^
یوهَنّائے سئیمی کاگد
دْرود
براتانی مَدت کنگ
گُڈّی هبر