɑ̃ɑrɑ nɛ.
I nùn siɑro kɑ kɔbi.
I nùn siɑro kɑ mɔrɔkunu kɑ ɡɔ̃ɔɡenu.
I nùn siɑro kɑ bɑrɑnu kɑ yɑɑbu.
I nùn siɑro kɑ mɔrɔkunu kɑ koronu.
I nùn siɑro kɑ sɛkɛtirɛ ni nu som do.
Hunde koni bɑɑyere ye yɑ ɡesi wɛ̃siɑmɔ, yu Yinni Gusunɔ siɑro.
I Yinni Gusunɔ siɑro.