3
او هُداوند! پاد آ
داوودئے زَبور، هما وهدا که چه وتی چُکّ اَبشالوما جِهَگا اَت.
 
او هُداوند! منی دژمن چنکدر باز اَنت.
بازێنے منی هلاپا پاد آیگا اِنت.
بازێنے منی بارئوا گوَشگا اِنت:
«هُدا اِشیا نرَکّێنیت.» اۆشت...* 3‏:2 په اۆشتا اَسلیگێن اِبرانی گال «سَلاه» اِنت. اے گال باز بران زَبورئے کتابا آتکگ. مانایی پکّا زانگ نبوتگ بله بلکێن په وانۆکئے مهتل بئیگا موزیکئے یک گالے.
 
بله تئو او هُداوند! وت منی چاگردا اِسپر ائے،
منی شان و شئوکت ائے،
منا سرپرازَ کنئے.
هُداوندُن گۆن بُرزێن تئوارے پریاتَ کرت و
آییا چه وتی پاک و گچێنیێن کۆها منا پَسّئو دات. اۆشت...
من آسودگ وپتان و پاد آتکان،
چیا که هُداوند منی پُشت و پناه اَت.
چه لَکّانی لَکّا نترسان که چه هر نێمگا منا اَنگرِّش کرتگ 3‏:6 اَنگِرّ کنگ، بزان چپّ و چاگردا گِرگ، اربی و پارسیا «محاصره»..
 
او هُداوند! پاد آ.
او منی هُدا! منا برَکّێن.
تئو ائے که منی دژمنانی دێما شهماتَ جنئے و
بدکارانی دپ و دنتانانَ پرۆشئے.
رَکّێنۆک هُداوند اِنت، تئیی برکت تئیی کئوما برسات! اۆشت...

*3:2 3‏:2 په اۆشتا اَسلیگێن اِبرانی گال «سَلاه» اِنت. اے گال باز بران زَبورئے کتابا آتکگ. مانایی پکّا زانگ نبوتگ بله بلکێن په وانۆکئے مهتل بئیگا موزیکئے یک گالے.

3:6 3‏:6 اَنگِرّ کنگ، بزان چپّ و چاگردا گِرگ، اربی و پارسیا «محاصره».