2
کانائے مێتگئے سور و آرۆس
سئیمی رۆچا، جَلیلا، کانا نامێن مێتگێا، سور و آرۆسے هست‌اَت و ایسّائے مات هم همۆدا اَت. ایسّا و آییئے مریدِش هم لۆٹتگ‌اتنت. وهدے شراب هَلّتنت، ایسّائے ماتا گۆن آییا گوَشت: «آیان دگه شراب نێست.» گوَشتی: «او بانُک! منا و ترا گۆن اِشیا چِه کار؟ منی وهد اَنگت نرَستگ.» ماتا گۆن کارنده و هِزمتکاران گوَشت: «هرچے شمارا گوَشیت، هما کارا بکنێت.»
اۆدا آپئے شَش سِنگێن کونزگ* 2‏:6 اے کونزگ کُمب‌پئیمێن مزنێن کونزگ اتنت. اێر اَت، که هر یکّێا سَد تاسئے جاگه 2‏:6 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «دو تان سئے مِتْرِتِس»، بزان 75 تان 115 لیتر. هست‌اَت و یَهودیانی پاکیزگیئے رسمان کارمرزَ بوتنت. ایسّایا گۆن هِزمتکاران گوَشت: «کونزگان چه آپا پُرّ کنێت.» گڑا کونزگِش چه آپا سررێچ کرتنت. نون ایسّایا گوَشت: «په دیوانئے کماشا کَمُّکے ببرێت.» آیان اَنچش کرت. دیوانئے کماشا نزانت اے آپ که شراب بوتگ‌اتنت چه کجا آرگ بوتگ‌اَنت، آییا چَشِت و نۆش کرتنت، بله هِزمتکاران که آپ کَشّتگ‌اتنت زانتِش. نون دیوانئے کماشا، سالۆنک تئوار جت و 10 گوَشتی: «هرکَس مهمانان شرترێن شرابا پێسرا دنت، وهدے آ ملار و سرگْرانَ بنت، رَندا اَدنا و اَرزانترێنا کارنت. بله تئو شرترێن نۆکی آورتگ!»
11 اے مۆجزه و اَجَبَّتێن نشانی که جَلیلئے مێتگ کانایا بوت، ایسّائے ائولی مۆجزه اَت. آییا گۆن همے مۆجزها وتی مزنی و شئوکت پَدّر کرت و مریدان آییئے سرا ایمان آورت. 12 رَندا ایسّا گۆن وتی مات، برات و مریدان کَپَرناهومئے شهرا شت و لهتێن رۆچا همۆدا مَنت.
ایسّا مزنێن پرستشگاها رئوت
(مَتّا 21‏:12‏–13؛ مَرکاس 11‏:15‏–17؛ لوکا 19‏:45‏–46)
13 یَهودیانی پِسَه، بزان سَرگوَزئے ایید، 2‏:13 اِشیا سَرگوَزئے ایید پمێشکا گوَشنت که، چه مِسریانی چێردستیا یَهودیانی آزاتیئے وهدا، مَرکئے پرێشتگ چه یَهودی چُکّانی کُشگا سرَ گوَست. نزّیک اَت. پمێشکا، ایسّا اورْشَلیما شت. 14  مزنێن پرستشگاهئے تها دیستی که مردم گۆک، پَس و کپۆتئے بها کنگا گُلاێش اَنت و زرّ بَدَ‌ل کنۆکێن سَرّاپ هم نِشتگ‌اَنت. 15 گڑا گۆن ساد و چیلّکا، هئیزرانے جۆڑێنتی و سجّهێن باپاری و پَس و گۆکی چه پرستشگاها در کرتنت و سَرّاپانی زرّ و سِکَّه‌ای هم رێتکنت و میزّ و بَرۆنکی چپّیگ کرتنت. 16 گڑا گۆن کپۆت بها کنۆکان گوَشتی: «اِشان چه اِدا در کنێت. منی آسمانی پتئے لۆگا بازارے مکنێت.» 17 نون مرید یات و ترانَگا کپتنت که هُدائے پاکێن کتابَ گوَشیت: آ گئیرت که منا په هُدائے لۆگا هست‌اِنت، منا جانسۆچَ کنت و باهێنیت.§ 2‏:17 باهێنگ، بزان گار دئیگ، چه دست دئیگ.* 2‏:17 زَبور 69‏:9.
18 گڑا یَهودیان گوَشت: «تئو گۆن چۆنێن نشانیے پَدّرَ کنئے که ترا اے کارانی اِجازت هست‌اِنت؟» 19 ایسّایا گوَشت: «اے مزنێن پرستشگاها بپرۆشێت و کرۆجێت، من سئے رۆچا پدا چستیَ کنان.» 20 یَهودیان گوَشت: «اے مزنێن پرستشگاه، چِل و شَش سالا جۆڑ کنگ بوتگ، تئو چۆن آییا سئے رۆچا چستَ کنئے؟» 21 بله آ پرستشگاه که ایسّا آییئے بارئوا گپّ کنگا اَت، آییئے جندئے جسم و جان اَت. 22 چه ایسّائے مِرَگ و جاه جنَگا رَند، مرید یات و تْرانَگا کپتنت که آییا وت اے هبر گوَشتگ‌اَت، پمێشکا هُدائے پاکێن کتاب و ایسّائے هبرانی سرا ایمانِش آورت.
23 آ رۆچان، ایسّا په سَرگوَزئے اییدا اورْشَلیما اَت. بازێن مردمێا که ایسّائے اَجَبَّتێن نشانی دیستنت، آییئے نامئے سرا باورِش کرت. 24 بله ایسّایا وتا آیانی دێما زاهر و پَدّر نکرت، چیا که آییا سجّهێن مردم شَرّیئے سرا زانتنت. 25 په انسانئے زانگ و پَجّاه آرگا، آییا هچکَسێئے گواهیئے زلورت نه‌اَت، چیا که آ، مردمانی دلئے هر هالا سهیگ اَت.

*2:6 2‏:6 اے کونزگ کُمب‌پئیمێن مزنێن کونزگ اتنت.

2:6 2‏:6 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «دو تان سئے مِتْرِتِس»، بزان 75 تان 115 لیتر.

2:13 2‏:13 اِشیا سَرگوَزئے ایید پمێشکا گوَشنت که، چه مِسریانی چێردستیا یَهودیانی آزاتیئے وهدا، مَرکئے پرێشتگ چه یَهودی چُکّانی کُشگا سرَ گوَست.

§2:17 2‏:17 باهێنگ، بزان گار دئیگ، چه دست دئیگ.

*2:17 2‏:17 زَبور 69‏:9.