15
موسّائے و گوَرانڈئے سئوت
رندا من آسمانا دگه هئیران کنۆک و بلاهێن نشانیے دیست، هپت پرێشتگ که هپتێن گُڈسری اَزابِش گۆن اتنت، گُڈسری، پمێشکا که گۆن اِشان هُدائے گَزب سَرجمَ بیت.
پدا من چیزّے دیست، دریاێئے پئیما اَت بله چۆ شیشّگا اَت، گۆن آسا هئوار. و من دیست شیشّگی دریائے کَشا هما اۆشتاتگ‌اتنت که رسترئے سرا و آییئے بُت و نامئے نمبرئے سرا سۆبێن بوتگ‌اتنت. چَنگِش دستا اَت که هُدایا داتگ‌اتنت. آیان هُدائے هزمتکار موسّائے سئوت دپا اَت و گوَرانڈئے سئوت هم. گوَشگا اتنت:
«تئیی کار مزن و هئیران کنۆک اَنت،
او پُرواکێن هُداوندێن هُدا!
تئیی راه په اَدل و راستی اَنت،
او کئومانی بادشاه!
کئے اِنت که چه تئو نتُرسیت،
او هُداوند!
کئے اِنت که تئیی ناما شئوکتَ ندنت؟
چیا که تهنا تئو پاک ائے.
سجّهێن کئومَ کاینت و
تئیی بارگاها ترا پرستشَ کننت،
چیا که تئیی آدلێن کار
زاهر بوتگ‌اَنت.»
هپت پرێشتگ و هپت اَزاب
چه اِشیا رند، من چارت و پرستشگاه، بزان «شاهدیئے تَمبو» اَرشا دیست که پَچ اَت. هپتێن پرێشتگ که هپتێن اَزابِش گۆن اتنت، چه پرستشگاها ڈنّا در آتکنت. آیان سپا و رُژناێن لیلُمێن* 15‏:6 لیلُم، گُدئے تَهرے که اَنگرێزیا «لینِن» گوَشگَ بیت. گُد و پۆشاک گوَرا اَت و سێنَگا تلاهێن پَٹّی‌اِش بستگ‌اَت. پدا چه چارێن سَهداران یکّێا هپتێن پرێشتگانا هپت تلاهێن دَرپ دات که چه هُدائے گَزبا پُرّ اتنت، اَبد تان اَبد زندگێن هُدائے گَزبا. پرستشگاه چه دوتّا پُرّ بوت که چه هُدائے شئوکت و آییئے زۆرا آتک و کَسّا تان هما وهدا پرستشگاهئے تها شتَ نکرت که هپتێن پرێشتگانی هپتێن اَزاب سَرجم نبوتنت.

*15:6 15‏:6 لیلُم، گُدئے تَهرے که اَنگرێزیا «لینِن» گوَشگَ بیت.