Kwa taŋa zliya tsasliti
Zhaŋ
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ma zliya nay, tsasliti slən tsa ci ntsaa tsasli mbəw. Ma kə nihwəti mbəzliy, Zhaŋ ntsa ta səɗa Yesəw tsasli na. Sa nzana, kwəma tsasliti na mbə gha tsasli zliya nay, aa ɗi yəməva lə Yəwən kwəma wəzə na va tsasliti Zhaŋ, kə ghəshi. Nanzə kiy, gəzəkəvəri Zhaŋ bazhə bazhə naciw. Nda kaa ka wa tsasliti na zliya nay, sənay məndiw. Ma kə nihwəti mbəzliy, kaa mbəzli ghənghən ghənghən tə hiɗi ka Azəy tsasliti na, kə ghəshi.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1:1 paꞌ tə vəh 2:1-17 Zhaŋ gəzə kaa mbəzliy nəw Yesəw, a ghəshi nzəy mbə waŋ pi, mbaꞌa ghəshi sənay, a Yesəw pəlata kwəma shi jikir na, kə ghəshi. Mbə nzəy tsa shi va kiy, ka ɗi nihwəti mbəzli.
Vəh 2:18-29 Njasa dza ka jakə Kəristəw tsahwəə dzəmbə mbəzliy nəw Yesəw.
Vəh 3 Njasa dza məndiy sənashi ndərazhi Hyala.
Vəh 4:1-6 Njasa dza məndiy mbay təra ghalaa dzəghwa na kataŋ na kwəma lə dzərvə.
Vəh 4:7-21 Ntsaa ɗi mbəzliy, Zəghwə Hyala na. Mbaꞌa kə ndəə ɗi Hyalay, ta ɗi ndərazhi Hyala dza ndə kwərakwə.
Vəh 5 Zhaŋ gəzə njasa təɗanakən mbəzliy nəw Yesəw kaa shi tə hiɗi. Zhini mbaꞌa gəzata kwəma jəwəə dzəkən kwəma gəzəhwə naa dzəkən.
1
Gəzə kwəmaa dzəkən ntsaa ɓəmmə piy
1:1 2:13-14; Zhŋ 1:1-2, 14; Piy: 1Zhŋ 4:14; Zhŋ 6:35; 8:12; 11:25Avanaŋəy tsasliŋwəy zliyaa dzəkən ntsa nza slən tsa ciy «Kwəma Hyala» saa ɓanshi piy kaa mbəzli. Kwəma vay, maɗi Hyala ta nga shiy gwaꞌa gwaꞌa na ghənzə tiɓa. Ntsa har məndi vaa Kwəma Hyalay, a ghəy favə ghəciy gəzə kwəma, ka nay ghəy lə mətsəhi ghəy, mbaꞌa ghəy nay wəzə wəzə, ka dapəhwə lə dividivi ghəy. 1:2 ndəgha fəti: Zhŋ 15:27Ghala pətsa səəkə ntsa har məndi vaa «Kwəma Hyala» ta civa kaa mbəzliy, a ghəy nay. Va tsəgha ndəgha ghəy fətiy dzəkən, ka gəzaŋwəy kwəmaa dzəkən ntsaa ɓəpə piy tsaa kə ɗi ma. Ntsa vay, vəgha Didi Hyala mə ghwəmə niy nza na, ma səəkə Hyalaa citəmmə nana. Shi nashi ghəy lə mətsəhi ghəy, lə shi favə ghəy lə slimim ghəy na shi gəzaŋwəy ghəy ni kwəmaa dzəkən shi kwərakwə, ta mbə ghwəy nza kwasəbə ghəy mbə jakə tsa jakəŋəy ghəy lə Dəmmə Hyala, mbaꞌa lə Zəghwə nzə Yesəw *Kəristəw. 1:4 Zhŋ 15:11Ta mbə vəshi ghwəmməə kərkəta, va tsəgha tsasliŋwəy ghəy kwəma na.
Hyala na waŋ pi
1:5-7 Zhŋ 8:12 1:5 1Tim 6:16Ma kwəma gəzaŋwəy ghəy nay, kwəma favə ghəy va Yesəw *Kəristəw Zəghwə Hyala dəꞌwə ghən tsa ci na. Ma kəy: «Waŋ pi na Hyala. Kwəma kwəsli kwəsli na dzar kwa kaɓaka nzə ya jəwəw» kə. 1:6 2:4Ghənzə tsəgha ki, mbaꞌa pə ghwəmmə ni, mbəzli jakəjakə ni nza ghəy lə Hyala, pə ghwəmmə, dza ghwəlammə ghwəmmə mbə məni kwəma dzar mbə kwəsli kiy. A ghwəmmə slavə dzərvə ghalaɓa. Kwəma Hyala kataŋ na mbə nəfə ghwəmmə ya jəw tsəghaw. 1:7 3:5; Ezay 2:5; Ebr 9:12; ShiZhŋ 1:5Ma mbaꞌa pə ghwəmməə ka məni kwəma mbə waŋ pi, njasa nzana va mbə waŋ pi Hyala kwərakwə kiy, mbəzli jakəjakə ni nza ghwəmmə kwa jipə ghwəmmə ghalaɓa ki. Ma nza miymiy Yesəw, Zəghwə nzə yaɓantəmmə kwəma ghwəmmə jikir na gwanata, kala rəɗa tar ghwəmmə ghwəla ki.
Mbaꞌa pə ghwəmmə ni: «Ka məni *kwəma jikir na ghəy na ghəyəw» pə ghwəmməy, ava ghwəmmə dzəmbəmmə mbə sla dzərvə kaa ghən tsa ghwəmmə ghalaɓa ki. Gəzəkə kwəma kataŋ na ghwəmmə ti ya jəwəw. 1:9 Cem 32:3-5Mbaꞌa pə ghwəmmə tsati titihwə va jikir tsa ghwəmmə kwa kwəma Hyalay, a Hyala dzaa pəlay jikir tsa mənti ghwəmmə mbə nəfə tsa nzə gwaꞌa, ka zhəghətəmmə ka mbəzli ɗewɗew ni. Sa nzanay, Hyala na, a ghwəmmə sənay, ntsa slar tsa na. Kwəma nə na ta məni dzee kəy, ta mənti dza na tsəgha. 10 War mbaꞌa pə ghwəmmə ni: «Ka məni *kwəma jikir na nza ghəyəw» pə ghwəmməy, ghalaɓa na, Hyalaa na zhəghəti ghwəmmə ka kwa sla dzərvə ki. Zləɓavə kwəma nzə ghwəmmə mbə nefer ghwəmmə tsəgha kiw.

1:1 1:1 2:13-14; Zhŋ 1:1-2, 14; Piy: 1Zhŋ 4:14; Zhŋ 6:35; 8:12; 11:25

1:2 1:2 ndəgha fəti: Zhŋ 15:27

1:4 1:4 Zhŋ 15:11

1:5 1:5-7 Zhŋ 8:12

1:5 1:5 1Tim 6:16

1:6 1:6 2:4

1:7 1:7 3:5; Ezay 2:5; Ebr 9:12; ShiZhŋ 1:5

1:9 1:9 Cem 32:3-5