11
Deo ikeo ga gid gergeu lautabtabe togid Isip ga timate
Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Gau ga nakado pamukurunga kelede pade ga iuot ngan maron kapei togid Isip toman ngan ele panua. Ga kus ta ei ga ilongean gimi ta atnan tibur toa ne ga ala. Be ei ga ipasensen gimi ta isuk gimi toa ngada ne ga ala. Be keo pagid arangaranga ga taine Israel ad ta tibeta gid Isip toa timamado boloma pagid ta tibada sogonga silva ga gol ga ila pagid.” (Be ngan ado toaiua, gid Isip tilongo gid Israel linged ta tibada danga sisid toa oa pagid, ngansa Maron Deo ikado ga gid Isip lolod marum ngan gid Israel. Be maron kapei Isip aea ele panua ga ele madidnga pade tilolon ngan Moses ta tigera ei mambe madidnga kapei ede.)
Ta Moses ikeo pan maron kapei togid Isip bedane, “Maron Deo ikeo ga bedane: Bong irabu, gau ga nala ngan luma kelede kelede togid Isip, ta gid gergeu lautabtabe arangaranga toa ngada oa Isip ad ga timate. Eao lem gergeu lautabe toa sio ei ngan badanga mulim, ei ga imate. Ga gergeu lautabtabe togid panua edad kapeipei ga panua edad mao toa ngada oa ga irangrang ngan gergeu lautabe ton taine paeaeanga ilumulumu wit itautau, gid toa ngada oa ga timate. Be gid bulmakao led gergeu lautabtabe ga timate pade. Toa bedaoa ta gid Isip ga tikado tandanga kapei tau. Tandanga eta kapei bedane iuot mugaeai ngan tibur Isip mao, be muriai irangrang ngan tandanga kapei bedane iuot mao pade. Be pagid Israel, kaua eta ga isok mao, ga kadonga eta ga iuot pagid led panua mao ga led masilau mud mao pade. Toa bedaoa ta gimi ga aoatai kemi mambe Maron Deo ikado kadonga lalaede pagid Israel mambe ikado pagimi Isip mao. Eao lem madidnga ga lem panua toa ngada ne ga tinam tikor aed pagau ta tiposa matua bedane, ‘Manmanae! La toman ngan panua toa ngada na tinasnasi lingem!’ Kadonga toa ngada ne iuot ga kus ta gau ga natnan Isip ga nala.” Moses iposa bedaoa ga kus ta itnan maron kapei togid Isip ta iuot ga ila, be ilolo bake tau.
Be somisomi Maron Deo ikeo pan Moses bedane, “Maron kapei togid Isip ga ipaki itanga ngan lem posanga pade. Toa bedaoa ta leg uisinga iuot busa rabu ngan gid Isip.” 10 Be Moses ga Aron tikado gid uisinga toa busa ne maron kapei Isip aea imatai ga kus. Be Maron Deo ikado ei ga ilolo matua ga ipaki itanga somisomi, ta ilongean gid Israel ga titnan ele tibur mao.