39
Tikado sogonga togid panua tenainga ad
(Ibada Mulian 28.1-14)
Be tibada oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil ta tikado gid sogonga kemikemi togid panua tenainga ad. Deo ikeo ga somisomi oangga gid panua tenainga ad tidudunga ga tila ngan tibur toa aea ul kapei tede, ngan kadonga ele naurata, manta tidol sogonga tenainga aea toa oa. Be tikado Aron aea sogonga tenainga aea ga iuot lalaede mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
Eaba mosi aea ibada malo kemi ede ngan kadonga Aron irabu aea malo. Be ipasogo malo toa oa ngan gid oaro gol gereirei ga oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Ngan kadonga gid oaro gol toa oa, eaba mosi aea ibada pat patotonga aea ta itut gid gol ikatinge gereirei ta iket gid ga ila iuot mambe oaro gol gereirei. Ga kus ta iuaoai gid oaro gol toa oa toman ngan gid oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil, ta iman malo toa oa aea sogonga. Be gadae ngan Aron irabu aea malo toa oa, tisaisai ikepe aea oaro rua, iman kaukaunga aea. Ga pade, tibada oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil ta tikado irabu aea pus. Be tiuaoai gid oaro gol gereirei ga idae ngan pade. Ga kus ta tisaisai pus toa oa ga idae ngan irabu aea malo toa oa imata, ta ila iuot mambe malo kelede, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
Ga pade, tibada pat oniks rua ta titotoi Iakop ele gergeu sangaul igegea rua edad ngan. Be tibada gol ta tikado pat toa rua oa ipu ad kisinga toman ngan ad sogonga kemikemi. Ga kus ta tikaukau pat toa rua oa ga tidae ngan ikepe aea oaro rua toa mugaeai tikaukau ngan irabu aea malo. Ta pat toa rua oa iman kilala ngan gid lum sangaul igegea rua togid Israel, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
Tikado eaba tenainga aea igogo aea malo kakauede
(Ibada Mulian 28.15-30)
Ga kus ta eaba mosi aea ikado eaba tenainga aea igogo aea malo kakauede. Ikado malo kakauede toa oa aea sogonga ga iuot lalaede mambe eaba tenainga aea irabu aea malo. Isaisai malo toa oa ngan oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Be iuaoai gid oaro gol gereirei ga tidae ngan pade. Ikado malo kakauede toa oa aea mamarae ga iluai bageda aea makoreai, be aea babanga iluai bageda aea ubereai. Ikop malo toa oa ga idio irabuiai, ta aea mamarae ga aea babanga imata lalaede, ta kopnga toa oa iman danga rua aea dolnga. 10 Ga kus ta tibada gid pat sangaul igegea rua toa aea olnga kapei tau. Be tipatoi gid ga tidae ngan ipu ad kisinga ngan malo kakauede toa oa pan gaot. Tilalo gid pat toa oa ngan iaoa pange. Ngan iaoa toa imuga oa, tilalo pat rubi singsingia, ga pat topas eangonga, ga pat beril singsingia tau. 11 Be ngan pat iaoa ede pade, tilalo pat terkois birbirianga, ga pat sapaia bil, ga pat emeral birbirianga. 12 Be ngan pat iaoa tol aea, tilalo pat iasint singsingia tede, ga pat aget eangonga tede, ga pat ametis singsingia tau. 13 Be ngan pat iaoa pange aea, tilalo pat krisolait birbirianga, ga pat oniks mariluangge, ga pat iaspa birbirianga. Be tipatoi gid pat kelede kelede ngan ipu ad kisinga gol. 14 Ngan gid pat toa sangaul igegea rua oa, titotoi Iakop ele gergeu arangaranga sangaul igegea rua edad. Gid panua toa ne timugamuga ngan gid lum sangaul igegea rua togid Israel.
15 Ga pade, tibada gol kemikemi ta tipilai oaro gol rua ta tiuot mambe kenga, ta iman eaba tenainga aea igogo aea malo kakauede aea kisinga. 16 Be tikado gid pat toa oa ipu ad kisinga gol rua ga aea koea gol rua, ta tisaisai gid koea ngan malo igal rua pan gadae. 17 Ga kus ta tisaun gid oaro gol rua ta tidudunga ngan gid koea toa rua oa. 18 Be tikaukau gid oaro gol matad iadag ga tidae ngan gid pat toa oa ipu ad kisinga gol rua. Ta tikaukau kisinga gol toa oa ngan ikepe aea oaro ta ikisi irabu aea malo. 19 Be tikado koea gol rua pade, ta tisaisai gid ga tidae muriai ngan igogo aea malo kakauede igal toa rua oa pan gadio, boloma ngan irabu aea malo. 20 Be tikado koea gol rua pade, ta tipatoi gid ga tidae ngan ikepe aea oaro toa mugaeai tikaukau ngan irabu aea malo, boloma ngan irabu aea pus. 21 Ga kus ta tibada gid oaro salumu aea bil, ta tisaisai ga tidae ngan gid koea ngan igogo aea malo. Be tikaukau oaro matad iadag ga tidae ngan irabu aea malo, boloma ngan irabu aea pus. Toa bedaoa ta igogo aea malo irangrang ngan bir ga bir mao. Tikado toa bedaoa mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
Tikado sogonga padengada togid panua tenainga ad
(Ibada Mulian 28.31-43)
22 Ga kus ta eaba ede toa ele oatainga kapei ngan oaoainga malo ibada malo bil ta ikado eaba tenainga aea ele pononga mamarae ngan. 23 Be ital pononga mamarae toa oa aea baba ngan ilabora idudunga ngan. Be isaisai baba toa oa toman ngan igagal aea malo ga iuot matoltol tede ta irangrang ngan itakai mao. 24 Ga pade, tipasogo pononga mamarae toa oa iaoa aea les ngan oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Be tikado sogonga toa oa ga imata mambe abei pomigranet itautau. 25-26 Be tikado golo gereirei ngan gol kemikemi, ta tikaukau ga tidae ngan iaoa aea les pade, ta tipalapala gid golo toa oa toman ngan gid abei pomigranet itautau anunud. Be Maron iposa matua pan Moses ngan eaba tenainga aea manta idol pononga mamarae toa oa somisomi oangga ikakado ele naurata.
27 Be eaba ede toa ele oatainga kapei ngan oaoainga malo ibada malo kemikemi ta ikado Aron ga ele gergeu arangaranga led siot. 28 Be tibada malo kemikemi ta tikado Aron ilabora aea malo ga ele gergeu arangaranga laborad aea malo pade. Be tibada malo kemikemi ta tikado led sainga pade. 29 Be tibada malo kemikemi ta tikado Aron irabu aea pus. Be eaba ede mosi aea ibada oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil, ta isaisai sogonga ga idae ngan, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
30 Ga pade, tikado gol ikatinge kakauede iman kilala ngan aea ul, ta titotoi posanga ga idae ngan bedane: Maron ele ul ienono ngan. 31 Be tibada oaro salumu aea ede bil ta tikaukau gol ikatinge toa oa ga idae ngan Aron ilabora aea malo, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
Tipasala naurata toa ngada oa ga kus
(Ibada Mulian 35.10-19)
32 Toa bedaoa ta tipasala Deo ele palata aea naurata toa ngada oa ga kus. Ngan palata toa oa Deo iluplup toman ngan ele panua. Be gid Israel tikado naurata toa ngada oa tutui mambe Maron ikeo pan Moses ngan.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Tipasala Deo ele palata aea naurata toa ngada oa ga kus.
33 Ga kus ta tibada danga sisid toa ngada oa ga ila pan Moses. Tibada Deo ele palata toman ngan aea malo ga aea danga sisid ga bedane: aea lingau, ga gid didnga ituatua, ga palata aea lapinga, ga gid kadanga toman ngan ad kadanga ipu, 34 ga aea robinga tikado ngan sipsip arangaranga tinid kukul toa tisama ngan pulo singsingia, ga aea robinga ede pade tikado ngan rui tinid kukul, ga malo kapei toa ipoga palata ilolo ga iman rua, 35 ga korol apu aea toman ngan aea sig, ga korol ipao toa sing ipatarui Deo ilolo ngan, 36 ga bret tenainga aea toman ngan aea popou ga aea danga sisid ngan dolnga bret tenainga aea ga ienono Deo imatai, 37 ga lam iae gol toman ngan aea lam, ga aea danga sisid padengada, ga lam aea bude, 38 ga popou gol iman tenainga nabene aea, ga bude iman kilala ngan danga sisid ton Deo, ga nabene ikado basu iuad kemi, ga malo kapei iman palata iaoa aea pakalanga, 39 ga popou bras iman tenainga aea toman ngan aea kakari bras, ga popou bras aea sig, ga aea danga sisid padengada, ga tabla eau aea toman ngan aea popou, 40 ga gid malo silasila aea toman ngan ad kadanga ga gid kadanga ipu, ga malo kapei ipakala silasila iaoa, ga silasila aea oaro toman ngan gid kisinga gereirei ngan kisinga gid oaro. Tota tibada Deo ele palata aea danga sisid toa ngada oa ga ila pan Moses. Ngan palata toa oa, Deo iluplup toman ngan ele panua. 41 Ga pade, tibada gid sogonga togid panua tenainga ad ga ila pan Moses ga bedane: Aron aea sogonga tutui tenainga aea, ga ele gergeu arangaranga ad sogonga kemikemi tenainga aea. Sogonga toa oa, eine ngan gid panua tenainga ad tidol ngan kadonga led naurata Deo ele palata iloleai, ngan tibur toa aea ul kapei tede.
42 Toa bedaoa ta gid Israel tipasala naurata toa ngada oa tutui mambe Maron ikeo pan Moses ngan. 43 Be Moses imata inasi danga toa ngada oa gid panua tikado, ta igera mambe tikado tutui mambe Maron ikeo pan ngan. Tota Moses ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid.