^
Rom
Paulus ikado posanga pamatuanga aea ila pagid Rom
Paulus ilolo ikim ngan geranga gid Rom
Deo iura ienono ngan ele ato kemi
Deo ipasolan ele kadonga lolo bake aea ga iuot masaeai
Gid panua tikakado kadonga papaeamao imata ede ga ede
Deo inasi kadonga tutui ngan patutuinga gid panua ad posanga
Gid Iuda tiuangga apu irangrang ngan ilua gid ta tiuot tutui Deo imatai
Palunga tautaunga eine saoa danga?
Deo ele posanga tautaunga irangrang ngan itap mao
Eaba eta inasi kadonga tutui mao
Eaba sai ilolo matua ngan Kristus, Deo iuato ei eaba tutui
Deo iuato Abraam eaba tutui ngansa ilolo matua ngan ei
Deo ele posanga tautaunga ila pagid panua toa lolod matua ngan ei
Deo ilolo itarui ngan gita
Adam ipaot matenga, be Iesus ipaot madonga kemi
Gita tamate ga tadae mulian toman ngan Kristus
Kadonga sat iman ada madidnga pade mao
Gita taman paeaeanga ngan kadonga tutui
Apu ton Moses eine kemi, be ilua gita mao
Deo ele apu ipasolan gita ngan leda kadonga sasat
Iesus Kristus ibada gita mulian ngan kadonga sasat
Leda madonga pau eine ngan Itautau Tutui iura
Itautau Tutui ikado ga taot Deo ele gergeu
Muriai ga tamado kemi tau
Danga eta irangrang ngan ikado ga Deo ilolo itnan gita mao
Paulus ilolo isat tau ngan gid Israel
Deo isio gid panua ngan ei ele kimnga
Gid Israel tinasi edap lolo matua aea mao, ta tiuot panua tututui mao
Gid Israel tiuatai ngan edap ngan otnga tutui Deo imatai mao
Gid Israel tipul murid ngan ato kemi
Deo ilolo isat ngan gid panua Israel iaoa pidaede mon
Deo ibada mulian gid alu padengada
Deo iuangga ilolo isat ngan gid Israel toman ngan gid alu padengada
Tasoa Deo ieda
Tatenai gita mulian ga tala pan Deo
Saoa tenainga Deo ibada pagita, manta tabokoboko toman ngan
Manta takim oaeoaeda
Manta talolon ngan gid madidnga tuanga aea
Manta takim gid panua padengada
Manta talalala tutui
Irangrang ngan taselele oaeda ele kadonga mao
Irangrang ngan takado ga oaeda ede pade itap ngan kadonga sat mao
Talualua gita mulian mao, be talualua oaeoaeda
Kristus ilua gid Iuda toman ngan alu padengada
Paulus itin igelgel ngan naurata toa Deo ibada pan
Paulus ilolo ikim geranga gid Rom ga Spen pade
Paulus ele ado kemi ila pagid panua busa
Panua edengada tiuangga tikado ga iaoa kelede ton Kristus timapoga
Panua edengada tiabalan led ado kemi ila pagid Rom
Manta tasoa Deo ieda