زَبور
زَبورئے ائولی کتاب
1
زَبور 1‏—41
پهرێزکار و بدکارانی راه
 
بَهتاور هما اِنت
که بدکارانی شئور و سَلاهئے سرا نرئوت،
گُنهکارانی رهسرا نه‌اۆشتیت و
ریشکند کنۆکانی دیوانا ننِندیت،
هما که واهگی گۆن هُداوندئے تالیما اِنت و
رۆچ و شپ آییئے تالیمئے سرا پِکرَ کنت.
آ هما درچکئے پئیما اِنت
که رُمبۆکێن جۆسرێئے کِرّا کِشَگ بوتگ و
مۆسمئے سرا نیبگَ دنت و
تاکی نگیمّرنت،
هرچے هم که کنت کامیابَ بیت.
بله بدکار چُش نه‌اَنت،
آ هما پُگ و پَلارانی پئیما اَنت که گواتِشَ رۆپیت و بارت.
گڑا بزان که بدکاران، په دادرسیا* 1‏:5 دادرسی، بزان هَکّێن پئیسَله، هما شئور که چه دادگاهانَ کئیت، داوَری. اۆشتگئے واک و توان نێست و
گُنهکار پهرێزکارانی دیوانا هۆر بوتَ نکننت.
که هُداوند پهرێزکارانی راهئے نگهپان اِنت،
بله بدکارانی راه تباهی و بێگواهی اِنت.

*1:5 1‏:5 دادرسی، بزان هَکّێن پئیسَله، هما شئور که چه دادگاهانَ کئیت، داوَری.