2 JONI
2 Jonido Vua Amure
No vierafe Joni e ije fu fasi amure isoema ijare una fasi ige isoe. Ro fasi ije fu isoena bara ijiakiro anafa fuone ije nijiae. Ro vua ije no vierafe fu isoena e sosi boeje nijiana ijiege kuae. Ro vua fu isoema ijadufuo zinume ijeja Jesu fu ruaema fu e kavene rena ruaema baki ro fu ma Godi ro ma ema ijare ruae. Ijadufuo e ije eranebe naebe vua ige ma vierafeva ije bu Godi ma vierafevo baki.
Jonido vua binobino fu isoema ijeja -
1:1-3 Fu e ma vierafevo ije anadiaema ijene.
1:4-6 Oetuanamivo ijadufuo vua ijene.
1:7-11 E vua kufui nijasianoejo ijiebuo vua ju kuaeva ijene.
1:12-13 Vua radekuma ijene.
1
1-2 Fasi ige e sosi samuamo ije nare isoena bara be na anafa fuone ijena oetuavo ije nijiave. Na nanaru ja oetuavo bakiro e bino Godi mukoe vierafevo ije budua bu ja oetuavo. Ijadufuo no vierafe Godido vua maeje fu oe nuvuone ijia namo ije fuka maza boeje noena navake.
Ijadufuo no una Godi Asoe ijiakiro Fari fuone Jesu kiaga bu ise ije no renoejo ije guona arekinu ro ma rejuona ifejuoga no kafaena karike. Ro maza boeje ifejuoga no vame ma ije vierafekinu e oetuake.
Vame ma ijiakiro oetuanamivo ijiebuo vua ijene
Ro naka uruke oemadieme ijadufuo maeje anafa one gue buka Asoe nuvuone fu kuaruema ijiege vame maeje ijia karinoeve. Ijadufuo bara maege roga noka mumaza urina kairafa nuvuone ijena oetuanamine. Ro vua ige na isoe nijavo ije fu iviaeko baki ro vua ije none isuibe fiena ruaeva ijene. Ro oetuanamivo ijadufuo zinume maeje irere? Oetuanamivo ijadufuo zinume maeje ijeja noka vua boeje Godi fu kuaruomo ije fiena iriniavo ijene. Ro Godido vua ije no iko zinume ijia fieva ije fu ijiege kuae, Nika maza boeje oetuanamikinu karinoeno kuae.
Ro e uruvana buka ume igia e gue biesiriana ruae. Bu usiaena e gue kiavo, Jesu fu ma ema bakino kiave. Ro e vua ijiege kuaenoevo ije buka e gue biesirianoevo ijadufuo buje buka Jesu ijuonevo. Ijadufuo nika koejo mukoreigia samuanamikinu oenoefo. Ro nika ire maeje ja Godido renoevo ije mukoreigia vierafekina Godi fu rade vame bino una ve jone redufuo.
Ro erare fu Jesu Kuraesido vua ije fiekinu ro una vua kufui bino fiena renoeno e ije Godi fuka oe fuone ijia fino baki. Ro erare fu Jesudo vua ije mukoreigia fiena renoeno ije Godikiro Fari fuone Jesu bu maza boeje oe fuone ijia fuina karikinu ro oenoeve. 10 Ro jade e bino bu Jesudo vua ije bu baki ro bu vua bino nijasiavo ije fiena ma vierafevo. Ro ja e ijieki ije jade oemarekinu kaenamiana gire jone ijia uniavo. 11 E ije bu ise renoejo ijadufuo erare fu bu oemarekinu kaenamiana are fuone ijia uniamo e ije fune vame ise ije bu renoejo ije ifejiana renoene.
Vua radekuma ijene
12-13 Na vua boeje kuariakiro vierafe rove na fasi igia nabe isoe nijiake. Ro na sone kono vuako ijia na jaena kuaena fienamikuva noka ireobo oemaduoke. Ro vua none nane igia irive ro uvia none ijadufuo anafa ije bu ja anadiave. Fune ijene.