Kwa taŋa zliya tsasliti
Piyer
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Piyer ntsa ta səɗa Yesəw tsasli na zliya na. Ma kə nihwəti mbəzliy, ghəci mbə məlmə Rəm na ghalaɓa, kə ghəshi. Mbə zliya nay, mbə gəzə na Piyer dəꞌwə ghən tsa ciy dzəkən məlmə *Babilaŋw (nighəm mbə vəh 5:13). Ma kə mbəzli va na, fir na sava ɓəli naa dzəkən məlmə Rəm, kə ghəshi. Ma kə nihwəti mbəzli na, ghəci mbə məlmə Babilaŋw na kataŋ, kə ghəshi. Kaa mbəzli Kəristəw dzar mbə məlməhi ghənghən ghənghən tsasliti Piyer zliya na. Tə hiɗi har məndiy hiɗi ka Tərki sənzənva niy nza məlməhi va. A mbəzli Kəristəw mbə məlməhi va sahwə ngəraꞌwə tərəŋw tə sa nəw ghəshi Yesəw Kəristəw. Va tsəgha tsaslanaghəshi Piyer zliya na ki, nza ghəshi mbəə səꞌwa kwəma, ya mbə ngəraꞌwə na ghəshi. A ɗi na mbəzli vaa sənay ngəraꞌwə tsaa niy sahwə Kəristəw va na ghəciy sa ghəshi kwərakwə, kə ghəshi. Ma sa ka vəghwə pəghəy ki na, nza ghəshi təhə zhimə ghəshi li. A ɗi na mbəzli vaa məni wəzə tsa shi, ta canshi wəzə hwər tsa Hyala kaa mbəzli.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1:1-12 Piyer zazanshi kaa mbəzliy nəw Yesəw njasa mbəlitishi Hyala dza kwa məti Kəristəw.
Vəh 1:13 paꞌ tə vəh 2 Piyer gəzanshi kaa mbəzliy nəw Yesəw a ghəshi nzəy nzəy tsa wəzə tsa njasa ɗi Hyala kwa jipə mbəzli tikə tə hiɗi.
Vəh 3:1-17 Gəzə kwəma kaa miꞌi lə kaa zhər shi, mbaꞌa kaa mbəzliy nəw Yesəw gwanashi.
Vəh 3:18 paꞌ tə vəh 4 Ya ə sa ndə ngəraꞌwə tə sa nəw ndə kwal tsa Kəristəwəy, war a kəə səꞌwa, əntaa ghəci ɓə nəfə ma.
Vəh 5 Ma tə kwa kərni kwəma mbə zliya ci kiy, a gəzanshi Piyer kaa ka ꞌwa kwal mbə mbəzliy nəw Yesəw lə kaa mbəzliy nəw Yesəw shi gwaꞌa, nza ghəshi nzəy nzəy tsa wəzə tsa kwa jipə shi.
1
Səkwəva
1:1 2:11; Zhk 1:1Yən tsasli na zliya na, yən yən Piyer, ndə kwal tsa Yesəw *Kəristəw. Kaa ngəŋwəy ghwəy mbəzli Hyala tsəhavə na tsaslee, shiy ndanivərivashiy dzashi, ka mənshiy ka səəkə səəkə tə hiɗi mbəzli ghənghən ghənghən. Tə hiɗi ka Pəŋw, lə shi ka Galatə, lə shi ka Kapadəsə, lə shi ka Azəy, lə ni tə hiɗi ka Bitini gwaꞌa. 1:2 2:9; Rm 8:29; Ef 1:4; 2Tes 2:13; 2Pi 1:10; miymiy: 1:19Ə səkwəŋwəy ya. A nə yay, waa Didi Hyala mə ghwəmə bərkəti na tsəgha, mbaꞌa tsəhavəŋwəy ghala kwataŋata, ma sa kəətitəŋwəy Safə tsa nzə na, mbaꞌa ghwəy məniŋwəy ka shi nzə, ta mbə ghwəy ɗanci fəti kaa Yesəw Kəristəw, lə ta mbə miymiy ciy yaɓamtəŋwəy kwəma ghwəy jikir na.
Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Hyala mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy tərəŋw.
Kwəma fəy mbəzliy nəw Yesəw ghən tsa shi gəzliŋə ti
1:3 1:23; 2Kwər 1:3; Tit 3:5ꞌWəsa pə ghwəmməə mananta kaa Hyala, Dəy Ntsaa sləkəmmə Yesəw *Kəristəw. Sa nzana mbaꞌa mərshiy mənti zhəhwər dalala tə ghwəmmə, ka ndammə piy tsa ꞌwarꞌwar tsa. Tə mbərkə sa zhakatiy Yesəw Kəristəw mbə məti. Ava ghənzə na na ghwəmmə kwəma fəy ghwəmmə ghən tsa ghwəmmə ti gəzliŋə. Ta kwəmavə piy dza ghwəmmə kwərakwə, pə ghwəmmə. Zhini ɓa, mbaꞌa ghwəmmə fəy ghən ta kwəmavə shi fənəy Hyala kaa mbəzli nzə mə ghwəmə. Tə pətsa kama ghəshi gar ghwaɓəshi, kala gar liɗishi ghəshi, zhini kala gar ndəŋwashi rəɗa, məɓa fəyŋwəyshi na. Ghwəy ghwəy shi ndəghwə bərci nzə va dikə ni paꞌ fəca dza mbəli tsa mbəzliy tsahwə, geꞌi lə kwa kərni vəghwə, ta mbə ghwəy mbəliŋwəy, sa nzana mbaꞌa ghwəy zləɓavə kwəma Hyala mbə nəfə tsa ghwəy.
1:6-7 2Kwər 4:17; Zhk 1:2-3Va tsəgha kiy, war vəshi pə ghwəy vəshi ta kwəma va, ya tsəgha zhəŋwəy nefer ghwəy va sa ngəraꞌwer sa ghwəy ghənghən ghənghən ni. 1:7 Zhəwbə 23:10; Cem 66:10; Ezay 48:10; 1Kwər 3:13Ma kwəma nay ghwəy va ngəraꞌwer tsəgha ni va kən ghwəy tiy, ta mbəə dzəghətəŋwəy, ta sənay njasa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa Hyala na. A ghwəy sənay, ya shiy nja tsahi mbəzə ghəshi shiy kama ta kwa ndimndiməy, kar məndiy yiwamtishi mbə ghwə, ta mbəə yiwakəvəri mbəzə wəzə na mbə shi gəmgəm ni. Hanaɓa nefer ghwəy va ɓanavə ghwəy kaa Yesəw ghəshi shi nza dimə ti shi va Hyala tərəŋw, taŋ tsahi mbəzə shəkəna. War tsəgha dza məndiy dzəghantəŋwəy kwərakwə. Ma ləy hwəm sa ka məndi dzəghantəŋwəy kiy, ma nza Hyala falŋwəy, ka fə shəndəkə lə dikəə dzəti ghwəy fəca dza Yesəw Kəristəw zhəghəvaa zhikə. 1:8 Zhŋ 20:29; 2Kwər 5:7Sənzənvay, ya tsəgha nay ma ghwəy lə mətsə ghwəy na, war mbə ɗi ghwəy, ya war tsəgha nzana kala mbə nay mətsə ghwəy na, mbaꞌa ghwəy ɓanavə nefer ghwəy ngəci tsəgha. Va tsəgha nza ghwəy lə vəshi mbə nefer ghwəy tərəŋw, kala mbay ndəə bərkəti nava vəshi. 1:9 Rm 5:2; 6:22; Ef 1:14Sa nzana mbaꞌa ghwəy sənay, ta mbəliy dza piy tsa ghwəy, pə ghwəy, ghənzə kwəma fəy ghwəy ghən tsa ghwəy gəzliŋə ti.
10  1:10-11 Lk 24:46; 1Kwər 15:3-4; 2Pi 1:19-21Ka gəzə kwəma Hyalaa niy gəzəkə kwəma kaa mbəzli ghala kwataŋataa dzəkən shi wəzə ni va niy fəyŋwəy Hyalay, tərəŋw niy pəla ghəshi kwal tsaa sənay njasa dza Hyalaa mbəli mbəzli, ka ꞌyambə ghən tsa shi mbə kwəma va wəzə. 11 Ma sa nzana lə Safə tsa Kəristəw niy nza mbə nefer shi na, ka gəzanshi ghəci: «Sa ka Kəristəw səəkəy, ta sahwə ngəraꞌwə dza na, ma ləy hwəm na nza ghəci ɓə shəndəkə tsa ci» kə niy niy. Mbaꞌa ghəshi jahambəvashi mbə pəla kwal tsaa sənay vəghwə tsa dza shi vaa məniva ti, lə njasa dza ghəshiy məniva gwaꞌa. 12  1:12 Ef 3:9-10Dzəghwa ghala mbəradzəta ki na, mbaꞌa Hyala canatishi. Ma kə na: «Ma kwəma ghwəniŋwəy ya na ta gəzəy, ghwəy mbəw. A ghwəy gəzanshi sa mbəzli nə ya gwaꞌa tsəgha» kə kaa ngəshi. Ma mbəzli gəzə Hyala va kiy, ghwəy na. Dza mbəzliy gəzaŋwəy Yəwən kwəma wəzə na, mbaꞌa ghəshi gəzaŋwəy kwəma va gwaꞌa. Sa nzanay, lə bərci Safə tsa nzə ɗewɗew tsa ɓanavəshi Hyala ghəshi niy gəzə kwəma va ngəŋwəy. Ya ka kwal Hyala sənay ghwəy vay, mbə ɗi sənashi shi va ghəshi sana, kala kwəmavə ghəshi.
Njasa ka məndi nza, ka na təɓanta kaa Hyala
13 Sa nzana va tsəgha kiy, a pə ghwəy gwəmati məhərli ghwəy wəzə ta mbə ghwəy ghəra sləni wəzə na. Məntim məhərli, ka ndəghwə ghən tsa ghwəy, a ghwəy fə ghən war ta shi wəzə ni va dza ghwəy ta kwəmavə fəca dza Yesəw *Kəristəw tsahwə. 14  1:14 Rm 12:2; Ef 2:3; 4:17-18Ɗantam fəti wəzə ya hwəmɓa kaa kwəma gəzaŋwəy Hyala. Əntaa ghwəy taa zhiniy zhəghəvaa zhəmbə məni shiy niy səəkə nzəghə ghwəy ti shi niy nza ghalaa niy sənata ma ghwəy kwəma Yesəw ma. 15  1:15-16 SləniTaH 19:2War njasa nza Hyala ghwəy va harvəŋwəy ta nza ghwəy ka ni nzə mbəzli, kala jakəva ma lə jikirəy, war tsəgha pə ghwəy məniŋwəy kwərakwə kala jakəva ma lə jikir, ya mbə namaɓa kwəma ghwəy məni ghwəy. 16 Sa nzanay, a Zliya Hyala gəzəkə, ma kəy: «Ghwəyəy, məniŋwəyəm ka mbəzliy jakəva ma lə jikir, njasa nzee vaa ntsaa jakəva ma lə jikir» kə.
17  1:17 Ezay 63:16; Zher 3:19; Mt 6:9; 16:27; Rm 2:6; Zhk 2:1; 1Pi 4:5Ghala pətsa ka ghwəy cəꞌwə Hyalay: «A Dəŋəy tsa mə ghwəmə» ka ghwəy ni kaa slən tsa Hyala. Sənay tə ghwəy nanzə, ma Hyala vay, ghənzə na kwa sla ngwəvə diɓa. Ka təra ghala naa dzəmbə mbəzli mbə ngwəvə nzəw. Ghənzə tsəgha kiy, ə pə ghwəy haꞌwə ti, ka məni kwəma wəzə njasa gəzəkəŋwəy na, ya hwəmɓa nza ghwəy tikə tə ghwəməŋwəy gwaꞌa. 18  1:18 Mt 20:28; 1Kwər 7:23; 6:20Ma niy nza kiy, kwəma jijihiŋwəy niy nəw ghwəy, kwəma gəmta na kwəma va. Dzəghwa Hyala nana ki mbaꞌa mbəərəkəŋwəy mbə kwəma va. Ma mbəərə mbəərəkəŋwəy na vay, lə shiy gar yiɗi, ya gar kərəshi nja kar tsahi mbəzə lə kajəhə naw. 19  1:19 1:1-2; Zhŋ 1:29; SləniKY 20:28; 1Kwər 5:7; Ef 1:7; Ebr 9:12Awə, lə miymiy Kəristəw mbərəkəŋwəy na. Kəristəw ghəci sa ɗewɗew tsa, kala ndərə dzar kwa, nja zəghwə təmbəkə tsa ka məndi vaa ta Hyala li. 20  1:20 Ef 1:4Ghala kwataŋata Hyala ghwəla ta maɗi ta nga hiɗi niy titi na Kəristəw ta mbəli mbəzli, dza na mbaꞌa fəy. Dzəghwa na geꞌi lə kwa kərni vəghwə tsa ki na, mbaꞌa ghwənikəvə ta mbəliŋwəy. 21  1:21 shəndəkə : 5:1; Rm 5:2War tə mbərkə kwəma ci kwəmavə ghwəy ɓanavə nefer ghwəy kaa Hyala, Hyalaa zhanakati va mbə məti ka ɓanavə dikə. Nana kiy, a ghwəy ɓanavə nefer ghwəy kaa Hyala va, mbaꞌa ghwəy fəy ghən tsa ghwəy gəzliŋə ta kəətiŋwəy ghənzə. 22  1:22 2:17; 3:8; 4:8; Rm 12:9; Gal 6:10; 2Pi 1:7; 1Zhŋ 4:11Ma nana ki, sa nzana mbaꞌa ghwəy yaɓanti rəɗa tar ghən tsa ghwəy lə fəti ɗiti ghwəy ta kwəma kataŋ na va gəzəkə Hyala, sa ɗi ghwəy kwəma nihwəti ngwarməhiŋwəy kwa kwal Hyalay, wəzə na nava. Nana kiy, zhinim mətsəhəm ɗiva kwa jipə ghwəy tərəŋw lə nəfə kwətiŋ ki. 23  1:23 Zhŋ 1:13; Ebr 4:12; Zhk 1:18A ghwəy sənay nanay, mbəzliy yashi ꞌwarꞌwar ni nza ghwəy. Ya tsa yaŋwəy ghwəy va ꞌwarꞌwar tsay, səvəri mbə didi tsaa məti naw, didi tsaa məti ma yakəŋwəy na, lə kwəma ci ndimndim na, saa ɓanshi piy tsaa kəɗi ma kaa mbəzli. 24  1:24-25 Ezay 40:6-8; Zhk 1:10-11Njasa gəzəkə məndi va mbə Zliya Hyala, ma kə məndiy:
Ya tsamaɓa ndə ngəriy, war njasa ka gwəzən vaa nza na.
Ya njaa njaa na məgəla tsa tə gwəzənəy,
war ghwəliy ma na na, cəkeꞌ ka mbərə ghwəə shikəta ti.
25 Ma na kwəma Ndə sləkəpə nanzə kiy,
ka kəɗi ya hwəmɓaw, kə məndi.
Ava kwəma va na sa ɓəkəvəŋwəy məndi va mbə gəzaŋwəy Yəwən kwəma wəzə na va gəzaŋwəy məndi.

1:1 1:1 2:11; Zhk 1:1

1:2 1:2 2:9; Rm 8:29; Ef 1:4; 2Tes 2:13; 2Pi 1:10; miymiy: 1:19

1:3 1:3 1:23; 2Kwər 1:3; Tit 3:5

1:6 1:6-7 2Kwər 4:17; Zhk 1:2-3

1:7 1:7 Zhəwbə 23:10; Cem 66:10; Ezay 48:10; 1Kwər 3:13

1:8 1:8 Zhŋ 20:29; 2Kwər 5:7

1:9 1:9 Rm 5:2; 6:22; Ef 1:14

1:10 1:10-11 Lk 24:46; 1Kwər 15:3-4; 2Pi 1:19-21

1:12 1:12 Ef 3:9-10

1:14 1:14 Rm 12:2; Ef 2:3; 4:17-18

1:15 1:15-16 SləniTaH 19:2

1:17 1:17 Ezay 63:16; Zher 3:19; Mt 6:9; 16:27; Rm 2:6; Zhk 2:1; 1Pi 4:5

1:18 1:18 Mt 20:28; 1Kwər 7:23; 6:20

1:19 1:19 1:1-2; Zhŋ 1:29; SləniKY 20:28; 1Kwər 5:7; Ef 1:7; Ebr 9:12

1:20 1:20 Ef 1:4

1:21 1:21 shəndəkə : 5:1; Rm 5:2

1:22 1:22 2:17; 3:8; 4:8; Rm 12:9; Gal 6:10; 2Pi 1:7; 1Zhŋ 4:11

1:23 1:23 Zhŋ 1:13; Ebr 4:12; Zhk 1:18

1:24 1:24-25 Ezay 40:6-8; Zhk 1:10-11