TIRE TE PƆLU
U TITU KUA
Titu u sɑ̃ɑwɑ Gɛrɛki. U Yesu nɑɑnɛ dokewɑ Pɔlun min di, wiru 1:4. U Pɔlu yɔ̃siri Lɑbɑɑri ɡeɑn kpɑrɑbu sɔɔ. Pɔlu u nùn ɡɔrɑ nɔn itɑ u kɑ Korintiɡibun kɛ̃nu mwɑɑmɑ ni bɑ wɛ̃ Yerusɑlɛmuɡibun sɔ̃, Korinti II, 8:6 kɑ 12:18. Gɔrɑ yeni yɑ sun sɔ̃ɔsi mɑ Pɔlu u Titu nɑɑnɛ sɑ̃ɑ. Sɑnɑm mɛ Pɔlu u Kɛrɛtiɡibu berɑm dɑ, u Titu deri mi, u kɑ Yesun yiɡbɛruɡibu tɑ̃sisiɑ, domi Pɔlu kun kpĩɑ u tɛ mi, wiru 1:5. Yen biruwɑ u nùn tire teni yoruɑ u kɑ nùn sɔ̃ nɡe mɛ u koo koosinɑ u kɑ yiɡbɛ te kpɑrɑ. Tire ten ɡɑri yi sɔ̃ɔsimɔ nɡe mɛ Gusunɔn sɔm kowo u ko n sɑ̃ɑ kɑ sere mɑɑ nɡe mɛ Yesuɡii u koo win wɑ̃ɑru diisinɑ hɑnduniɑ ye sɔɔ. Mɛyɑ tɑ sun sɔ̃ɔsimɔ mɑ Yesun Lɑbɑɑri ɡeɑ yɑ rɑ tɔnu fɑɑbɑ ko kpɑ yu nùn sɑ̃rɑsiɑ, wiru 1:1-3 kɑ wiru 2:11-14 kɑ wiru 3:3-7.
Tire ten kpunɑɑ
1. Tɔbiribu, wiru 1:1-4.
2. Yesun yiɡbɛ sɔm kowo, wiru 1:5-16.
3. Nɡe mɛ Yesuɡii u koo win wɑ̃ɑru diisinɑ, wiru 2.
4. Kirɔbɑ, wiru 3:1-11.
5. Gɑri dɑ̃ɑki, wiru 3:12-15.
1
Tɔbiribu
1-4 Titu, nɑ nun tire teni kuɑmmɛ wunɛ wi ɑ sɑ̃ɑ nɛn bii mɑruro nɑɑnɛ dokebun sɑɑbu bì sɑ mɔ Yesu Kirisi sɔɔ bɛsɛ kpuro. Kpɑ Gusunɔ Bɑɑbɑ kɑ Yesu Kirisi bɛsɛn Fɑɑbɑ kowo bu nun durom kuɑ kpɑ bu nun ɑlɑfiɑ kɛ̃. Nɛnɑ Pɔlu, Gusunɔn yoo kɑ Yesu Kirisin ɡɔro. Bɑ mɑn ɡɔrɑ n kɑ be Gusunɔ u ɡɔsɑ somi bu kɑ nɑɑnɛ doke, kpɑ n kɑ bu ɡem ɡiɑsiɑ mɛ mu Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ, bɑ n kɑ wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe yĩiyɔ. Gusunɔ u ku rɑ weesu ko. Wiyɑ u sun wɑ̃ɑ te nɔɔ mwɛɛru kuɑ toren di. Mɑ tɛ̃, win sɑɑ ye u ɡɔsɑ sɔɔ, u win ɡɑri terɑsiɑ wɑɑsu sɔɔ yi bɑ mɑn nɔmɑ bɛriɑ nɡe mɛ Gusunɔ bɛsɛn Fɑɑbɑ kowo u yiire.
Sɔmbu te bɑ Titu
nɔmu sɔndiɑ Kɛrɛtiɔ
Nɑ nun deriwɑ Kɛrɛtiɔ ɑ kɑ ye yɑ tien wunɑnɔ ko, kpɑ ɑ Yesun yiɡbɛ tɔnwerobu ɡɔsi wuu bɑɑɡere sɔɔ nɡe mɛ nɑ nun yiire. Wi n weenɛ ɑ ɡɔsi wee, wi u sɑ̃ɑ tɑɑrɛ sɑriruɡii kpɑ u n kurɔ turo deɡe deɡe mɔ kpɑ win bibɑ n sɑ̃ɑ nɑɑnɛ dokeobu, n ǹ mɔ be bɑ kɑ dɑɑ bɛrɛtɛkɛ wĩimɔ ǹ kun mɛ mɛm nɔɔ sɑriru. N weenɛwɑ yiɡbɛ kpɑro u n sɑ̃ɑ tɑɑrɛ sɑriruɡii yèn sɔ̃ u Gusunɔn sɔmburu nɛni. N ǹ weenɛ u n sɑ̃ɑ tii suo, ǹ kun mɛ mɔruɡii, ǹ kun mɛ tɑm nɔro, ǹ kun mɛ nɔɔ ɡɔmunuɡii, ǹ kun mɛ wi u dukiɑ kɑsu kɑ keetɑ. Adɑmɑ u n sɑ̃ɑ sɔbun yɑɑrɛ kowo kpɑ u n dɑ ɡeɑn kobu kɑ̃. U n sɑ̃ɑ wi u tii yɛ̃. U n sɑ̃ɑ dee dee kɑ tɔn dɛɛro kpɑ u n ɡɑyɑ mɔ. N weenɛ u n Gusunɔn ɡɑri nɑɑnɛɡii nɛni dim dim nɡe mɛ bɑ nùn yi ɡiɑsiɑ, kpɑ u kɑ kpĩ u mɑɑ ɡɑbu dɑm kɛ̃ kɑ sɔ̃ɔsi ɡeeru kpɑ u mɑɑ sikirinɔsuɡibu kɑmiɑ.
10 Domi tɔn bɛrɛtɛkɛ dɑbinu wɑ̃ɑ kɑ wiirɑ ɡɑri ɡerobu kɑ be bɑ tɔmbu nɔni wɔ̃kumɔ, n kun mɑm ko Yuubɑ. 11 Ben bweserɑ n weenɛ bu nɔsu mɑrisiɑ, domi bɑ yɛnu dɑbinun tɔmbu bitɑni dokemɔ yèn sɔ̃ bɑ bu sɔ̃ɔsimɔ ye n kun weenɛ bu kɑ ɡobi wɑn sɔ̃. 12 Kɛrɛtiɡii ben tiin sɔmɔ turo u nɛɛ, bɑɑdommɑwɑ bɑ sɑ̃ɑ wee kowobu kɑ ɡbeeku yɛɛ kɔ̃si kɑ mɑɑ dim kĩro yikurobu. 13 Geemɑ u ɡeruɑ. Yen sɔ̃, ɑ bu ɡerusio ɡem ɡem kpɑ bɑ n tɑ̃sɑ nɑɑnɛ dokebu sɔɔ dim dim, 14 kpɑ bu ku rɑɑ mɑɑ Yuubɑn ɡɑri sekurɛ nɛnɛ, bu ku mɑɑ tɔn ben yiirebu swĩi be bɑ ɡem yinɑ. 15 Gɑ̃ɑnu bɑɑnire nu dɛɛre be bɑ dɛɛren mi, ɑdɑmɑ ɡɑ̃ɑnu sɑri ni nu dɛɛre disinuɡibu kɑ nɑɑnɛ doke sɑriruɡibun mi, yèn sɔ̃ ben bwisikunu kɑ ben ɡɔ̃rusu kun dɛɛre. 16 Bɑ ɡerumɔ kɑ nɔɔ bɑ Gusunɔ yɛ̃, ɑdɑmɑ ben kookoosu ben ɡɑri siki. Bɑ sɑ̃ɑ tɔn kɔ̃sobu kɑ mɛm nɔɔ sɑriruɡibu, bɑ ǹ kpɛ̃ bu ɡɑ̃ɑ ɡeenu ɡɑnu ko.