YOHANUN KÃSIRU
TE TA YESU KIRISI SƆ̃ƆSI
Yohɑnu u win kɑ̃si teni yoruɑwɑ sɑnɑm mɛ bɑ Yesuɡibu nɔni sɔ̃ɔmɔ ben nɑɑnɛ dokebun sɔ̃. Yerɑ u bu yoruɑ u kɑ bu dɑm kɛ̃ ben nɔni swɑ̃ɑru sɔɔ. Tire ten ɡɑri dɑbinu nu sɑ̃ɑwɑ yĩrenu ni nu tubum sɛ̃.
Tire teni, tɑ sɑ̃ɑwɑ Bibelin tire dɑ̃ɑkiru. Tɑ sun sɔ̃ɔsimɔ nɡe mɛ hɑnduniɑ yɑ koo kɑ wiru ɡoorɑ kɑ nɡe mɛ Yesu u ko n sɑ̃ɑ sɑnɑm mɛ u koo wurɑmɑ.
Tɑ mɑɑ sun sɔ̃ɔmɔ nɡe mɛ Yesu u sɑ̃ɑ. U sɑ̃ɑwɑ wi u rɑɑ wɑ̃ɑ, mɛyɑ u wɑ̃ɑ ɡisɔ, u ko n mɑɑ wɑ̃ɑwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. U sɑ̃ɑwɑ ɡɑ̃ɑnu kpuron tore kɑ nin wii ɡowo. U mɑɑ sɑ̃ɑ sinɑmbun sunɔ kɑ yinnibun Yinni. U mɑɑ sɑ̃ɑ win yiɡbɛrun wiruɡii. U sɑ̃ɑwɑ nɡe ɡbee sunɔ ɡe ɡɑ yɑrɑ Yudɑn bweserun di. U sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowo tɔnwero, mɑ u mɑɑ sɑ̃ɑ nɡe yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu te bɑ kɑ yɑ̃kuru kuɑ.
Tire ten ɡɑri mɛro yɑ sɑ̃ɑwɑ, Gusunɔ u koo Setɑm tɑbu di mɑm mɑm sɑɑ Yesu Kirisin min di. Mɛyɑ u koo be bɑ nùn nɑɑnɛ sɑ̃ɑ doo nɔɔru wɛ̃ ù n wɔn kpɑɑru kɑ tem kpɑm swĩi.
Tire ten kpunɑɑ
1. Tɔbiribu, wiru 1:1-8.
2. Tire ni bɑ Yesun yiɡbɛnu nɔɔbɑ yiru yoruɑ, wiru 1:9n di sere wiru 3:22.
3. Ye yɑ koo koorɑ siɑ, wiru 4:1n di sere wiru 22:5.
4. Yesun wurɑmɑru, wiru 22:6-21.
1
Tire tenin ɑsɑnsi
Tire teni sɔɔ bɑ ɡɑ̃ɑ ni yoruɑ ni Yesu Kirisi u terɑsiɑ. Gusunɔwɑ u nùn ɡɑ̃ɑ ni wɛ̃ u kɑ win sɔm kowobu sɔ̃ɔsi ye yɑ koo koorɑ ǹ n sosi. Nɛ Yohɑnu, nɛ wi nɑ sɑ̃ɑ Kirisin yoo, u mɑn ye sɔ̃ɔsi, sɑɑ win ɡɔrɑdon min di wi u mɑn ɡɔriɑ. Nɑ ye kpuron seedɑ di ye nɑ kɑ nɔni wɑ. Nɑ Gusunɔn ɡɑri nɔɔsiɑ kɑ seedɑ ye Yesu Kirisi u di. Doo nɔɔruɡiiwɑ wi u Gusunɔn ɡɑri yinin ɡɑri ɡɑrimɔ, doo nɔɔruɡibɑ mɑɑ be bɑ yi swɑɑ dɑki, mɑ bɑ nɛni ye bɑ yoruɑ sɔɔ. Domi yen sɑɑ yɑ turuku koomɑ.
Yesun yiɡbɛnu nɔɔbɑ yirun
tɔbiribu
4-5 Nɛ Yohɑnu, nɑ bɛɛ Yesun yiɡbɛnu nɔɔbɑ yiru tɔburɑ Asin tem sɔɔ.
Gusunɔ Yinni wi u wɑ̃ɑ, wi u rɑɑ wɑ̃ɑ, wi u mɑɑ sisi, kɑ hundebɑ nɔɔbɑ yiru be bɑ wɑ̃ɑ Gusunɔn sinɑ kitɑrun wuswɑɑɔ, kɑ mɑɑ Yesu Kirisi wi u sɑ̃ɑ seedɑ dio nɑɑnɛɡii wi bɑ ɡbiɑ bɑ seeyɑ ɡɔrin di, wi u mɑɑ sɑ̃ɑ sinɑ boko, bu bɛɛ durom kuɑ kpɑ bu bɛɛ ɑlɑfiɑ wɛ̃.
Yesu u sun kĩ. Kɑ win yɛmɑ u sun yɑkiɑ bɛsɛn torɑnun di. Mɑ u sun mɛnnɑ u kuɑ bɛsɛn sunɔ, u sun kuɑ win Bɑɑbɑ Gusunɔn yɑ̃ku kowobu. Wiyɑ u sinɑndu kɑ yiiko mɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Ami.
Wee, u sisi ɡuru winu sɔɔ. Bɑɑwure u koo nùn wɑ, bɑɑ be bɑ nùn sɔkɑn tii. Hɑnduniɑn bwesenu kpuro nu koo ɡɔɔ wuri ko win sɔ̃. Mɛyɑ n ko n sɑ̃ɑ. Ami.
Gusunɔ Yinni Dɑm kpuroɡii, wi u wɑ̃ɑ, wi u rɑɑ wɑ̃ɑ, wi u mɑɑ sisi, u nɛɛ, wiyɑ ɡɑ̃ɑnu kpuro toruɑ, u koo mɑɑ ni wiru ɡo.
Yohɑnu u Kirisi wɑ kɑ̃siru sɔɔ
Nɛnɑ Yohɑnu bɛɛɡii, nɛ wi nɑ mɑɑ bɔnu mɔ kɑ bɛɛ nɔni swɑ̃ɑru sɔɔ kɑ Gusunɔn bɑndu sɔɔ kɑ tɛmɑnɑbu sɔɔ yèn sɔ̃ sɑ ɡbinnɛ kɑ Yesu. Bɑ kɑ mɑn nɑ tem bure teni sɔɔ te bɑ mɔ̀ Pɑtumɔsi Gusunɔn ɡɑrin sɔ̃ kɑ Yesun seedɑn sɔ̃. 10 Yinnin tɔ̃ru sɔɔ Hunde Dɛɛro derɑ nɑ kɑ̃sɑ, mɑ nɑ nɔɔ dɑmɡuu nuɑ nɛn biruɔ nɡe kɑ̃ɑkɑ̃ɑɡi 11 ɡɑ nɛɛ, n yoruo tireru sɔɔ ye nɑ wɑɑmɔ, kpɑ n tire te mɔrisiɑ Yesun yiɡbɛnu nɔɔbɑ yirun mi, Efesuɔ, kɑ Simiiniɔ, kɑ Pɛɛɡɑmuɔ, kɑ Tiɑtirɑɔ, kɑ Sɑɑduɔ, kɑ Filɑdɛɛfiɔ, kɑ Lodiseɔ.
12 Ye nɑ sĩirɑ n kɑ wɑ wi u kɑ mɑn ɡɑri mɔ̀, yerɑ nɑ dɑbu wurɑɡinu nɔɔbɑ yiru wɑ. 13 Mɑ nɑ ɡoo wɑ nɡe tɔnun bii u yɔ̃ dɑbu nin suunu sɔɔ. U yɑberu sebuɑ tɑ wɑ̃ɑ sere win nɑɑ kɔɔnɔ mɑ u kpɑki wurɑɡiɑ sɛ̃ke win ɡɑ̃ɑsɔ. 14 Win wiru kɑ win seri buririwɑ nɡe wɛ̃su ǹ kun mɛ nɡe ɡunsu mɑ win nɔni sɑ̃ɑ nɡe dɔ̃ɔ yɑrɑ. 15 Win nɑɑsu bɑllimɔwɑ nɡe sii ɡɑn te bɑ yɑniɑ bɑ teɑ, mɑ win nɔɔ ɡɑ sɑ̃ɑ nɡe surun bɑkɑru. 16 Mɑ u kperi nɔɔbɑ yiru nɛni win nɔm ɡeuɔ, mɑ tɑkobi nɔɔ durorɑ ye bɑ dɛ̃ɛrɑ biru kɑ wuswɑɑ yɑ yɑrimɔ win nɔɔn di, mɑ win wuswɑɑ bɑllimɔ nɡe sɔ̃ɔ wii wɔllun sɔ̃ɔ. 17 Ye nɑ nùn wɑ, nɑ wɔrumɑ win nɑɑsɔ nɡe ɡoru. Mɑ u mɑn win nɔm ɡeu sɔndi u nɛɛ, n ku bɛrum ko, wiyɑ u sɑ̃ɑ ɡbiikoo kɑ dɑ̃ɑko. 18 Wiyɑ u sɑ̃ɑ wɑso, u rɑɑ ɡu ɑdɑmɑ tɛ̃ u ko n wɑ̃ɑwɑ kɑ bɑɑdommɑɔ. U yiiko mɔ ɡɔɔn wɔllɔ kɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɔ. 19 Ǹ n mɛn nɑ, n yoruo ye nɑ wɑ, kɑ ye yɑ koorɑmɔ tɛ̃, kɑ ye yɑ koo koorɑ ɑmɛn biru. 20 Kperi nɔɔbɑ yiru ye nɑ wɑ nɛn nɔm ɡeuɔ kɑ dɑbu wurɑɡinu nɔɔbɑ yiru ye kpuron tubusiɑnun ɑsɑnsi wee. Kperi nɔɔbɑ yiru ye, yɑ sɑ̃ɑwɑ Yesun yiɡbɛnu nɔɔbɑ yiru yen ɡɔrɑdobɑ. Dɑbu wurɑɡinu nɔɔbɑ yiru ye mɑɑ, yɑ sɑ̃ɑwɑ yiɡbɛ nin tii.