25
Abraam itubtub padengada
Idio ta Abraam iuai taine ede pade ieda Ketura. Ta ei ipopo Simran ga Ioksan ga Medan ga Midian ga Isbak ga Sua. Be Ioksan ei Seba ga Dedan tamad. Be Dedan ei gid Asur ga gid Letus ga gid Leum tibud. Be Midian ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Epa ga Eper ga Anok ga Abida ga Elda. Gid iaoa toaine eine Ketura ele gergeu ga itubtub.
Idio ta Abraam ipan ele danga sisid toa ngada oa ga ila pan inat Aisak. Be Abraam iuai gid ele taine paeaeanga edengada. Imamado maitne be ibada gid tenainga ga ila pagid iadadaoa toa oa led gergeu. Ga kus ta isula gid ga tila timado ado ele parangai, aluai ngan inat Aisak.
Abraam imate ta titaian ei
Abraam aea rai toa ngada oa iuot buno ede sangalima sangaul rua igegea lima (175). Ei iuot eaba kapei tau ta itin igelgel ngan ele madonga mole tanoeai. Ga kus ta imate ta ila ieno toman ngan itubtub. Be ele gergeu rua Aisak ga Ismael titaian ei ngan pat kapei aea baba ngan tibur ieda Makpela boloma ngan Mamre ele tuanga. Denga toa oa ienono ngan tano ton Epron, Soar inat, eaba It aea. 10  * OM 23.3-16Be tano toa oa, eine Abraam iuol pagid It. Ta Aisak ga Ismael titaian ei ngan denga toa mugaeai Abraam itaian iadaoa Sara ngan. 11 Muriai ngan Abraam ele matenga, Deo ikado kemi tau ngan inat Aisak. Ngan ado toaiua, Aisak imamado boloma ngan tibur Ber-Laai-Roi.
Ismael aea titnga
12 Ismael aea titnga ga bedane: Ismael ei Abraam inat toa Agar ipopo. Agar ei taine Isip aea be ei Sara ele paeaeanga.
13 Be Ismael ele gergeu edad ga bedane: inat lautabe Nebaiot, ga kus ta Kedar ga Atbel ga Mipsam 14 ga Misma ga Duma ga Masa 15 ga Adat ga Tema ga Ietur ga Napis ga Kedema. 16 Eine gid Ismael ele gergeu arangaranga edad. Gid edaeda toa ne tiuatoato ngan gid iaoa toaine ad tano ga led tuanga. Gid panua toa sangaul ga igegea rua ne, timadid ga timugamuga ngan gid lum sangaul ga igegea rua. 17 Ismael aea rai toa ngada oa iuot buno ede sangaul tol igegea lima ga rua (137). Ga kus ta imate ta ila ieno toman ngan itubtub. 18 Ismael ele gergeu ga itubtub tila timado ngan tibur kapei rabu ngan Avila ga Sur. Sur ienono boloma ngan Isip, ngan edap ila ngan tibur kapei Asiria. Be gid iaoa toaine timanman ariapolpol ngan gid.
Rebeka ipopo Iso ga Iakop
19 Abraam inat Aisak aea titnga ga bedane:
Abraam ei Aisak itama. 20 Be Aisak aea rai sangaul pange ta iuai Rebeka. Rebeka ei gergeu taine ton Betuel, eaba Aram aea ngan tibur kapei Padan-Aram* Padan-Aram ieda ngan posanga Grik eine Mesopotemia.. Rebeka iliu eine Laban, eaba Aram aea.
21 Be Aisak iadaoa Rebeka ipopo gergeu eta mao. Tota Aisak iraring ga ila pan Maron ngan luanga iadaoa. Ta Maron ilongo Aisak ele raring ta Rebeka iapa. 22 Be gergeu ninnga boge rua tienono Rebeka iapai, be tipaparau. Ta Rebeka ikeo, “Ikamado ga danga toa ne iuot ngan gau?” Ei iuangga iuatai ngan danga toa ne ipu, ta ibeta Maron.
23  * Ro 9.12Ta Maron ikeo pan bedane,
 
“Gergeu rua toa apameai na, eine ga tiuot alu rua.
Be alu rua toa eao ga popo ne, eine ga timan ariapolpol.
Ede ga iura kapei ngan ede pade.
Be gergeu kapei ga iman itar kakau ele paeaeanga.”
 
24 Io, ele ado poponga aea iuot ta ipopo gergeu ninnga boge rua. 25 Gergeu toa imuga oa itin singsingia, be itin ilaun kapei. Tota tiuato ieda Iso Ngan posanga Ibru, edaeda Iso eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: itin ilaun kapei.. 26 Ga kus ta ipopo itar kakau, be ibage igigiran Iso iae igub. Tota tiuato ieda Iakop Ngan posanga Ibru, edaeda Iakop ipu eine igigiran iae igub. Be posanga toa ne ipu ede pade bedane: ipakaka.. Aisak aea rai sangalima sangaul ede, be Rebeka ipopo gisirua.
Iso ilongean imul gergeu lautabe aea ga ila pan Iakop
27 Gergeu toa rua oa tidae kapeipei, be Iso ele oatainga kapei ngan ilonga masilau tibur aea. Be Iakop ei eaba posanga aea mao. Ei mumun ga imamado saupuiai. 28 Aisak ikim Iso ngansa itin igelgel ngan eannga gid masilau toa Iso ibabada. Be Rebeka ikim Iakop.
29 Ado ede Iakop iliu annga ngan ulo. Be Iso iluai mulian tiburiai ga inam be pitoreanei ta itin imanggolenga tau.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Iso iluai mulian tiburiai ga inam be pitoreanei kapei.
30 Ta Iso ikeo pan Iakop, “Manmanae! Bada annga singsingia toa uloeai na inam naean. Pitoreagau ga tinig imanggolenga kapei tau.” (Ngan ipu toaine tiuato ieda ede pade Idom§ Ngan posanga Ibru, edaeda Idom ipu eine singsingia..)
31 Be Iakop ikeo, “Longean mulim gergeu lautabe aea** Ngan gid Ibru mugaeai, mul gergeu lautabe aea eine danga kapei. Oangga tamad boloma ngan ele matenga, ei ga ipota ele danga sisid ga aea tano ga ila pagid ele gergeu. Ta ngan tamad ele matenga, gergeu lautabe ga ibada iana ruangada, be ele gergeu padengada anad keledengada. ga inam pagau bua.”
32 Ta Iso ikeo, “Ega, naoangga namate ngan pitoro. Toa bedane mulig gergeu lautabe aea ga ilua gau madongan?”
33  * Ibr 12.16Be Iakop ikeo, “Posa tautaunga gadae bua, ngan mulim gergeu lautabe aea ga inam pagau.” Tota Iso iposa tautaunga gadae ta ilongean imul gergeu lautabe aea ga ila pan Iakop.
34 Ga kus ta Iakop ipan aea bret ga sul singsingia toa ikado ngan lentil†† Lentil ipuapua eine boloma lalaede mambe bin be eine singsingia. ipuapua. Iso ian ga iun ga kus ta idae ga ila.
Ngan kadonga toa bedaoa, Iso ipasolan mambe ei iuangga imul gergeu lautabe aea eine danga sapaean.

*25:10: OM 23.3-16

*25:20: Padan-Aram ieda ngan posanga Grik eine Mesopotemia.

*25:23: Ro 9.12

25:25: Ngan posanga Ibru, edaeda Iso eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: itin ilaun kapei.

25:26: Ngan posanga Ibru, edaeda Iakop ipu eine igigiran iae igub. Be posanga toa ne ipu ede pade bedane: ipakaka.

§25:30: Ngan posanga Ibru, edaeda Idom ipu eine singsingia.

**25:31: Ngan gid Ibru mugaeai, mul gergeu lautabe aea eine danga kapei. Oangga tamad boloma ngan ele matenga, ei ga ipota ele danga sisid ga aea tano ga ila pagid ele gergeu. Ta ngan tamad ele matenga, gergeu lautabe ga ibada iana ruangada, be ele gergeu padengada anad keledengada.

*25:33: Ibr 12.16

††25:34: Lentil ipuapua eine boloma lalaede mambe bin be eine singsingia.